Kategórie
Tlačové správy

Ak budeme čoraz viac pri podpore miest a obcí využívať inteligentné technológie, priblížime sa k cieľu stať sa modernou krajinou

Máme hotový historicky prvý Akčný plán inteli­gentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026.

Bratislava/Žilina – Pomáhame mestám a obciam, aby boli „smart“. Ministerstvo investícií, regio­nálneho rozvoja a infor­mati­zácie SR (MIRRI SR) v spolu­práci so samo­správami, zástupcami verejnej správy, súkrom­ného sektora, akade­mickej obce a tretieho sektora, vy­pra­covalo pre Slovensko histo­ricky prvý Akčný plán inteli­gentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026. Práve tejto téme sa bude venovať konfe­rencia Fórum pre inteli­gentné mestá a regióny v Starej Lesnej.

„Slovenské mestá a obce majú veľký potenciál využiť inteli­gentné techno­lógie, ktoré prinesú novú úroveň služieb a zlepšia život ľudí. Inteli­gentné mestá a regióny sú reálny koncept, ktorý prestáva byť doménou iba sveto­vých metropol a uplatňuje sa čím ďalej, tým viac už i v menších mestách a obciach. Stáva sa tak zaují­mavým pre mnoho samo­správ i u nás. Via­cero miest a obcí začalo v rôznych podobách klásť dôraz na smart riešenia a digita­lizáciu, a mnoho z nich už dnes môže hovoriť vďaka tomu o úspechoch, úsporách financií a zlepšeniach,“ povedala ministerka infor­matizácie Veronika Remišová na konferencii.

„Pripravili sme historicky prvý Akčný plán pre inteli­gentné mestá a regióny, v ktorom je 12 konkrétnych opatrení. Je to dobrý základ pre to, aby naše samo­správy začali v oveľa väčšej miere využívať inteli­gentné digitálne techno­lógie, ktoré obyva­teľom prinesú moderné služby, vyššiu bezpečnosť či zlepšia životné prostredie,“ uviedla Remišová.

„Akčný plán zároveň prispeje tiež k efek­tívnemu využitiu euro­fondov z Programu Slovensko, ktorý okrem smart projektov v oblastiach ako mobi­lita, životné prostredie, či služby, poskytne podporu ino­vatívnym projektom pre rozvoj inte­li­gentných miest a regiónov, na čo je vy­členená suma 106 miliónov eur. Verím, že spoloč­ne naše obce, mestá a regióny využijú potenciál inteli­gentných a ino­va­tívnych riešení naplno,“ dodala Remišová.

MIRRI SR túto agendu a aktivity samo­správ pod­poruje už dlho­dobo, príkladom sú dve kolá výziev za­mera­ných na moderné techno­lógie a viacero iniciatív na podporu práce s dátami. S našou podporou boli už ukončené alebo sa práve finalizujú projekty ako Inteli­gentné riadenie dopravy v rámci iniciatívy Smart Trnava, smart regulácie dopravy v meste Prešov, či moder­nizácia cestnej dopravnej signa­lizá­cie križovatiek v meste Banská Bystrica. V meste Kežmarok sme tiež podporili využitie inteli­gentných riešení a techno­lógií vo verej­nom osvet­lení, správe priechodov pre chodcov a parkovacích systémov, taktiež nový kamerový systém im pomôže zvýšiť bezpeč­nosť v meste a mesto bude tiež vedieť spra­vovať zvoz a likvi­dáciu odpadov podľa aktuálneho dopytu obyvateľov.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *