Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame Protimonopolný úrad, aby zopakoval výberové konanie na podpredsedu

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k vý­be­ro­vému ko­naniu na post pod­predsedu PMÚ.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) vyzýva Proti­mono­polný úrad SR (PMÚ), aby zrušil aktuálne pre­bie­ha­júce vý­be­rové ko­na­nie na pod­predsedu úradu a zo­pa­ko­val ho na­novo. Dô­vo­dom sú via­ceré po­chyb­nosti v sú­vislosti s kan­didátom Petrom Demčákom. Ve­rej­né vy­poču­tie sa pri­tom usku­toční už v uto­rok 25. apríla.

„Výberové konania do vedenia PMÚ neustále spre­vádza­jú problémy. Tento­raz je to výbe­rové ko­na­nie na pod­predsedu úradu, ktoré má od trans­parent­nosti ďa­le­ko. Tento úrad, ktorý má chrániť ho­spo­dársku súťaž, od­haľo­vať kar­tely a má právo­moc rozho­dovať o miliónových pokutách či vylúčiť firmy zo súťaží, by mal mať vo vedení trans­parent­ne zvo­le­ných odbor­níkov. Problém však vidíme v aktuálnom vý­bero­vom ko­naní na pod­predsedu úradu, do kto­rého sa pri­hlá­sil len jeden kan­didát – Peter Demčák,“ upo­zor­ňuje pred­seda SASKY Richard Sulík.

Prečo je to zaujímavé?

 • Bol to práve Peter Demčák, ktorý z po­zí­cie exper­ta Trans­parency Inter­national Slo­vensko (TIS) veľmi aktívne kri­ti­zo­val celý proces vý­be­ru pred­sedu PMÚ koncom roka 2021. Verili sme, že nie pre osobný záu­jem o za­stá­va­nie ve­rej­nej funkcie, ale s cieľom za­bez­pečiť čo naj­lepší výber z čo naj­väčšieho počtu kan­didátov.
 • Peter Demčák nastúpil do TIS tesne pred uply­nutím mandátu býva­lého pred­sedu PMÚ (v septembri 2021) a odi­šiel ihneď po zru­šení vý­bero­vého procesu na nového pred­sedu PMÚ (v marci 2022), ktorý aktívne kri­ti­zo­val.
 • Výberový proces bol riadený Úradom vlády SR.
 • Peter Demčák takmer okamžite po výbe­ro­vom pro­cese na pred­sedu PMÚ, ktorý aktívne kri­ti­zo­val, na­stú­pil na Úrad vlády SR a zastáva tam ve­dú­cu – ria­di­teľskú pozí­ciu.
 • Peter Demčák kritizoval, že sa do sú­ťa­že pri­hlá­sil len jediný kan­didát – dnes je on je­di­ným kandi­dátom na pod­predsedu PMÚ (jeho vlastnými slo­vami – „výber ne­vy­ge­ne­ro­val reálnu súťaž“).
 • Peter Demčák aktívne apeloval na to, aby boli členmi vý­be­ro­vej komi­sie aj zástup­covia mimo­vládnych organi­zácií, avšak tento­raz mu nevadí, že tam nie je ani jeden zástupca z pro­stre­dia mimo­vládok. Zato tam je bývalá šéfka Správnej rady TIS, kde Demčák pracoval.

K celej veci sa vyjadrujeme aj preto, že sme dostali podnet z pro­stre­dia PMÚ, ktorý pou­ka­zuje, okrem iného, aj na na­sle­du­júce infor­mácie k vý­be­ro­vej komisii:

 • Predsedom výberovej komisie na pod­predsedu PMÚ je aktuálny predseda PMÚ Juraj Beňa, ktorý je údajne osobný priateľ Petra Demčáka.
 • Členka výberovej komisie Daniela Zema­no­vi­čová je bývalou pod­predsed­níčkou PMÚ, ako aj dlho­ročnou kole­gyňou a údajne aj osobnou pria­teľ­kou Petra Demčáka. Zá­ro­veň je to bý­va­lá šéfka správnej rady TIS, kde Demčák pracoval.
 • Podpredseda Úradu na ochranu hospo­dárskej súťaže ČR Kamil Nejez­chleb sa údajne pozná s Petrom Demčákom roky a ty­ka­jú si.
 • Martin Lábaj a Peter Demčák sa údajne poznajú z aka­de­mických aktivít.
 • Môže ísť až o štyroch z päť­člennej vý­be­ro­vej komisie. Prečo o veľmi zau­jíma­vé miesto pod­predsedu PMÚ ne­pre­ja­vil záujem nikto priamo z PMÚ SR, kde je množstvo zdatných, skú­se­ných zamest­nancov s dlho­ročnou, odbornou a ria­dia­cou praxou?

„Nespochybňujeme úlohu strážcov trans­parent­nosti a ľudí, ktorí u nich pra­cu­jú, práve naopak, často s nimi spolu­pracu­jeme (pozri: Trans­paren­cy vy­pra­co­va­la proti­korupčnú stra­tégiu pre Správu štátnych hmotných rezerv). Oča­ká­va­me však, že to budú práve oni, ktorí sa ozvú a ukážu nám, ako sa to robiť má a nie, že urobia presne to, čo sami kri­ti­zu­jú. Alebo ešte horšie, že možno vyu­žijú po­zí­ciu v mimo­vládnej orga­ni­zácii pre svoj osobný prospech. Ne­žia­da­me nič iné, len aby vláda plnila svoje pro­gra­mo­vé vy­hlá­se­nie v prípade trans­parent­ných vý­be­ro­vých ko­na­ní do verej­ných funkcií,“ hovorí pred­seda SASKY Richard Sulík.

SASKA preto vyzýva PMÚ, aby sa spo­mí­na­ný výber zo­pa­ko­val.

„Jednak preto, že výber ne­vy­ge­ne­ro­val súťaž, ale najmä preto, že o vý­be­re sú po­chyb­nosti z hľa­dis­ka trans­parent­nosti a fé­ro­vosti, čo vláda pre­sa­dzuje ako kľúčovú agendu. Zá­ro­veň týmto verej­ne vy­zý­va­me členov vý­be­ro­vej komi­sie, aby sa vzdali členstva vo vý­be­ro­vej komi­sii alebo vopred písomne de­kla­ro­va­li, či exis­tu­je, vzhľa­dom na osobné vzťahy s je­di­ným kandi­dátom, konflikt záujmov,“ uzavrel Richard Sulík.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *