Kategórie
Tlačové správy

Nové eurofondy znamenajú pre regióny veľkú šancu, ale najprv si musia splniť svoje záväzky a využiť eurofondy z dobiehajúceho obdobia

Samosprávy oceňujú pomoc ministerstva investícií pri riešení migračnej krízy, až 212 miest a obcí v Žilinskom kraji si rozdelí z euro­fondov takmer 18 miliónov eur.

Žilina, 20. apríl 2023 – Reforma euro­fondov znamená pre regióny obrovskú príležitosť. Jej súčasťou je totiž aj samo­statný, vyše 2-miliardový balík z euro­fondov, o ktorom budú rozhodovať priamo regióny. Na otváracej konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Žiline to zdôraznila vice­premiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infor­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) zorga­nizuje tieto konfe­rencie v každom krajskom meste a odborníci ministerstva na nich zástupcom krajov, miest a obcí a ďalším kľúčovým aktérom predstavia novinky, ktoré prináša nový euro­fondový Program Slovensko.

„Najväčšia reforma euro­fondov v histórii Slovenska znamená pre rozvoj našich regiónov obrovskú príležitosť. Už nebude šesť operačných programov, každý s inými pravidlami ako doteraz, ale iba jeden program – Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a mini­mom byro­kracie. A čo považujem za extra dôležité, z celkového takmer 13-miliardového balíka budú o vyše 2 miliardách roz­hodo­vať priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi to bude znamenať, že priamo regióny si určia priority, na ktoré využijú euro­fondy a na základe ich potrieb budú vyhlásené výzvy šité na mieru,“ uviedla vice­premiérka Remišová.

„Už v tomto roku plánujeme z Programu Slovensko vyhlásiť 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo je takmer polo­vica z celkového balíka,“ doplnila.

Regióny budú v novom euro­fondovom období roz­ho­do­vať o 2,13 miliarde eur z takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko. Konkrétne pre mesto Žilina, kde sa konala prvá kon­fe­rencia Tvoríme lepšie Slovensko, je v rámci inte­gro­vaných územných investícií vy­čle­ne­ných z nových euro­fondov 55,25 milióna eur a pre Žilinský samo­správny kraj 107,41 milióna eur.

O integrovaných územných investíciách v každom kraji roz­ho­dujú rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samo­správy, štátnej správy, socio­ekonomických partnerov (mimo­vládne organizácie, podnikatelia, cirkvi), vyšších územných celkov a zástupcov území udrža­teľného mestského rozvoja (UMR).

„Koľko eurofondov samosprávy z vyše 2-miliar­dového balíka napo­kon získajú, závisí od kvality ich projektov. Preto prichá­dzame za staro­stami a primá­tormi, vedením krajov a ďalšími, ktorí pri­pra­vujú projekty pre regióny, aby im naši odbor­níci vy­svet­lili nové možnosti, ktoré Program Slovensko prináša,“ povedala Remišová.

MIRRI SR v spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi, ako aj Úradom vlády SR zriadilo v každom krajskom meste Regio­nálne centrum, kde žiadatelia o euro­fondy a dotácie dostanú všetky infor­mácie a komplexné odborné pora­denstvo na jednom mieste.

Cieľom žilinskej kon­ferencie je samo­správam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových eurofondov. Žiada­telia zo Žilinského kraja sa môžu v tomto roku zapojiť do 122 výziev vo výške takmer 5,2 miliardy eur.

Najviac z celkového balíka Programu Slovensko je vyčlenených na zelené a klima­tické ciele a zvýšenie energe­tickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamest­nanosť, kvalitné a inkluzívne vzdelá­vanie a fungujúce sociálne služby je určených 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteli­gentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, pôjdu 2 miliardy eur. Do rozvoja vedy, výskumu, inovácií a digi­talizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Na rozvoj kultúry a prírodného dedičstva, udrža­teľného cestovného ruchu či verejných športovísk je určených 400 miliónov eur. Špeci­fickým cieľom je Fond na spravod­livú trans­formáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a ďalším priemyselným regiónom pri prechode k čistej eko­no­mike. Viac podrobností o Programe Slovensko nájdete tiež v článku Štartujeme nové eurofondy.

V Žiline rezonovala taktiež téma dobiehajúceho programového obdobia. Samo­správy, nielen v Žilinskom kraji, oceňujú naj­novšiu pomoc v súvislosti s ich nákladmi na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Vicepremiérka Remišová a jej tím z MIRRI SR na rokovaniach s Európskou komisiou presadili, že mestá a obce môžu dostať kom­penzáciu za náklady, ktoré znášali v súvislosti s migračnou krízou. Z výzvy za 127 miliónov eur z Integro­vaného regio­nálneho operač­ného programu môže získať financie až 1 500 miest a obcí, ktoré pomohli ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine. Za prijatie jedného utečenca môžu oprávnené samo­správy získať maxi­málne 2 600 eur.

Mestá a obce túto rýchlu, adresnú a jedno­duchú pomoc vítajú a vďaka takto získaným pro­striedkom môžu obnoviť napríklad svoje školy, škôlky či verejné priestranstvá. V Žilinskom kraji sa táto pomoc týka 212 obcí, ktoré spolu získajú až 17,8 milióna eur.

Vicepremiérka zároveň vyzvala samo­správy v Žilinskom kraji, aby si splnili včas svoje zmluvné záväzky a dočerpali euro­fondy z do­bie­hajú­ceho obdobia, ktoré majú schválené na svoje projekty.

„Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe máme na celo­národnej úrovni už 120 %. Znamená to, že máme uzatvorené zmluvy s prijí­mateľmi na každé jedno euro plus 20 % navyše preto, aby sme zabez­pečili, že na konci progra­mového obdobia z nášho programu žiadne peniaze ne­pre­pad­nú, ale zostanú na Slovensku. Teraz je najmä na vás, na prijímateľoch – teda samo­správach, aby ste svoje projekty zrealizovali do konca roka, tak, ako ste sa zaviazali v zmluve,“ zdôraznila na záver Remišová.

Konferencia Tvoríme lepšie Slovensko je v každom krajskom meste vždy venovaná nosnej téme regiónu, a v Žilinskom kraji je to doprava. Dôležitou témou pre regióny sú opravy ciest II. a III. triedy. V dobie­hajú­com programovom období sme z regio­nálneho programu pomohli opraviť 829 kilometrov ciest II. a III. triedy spolu za 352 miliónov eur. V Žilinskom kraji to bolo takmer 50 km opravených ciest.

Do modernizácie regionálnej cestnej infra­štruk­túry pôjde z Programu Slovensko spolu 169 miliónov eur, na cesty I. triedy to bude 241 miliónov eur. Pre Žilinský kraj sa na­prí­klad plánujú opravy cesty medzi obcami Krásno nad Kysucou a Dunajov, cesty Zázrivá – Havrania či obnova mosta cez Váh pred Uhorskou Vsou. Okrem klasickej motorovej dopravy podporujeme rozvoj ekologickej dopravy. V uplynulom programovom období vzniklo v kraji z programov cez­hraničnej spolu­práce Interreg s Poľskom a Českom vyše 110 km cyklo­trás a cyklo­turistických chodníkov a z programu IROP sme pomohli v kraji vybudovať takmer 60 km nových cyklociest.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *