Kategórie
Tlačové správy

Samosprávam účinne pomáhame v krízových rokoch

O podporu zo špeciál­ne­ho 127-milió­no­vé­ho balíka na po­moc s migrač­nou krízou je medzi mesta­mi a obca­mi obrovský záujem.

Vysoké Tatry, 19. apríl 2023 – Lepší život ľudí vo všetkých regió­noch je naším spo­loč­ným cieľom. Vďaka úzkej a kva­lit­nej spolu­práci so Zdru­že­ním miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa nám túto víziu darí napĺňať. A to aj v ná­roč­ných rokoch. Zvlád­nuť ná­roč­né časy po­má­ha samo­správam aj efektív­ny systém pod­pory z euro­fondov.

„Združenie miest a obcí Slovenska je pre nás stra­te­gickým a kľú­čo­vým part­ne­rom, ktorému pozorne načú­vame. Robiť regio­nálny rozvoj bez úzkej spolu­práce s regiónmi, krajmi, mestami a obcami nie je možné. Od nástupu do úradu sa spolu s celým mojím tímom na mini­sterstve snažíme robiť všetko tak, aby bol regio­nálny rozvoj efektívny, férový a trans­parentný. Aby financie – či už z euro­fondov alebo zo štátneho roz­počtu – účinne riešili problémy miest a obcí a pomá­hali ľuďom. Veľmi ma teší, že našu víziu sa nám vďaka úzkej a kva­litnej spolu­práci so samo­správami darí napĺňať,“ vyhlásila vice­premiérka a ministerka investícií Veronika Remišová pred dvomi stovkami primá­torov a sta­rostov.

V prejave pripomenula kroky, ktoré na pomoc regiónom aj v ná­roč­ných krízových rokoch robí Ministerstvo investícií, regio­nálneho rozvoja a infor­matizácie SR (MIRRI SR).

„Napĺňať náš spoločný zámer bolo pre nás aj pre vás o to zlo­žitej­šie, že uply­nulé tri roky boli vý­razne pozna­čené súbehom vážnych globálnych kríz, aké Slovensko nezažilo od 2. sve­to­vej vojny. Najprv to bola pan­démia, potom celo­svetová prudká inflácia a nako­niec vojna za našimi hrani­cami a s ňou spojená ener­getická kríza. Vznik týchto udalostí sme nemali ako ovplyvniť, ale čo sme ovplyvniť mohli, bola reakcia na ne a systém pomoci, ako tieto krízy zvládnuť s čo naj­menšími škodami,“ uviedla Remišová a zdô­raz­nila, že v čase pan­démie sa jej v Bruseli pre Slovensko podarilo vyro­ko­vať presun vyše miliardy z euro­fondov na riešenie korona­krízy.

„Bol to veľký úspech a veľká pomoc. Pomohli sme nielen slovenskému zdravotníctvu a samo­správam zvládnuť extrémnu situáciu, ale tiež sa nám podarilo v týchto veľmi ťažkých časoch ochrániť desať­tisíce pracov­ných miest a vďaka tomu máme zamest­nanosť rovnakú ako pred pan­démiou.“

Keď v dôsledku pandémie a neskôr aj v dôsled­ku ruskej agresie proti Ukra­jine prudko vyle­teli nahor ceny staveb­ných mate­riálov, pred­sta­vo­valo to vážne ohro­zenie stoviek roz­behnutých euro­fondových projektov. Ministerstvo investícií aj v tejto situácii rýchlo prišlo s riešením. V rámci Integro­vaného regio­nálneho ope­račného programu (IROP), cez ktorý ide veľká časť všetkých euro­fondových projektov samo­správ, je vďaka novele zákona možnosť na­výšiť financo­vanie projektov až o 20 %.

„Takto sme pomohli zachrániť mnoho menších i väčších projektov z nášho regio­nálneho programu,“ doplnila ministerka investícií.

Ďalšia veľmi účinná pomoc, ktorú sa v Bruseli podarilo presadiť, je 127 miliónov eur pre mestá a obce na kom­pen­záciu nákladov, ktoré mali v dôsledku migrač­nej krízy a pri prijímaní ute­čencov z Ukrajiny.

„Tých 127 miliónov je pre takmer 1 500 miest a obcí, ktoré majú nárok na pod­poru za to, že poskytli pomoc ľuďom z Ukrajiny. Táto podpora má jedno­duchý rámec – mestá a obce dostanú peniaze na základe toho, koľkým ľuďom a na ako dlho poskytli pomoc. Na jedného prija­tého ute­čenca môžu dostať kom­pen­záciu až 2 600 eur. Už teraz máme žiadosti od vyše 1 300 oprávne­ných miest a obcí, čo svedčí o obrovskom záujme. Od primá­torov a sta­rostov máme skvelú spätnú väzbu, že tieto peniaze využijú na moder­nizá­ciu svojich škôl a škôlok, zdra­votných stredísk, alebo zlepšia služby pre svojich občanov,“ povedala Remišová.

Upriamila pozornosť i na to, že hlavný nástroj na podporu regiónov – euro­fondový program IROP, sa podarilo za uplynulé tri roky postaviť na nohy a zachrániť. Po takmer siedmich rokoch čerpania za predošlých vlád totiž z regionálneho euro­fondového balíka nebola využitá len pätina a za bývalej vlády z programu Slovensku prepadlo 40 miliónov eur.

„Za tie peniaze, ktoré Slovensko muselo pre ne­schopnosť pre­došlej vlády vracať do Bruselu, mohli stáť nové školy, ne­mocnice, mohli byť opravené cesty… Po našom nástupe v marci 2020 sme v programe IROP okamžite zaviedli krízové riadenie. Vďaka tomu nám už tri roky po sebe ne­prepadlo z tohto programu ani jediné euro a vyhlásili sme výzvy za takmer 740 miliónov eur. Záujem miest a obcí bol enormný a veľmi ma teší, že sme spojili sily, vďaka čomu sme mohli podporiť vznik 11 300 nových miest v ma­terských školách, po­moh­li sme obnoviť 600 zá­klad­ných škôl, opravili sme skoro 1 000 kilo­metrov ciest II. a III. triedy, vybu­do­vali a označili stovky kilo­metrov cyklotrás, vysadili hektáre mestskej zelene, nakúpili vyše 600 nových auto­busov pre verejnú dopravu a mnohé iné,“ vymenovala Remišová.

Vicepremiérka zdôraznila, že v regionálnom rozvoji boli zavedené férové pravidlá pre všetkých.

„Stopli sme ich prideľo­vanie na základe straníckeho trička a po kama­rátskych linkách, ako sa to dialo veľa­krát v minu­losti. Aj vďaka tomu sme pomohli v najťažšie skúšaných regiónoch, kde nie sú veľkí investori a firmy, vytvoriť v krízových rokoch vyše 1 000 nových a dlho­dobo udrža­teľných pra­covných miest. Vyše 150 obciam a mestám sme dali peniaze na opravu chodníkov a miestnych ko­muni­kácií, na ktoré predošlé vlády kašľali celé desať­ročia. Dnes nám za túto pomoc ďakujú aj sta­rosto­via z radov opo­zície. Som presved­čená, že tak je to správne – pri pomoci ľuďom musí ísť politi­kárčenie bokom,“ pod­čiarkla Remišová.

Predstaviteľov ZMOS zaujímala aj najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska.

„Už žiadnych 6 operačných programov, každý s inými pra­vidlami, ale jeden Program Slovensko, s jednými pra­vidla­mi, meto­dikou a mini­mom byro­kracie. A čo pova­žujem za extra dôle­žité, z celko­vého takmer 13-miliar­dového balíka budú o vyše 2 miliardách roz­hodo­vať priamo regióny, a to v rámci inte­grova­ných územných in­vestícií. Priamo regióny si z tohto balíka určia svoje priority a na ich základe budú vyhlá­sené výzvy šité na mieru.“

Veľkú pomoc pre žiadateľov v regiónoch predstavuje sieť Regio­nálnych centier, ktoré MIRRI SR otvorilo vo všetkých krajských mestách. Žia­date­lia v nich nájdu všetky infor­mácie a kom­pletnú pod­poru pod jednou strechou. Či už ide o euro­fondy, Plán obnovy alebo dotácie.

„Už v tomto roku plánujeme vyhlásiť z nových euro­fondov 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo je tak­mer po­lovi­ca z celko­vého balíka,“ pri­pome­nula.

Remišová zároveň vyzvala pred­staviteľov samo­správ, aby sa teraz sústre­dili najmä na využitie euro­fondov z dobie­hajú­ceho progra­mového obdobia.

„V našom programe IROP máme za­zmluvne­nosť projektov už na úrovni 120 % – to zna­me­ná, že máme uza­tvore­né zmluvy s pri­jímateľ­mi na každé jedno euro plus 20 % navyše, práve preto, aby sme zabez­pečili, že na konci progra­mového obdobia z nášho programu žiadne peniaze ne­prepad­nú, ale zostanú na Slovensku. Teraz je najmä na vás, na pri­jíma­teľoch – teda samo­správach – aby ste svoje projekty zreali­zo­vali do konca roka tak, ako ste sa za­via­zali v zmluve. Verím, že to spo­ločne zvládneme. Veľmi si želám, aby naša spolu­práca bola aj naďalej konštruk­tívna, pro­fesio­nálna a pomá­hala ľuďom na Slovensku, vo všetkých regiónoch,“ dodala vice­premiérka Remišová na zasad­nutí Rady ZMOS.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *