Kategórie
Tlačové správy

AURES Holdings medziročne zvýšil tržby o 19 %

V prvom štvrť­roku predal rekord­ných 23 231 áut.

Na Slovensku predala skupina najviac áut za prvý štvrť­rok počas celej doby svojho devät­násť­ročného pôso­benia – 4 836 vozidiel.

Aures Holdings

Spoločnosť AURES Holdings, prevádzkovateľ siete AAA AUTO a Mototechna a najväčší obchodník s ojazdenými a zánovnými vozidlami v strednej Európe, medzi­ročne zvýšila tržby o 19 % na 1,013 miliardy eur. Po rekord­ných preda­joch v roku 2022, kedy AURES za­obcho­do­val takmer 90 000 vozi­diel, rast odbytu po­kra­čuje. V prvom štvrť­roku tohto roku skupina predala 23 231 auto­mobilov, čo je naj­vyšší objem áut predaný v prvom štvrť­roku v celej tridsať­jeden­ročnej histórii firmy.

Celkové tržby skupiny AURES Holdings sa v minu­lom roku medzi­ročne zvýšili o 19 % a prvý­krát presiahli miliardu eur – celkom dosiahli 1,013 miliardy.

„Pokiaľ ide o zisk, podarilo sa nám úspešne zmierniť globálne inflačné tlaky a vďaka nášmu staro­stli­vému obmedzo­vaniu nákladov a zavá­dzaniu auto­matizácie a digi­talizácie, dosiahla naša upravená EBITDA za rok 2022 celkom 50,1 milióna eur a oproti roku 2021 vzrástla o 2 %,“ uviedla Karolína Topolová, gene­rálna riadi­teľka a predsed­níčka pred­stavenstva spoloč­nosti AURES Holdings, prevádz­kovateľa siete auto­centier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama.

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Mototechna v 1. štvrťroku 2023
Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Mototechna v 1. štvrťroku 2023.

Skupina v súčasnosti pôsobí na viac ako šesť­desiatich miestach. Vďaka postupnému navy­šovaniu kapacít a rastu trhu ojazdených áut má za sebou sieť AAA AUTO, Moto­techna a Auto Diskont naj­silnejší predajný prvý štvrť­rok za celých 31 rokov na trhu.

„Za prvé tri mesiace tohto roku sme v skupine predali 23 231 áut, čo je abso­lútny rekord za prvý štvrť­rok počas celej doby existen­cie spoloč­nosti a rast oproti rovna­kému obdobiu minulého roka o 7 %,“ zdôraznila Karolína Topolová.

Skupina tak v 1. štvrťroku predávala v prie­mere vyše 260 vozidiel denne. V Česku sa predalo takmer 13 000 áut, v Poľsku 5 390 a na Slovensku 4 836. Ide o naj­vyšší počet vozidiel preda­ných v 1. štvrť­roku za celých 19 rokov pô­sobe­nia AURES Holdings na Slovensku.

„Vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, sa v prvom štvrťroku naj­lepšie predávajú benzínové vozidlá, ktoré zákazníci vnímajú ako ďaleko úspornej­šie pri obsta­raní aj na prevádz­ku. Záujem o alterna­tívne palivá každým rokom významne stúpa. Napríklad v Česku sme tento rok za prvý štvrť­rok predali už takmer 400 hybridov, čo je polo­vica toho, čo vlani za celý rok. Záujem o LPG alebo CNG stále klesá,“ uviedol prevádz­kový riaditeľ AURES Holdings Petr Vaněček.

Rastúce predaje sú podľa Petra Vanečka okrem mnohých externých faktorov aj výsledkom stratégie posilňo­vania zákazníckej spokoj­nosti, ktorú AURES Holdings spustil v roku 2022.

„Úroveň spokojnosti sledujeme pomocou dvoch para­metrov – NPS, teda Net Promoter Score, a recenzií pobočiek vo vyhľadá­vači Google. V sektore ojazdených vozidiel sme úplnými priekop­níkmi, preto­že ani v jednej z krajín, kde pôso­bíme, žiadny predajca ojazdených áut NPS ne­zverej­ňuje,“ povedal Petr Vaněček.

Z analýzy celkového trhu jazdených vozidiel v strednej Európe v prvom kvartáli 2023 – Baro­meter, ktorú pravi­delne pripra­vuje spoloč­nosť AURES Holdings, vyplýva nasledovné:

Ponuka ojazdených auto­mobilov sa v 1. štvrť­roku 2023 v stredo­európskom priestore (CZ, SK, PL, HU) v porov­naní s prvým kvartá­lom minu­lého roka znížila o 40 000 áut. V porov­naní s rovna­kým obdo­bím pred covi­dovým rokom 2019 potom stále chýba takmer 300 000 áut.

Porovnanie ponuky ojazdených vozidiel v 1. štvrť­roku tohto roka a v pred­covidovom roku 2019 na jednotli­vých trhoch:

  • Česko – 260 364 (Q1 2019 – 283 465 auto­mobilov) (− 23 101 áut)
  • Slovensko – 134 667 (Q1 2019 – 140 027 auto­mobilov) (− 5 360 áut)
  • Poľsko – 528 028 (Q1 2019 – 734 697 auto­mobilov) (− 206 669 áut)
  • Maďarsko – 130 593 (Q1 2019 – 187 349 auto­mobilov) (− 56 756 áut)

Medián ceny ponúkaných automobilov medzi­ročne v prvom štvrť­roku opäť významne vzrástol vo všetkých krajinách. Najviac v Poľsku, kde došlo k histo­ricky naj­vyššiemu nárastu ceny, a to o 36,5 %.

Česko199 800 Kčrast o 11,6 %
Slovensko7 990 EURrast o 19,2 %
Poľsko29 900 PLNrast o 36,5 %
Maďarsko2 540 000 HUFrast o 15,5 %

Automobily v stredoeurópskej ponuke zároveň ale nestarnú a nie sú ani v priemere viac ojazdené. Medzi­ročne je vek ponú­kaných áut na jednotlivých trhoch stabilný. Na jednej strane síce rastie podiel zánovných auto­mobilov na trhu, ale zároveň sa zvy­šuje počet dová­žaných starých a nevy­ho­vu­júcich ojazdených áut zo zahra­ničia. Naj­staršie autá všeobecne pochá­dzajú od súkromníkov a dovozcov, naj­mladšie od dílerov a bazárov.

Mediány veku a ceny:

Česko10,3 roka156 000 km
Slovensko10,6 roka172 000 km
Poľsko12 rokov180 000 km
Maďarsko12,9 roka179 000 km

Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *