Kategórie
Tlačové správy

Deň Zeme

Zdroje energií na vy­kuro­va­nie.

SODB 2021

Až 21 % (476 621) bytov v SR stále používa ako zdroj energie na vy­ku­ro­va­nie ne­eko­lo­gické pevné palivo!

Podľa SODB 2021 je viac ako 66 % bytov (1 480 472) v Slovenskej re­pub­like vy­kuro­vaných plynom. Na druhom mieste prevláda ako zdroj energie na vy­ku­rova­nie bytov v Slovenskej re­pub­like pevné palivo. Až 21 % bytov (476 621) v SR stále používa ako zdroj energie na vy­kuro­va­nie ne­eko­lo­gické pevné palivo. V Žilinskom kraji do­konca pevné palivo na vy­kuro­vanie bytov do­minu­je nad ostat­nými zdrojmi energie. Takmer 4,5 % bytov (100 136) je vy­kuro­va­ných elektri­nou. Obyvatelia Slovenska vy­kuru­jú svoje byty aj kva­pal­ným palivom (0,16 %; 3 675) a v malej miere aj solárnou energiou (0,05 %; 1 225).

Najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov na vy­kuro­va­nie vyu­žíva Trnavský kraj!

Trnavský kraj vo vyššej miere využíva obno­viteľ­né zdroje energie na vy­ku­ro­va­nie bytov. Môžeme ho nazvať eko­lo­gicky veľmi zod­poved­ným krajom. Kraj má s 27,5 % naj­vyšší podiel ob­novi­teľných zdrojov energie (hlavne bio­masu) použitých na vy­kuro­va­nie v rámci SR. Na dru­hom mieste vo vyu­žití ob­noviteľ­ných zdrojov energie na vy­ku­ro­va­nie bytov je Nitriansky kraj.

Až 87 % bytov v Bratislavskom kraji je vy­kuro­vaných plynom!

V zmysle SODB 2021 plyn ako zdroj paliva na vy­kuro­va­nie domi­nuje hlavne v Bratislavskom kraji, kde sa podieľa na vy­kuro­vaní takmer 87 % bytov (313 629). Plyn je pre­vládajúcim spôsobom vy­kuro­vania vo všetkých krajoch SR, okrem Žilinského. Na druhom mieste je Nitriansky kraj, kde je plynom vy­kuro­vaných ne­celých 79 % bytov (229 536). Na treťom mieste je Trnavský kraj, kde je plynom vy­kuro­va­ných takmer 70 % bytov. Naj­menej bytov vy­kuro­va­ných plynom je v Žilinskom kraji, cez 37 % bytov (107 867).

Najviac bytov vykurovaných pevným palivom je v Žilinskom kraji!

V použití pevného paliva ako zdroja energie na vy­kuro­va­nie domi­nuje Žilinský kraj, kde je ne­eko­lo­gické pevné palivo dokonca domi­nantným spôsobom vy­kuro­vania bytov. Viac ako 43 % bytov (117 896) je vy­kurova­ných pevným palivom. V Bansko­bystrickom kraji je to viac ako 35,4 % bytov (96 189), ktoré sa vykurujú pevným palivom. Dokonca v troch okresoch je pevné palivo domi­nantným zdrojom energie pre viac ako polovicu bytov. Sú to okresy Detva (53,95 %), Krupina (52,1 %) a Zvolen (51,41 %). Naj­menej bytov vy­kuro­va­ných pevným palivom je v Bratislavskom kraji, len 1,81 %.

Ekologický spôsob dochádzky do zamestnania a školy

Obyvatelia SR chodia pešo!

Na Slovensku obyvatelia najviac migrujú do práce a školy osobným auto­mobilom (viac ako 40 % sa takto v rámci SR do­pra­vu­je), ale volia si aj eko­lo­gické spô­soby dopravy. SODB 2021 odhalilo, že oby­vate­lia SR veľa chodia pešo. V priemere 20 % oby­va­teľov každého kraja SR si uviedlo, že do­chá­dza do školy alebo zamest­nania na kratšie vzdia­lenosti pešo. Následne má každý kraj svoje špe­cifiká ako sa dopraviť do práce a do školy. Kolo­bežka a bicy­kel tvoria obľúbený spôsob dopravy do zamest­nania a školy v Trnavskom kraji a Nitrianskom kraji.

V Prešovskom a Bansko­bystrickom kraji výrazne dominuje pešia chôdza!

V Prešovskom kraji viac ako 26 % oby­va­teľov do­chá­dza pešo. V porov­naní s ostat­nými krajmi SR je to najviac peších dochá­dzajú­cich. Na bicykli či kolo­bežke do Prešovského kraja do­chá­dza denne ne­celých 2 % oby­vate­ľov. V Bansko­bystrickom kraji tiež preferujú pešiu chôdzu ako prostriedok na dopra­ve­nie sa do práce a školy. Pešo do­chá­dza do kraja viac ako 21,5 % oby­vate­ľov. V Bansko­bystrickom kraji je to len 1,7 % do­chá­dza­júcich na bicykli alebo kolo­bežke.

V Trnavskom a Nitrianskom kraji jazdia na bicykloch a kolo­bežkách!

V Trnavskom kraji dochádza pešo do práce či školy takmer 19 % oby­va­te­ľov a tak­mer 7 % volí bicykel alebo kolo­bežku, čo je naj­viac v po­rov­naní s ostat­nými krajmi SR. Takmer 17 % oby­vate­ľov Nitrianskeho kraja do­chá­dza pešo a obľú­beným do­prav­ným pro­stried­kom na do­chá­dza­nie do školy, či práce je aj bicykel alebo kolo­bežka. Tento spôsob dopravy volí v Nitrianskom kraji cez 6 % oby­va­te­ľov, čo je druhý naj­vyšší počet do­chá­dza­júcich na kolo­bežke a bicykli po Trnavskom kraji v rámci krajov SR. Špe­cifikom oboch krajov je, že bicykel a kolo­bežka sú obľú­bené v mestách a tvoria tak moderný eko­lo­gický spôsob do­chá­dza­nia pre oby­vate­ľov oboch krajov.

V Žilinskom kraji obyvatelia do­chá­dza­jú pešo aj na bi­cykli!

V prípade Žilinského kraja pešo do­chá­dza takmer 21 % oby­va­te­ľov. Viac ako 3 % z do­chá­dza­júcich do práce či školy vyu­žíva na do­pravu aj bi­cykel a kolo­bežku. Tu je bi­cykel obľúbený hlavne na vidieku kraja.

V Bratislavskom kraji len 2,65 % do­chá­dza­jú­cich využíva kolo­bežku a bi­cykel na do­chá­dza­nie do práce a do školy!

V Bratislavskom kraji pešo chodí viac ako 11 % do­chá­dza­jú­cich oby­vate­ľov. Po kolo­bežke a bicykli siahne len 2,65 % dochádzajúcich.

V Trenčianskom kraji využíva bicykel hlavne vidiek!

Až 21 % obyvateľov Trenčianskeho kraja chodí pešo. Oby­vate­ľom kraja na do­chá­dzanie vy­ho­vuje aj bicykel alebo kolo­bežka. Tento spôsob eko­lo­gickej dopravy využíva viac ako 4,5 % ľudí hlavne na vidieku kraja.

Aj v Košickom kraji dochádzajú pešo!

V Košickom kraji pešo dochádza opäť nad 20 % oby­va­te­ľov. Kolo­bežku a bi­cy­kel vyu­žíva na do­pravu do zamest­nania alebo do školy len necelé 2 % obyvateľov kraja.


Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *