Kategórie
Tlačové správy

Rodina získa za prvých 5 rokov 91-tisíc eur

Medzi poslaneckými návrhmi pribudol nový návrh poslanca Igora Matoviča, v ktorom navrhuje zníženie daňo­vého zaťa­ženia matiek, mladých ľudí a trvalé zave­denie zvýše­ného daňo­vého bonusu.

Tieto opatrenia spadajú do výdavkov rodinnej poli­tiky, ktoré v ostatnom období drama­ticky narástli. Ich ďalšie zvy­šovanie preto pova­žujeme vzhľadom na obrovský deficit verej­ných finan­cií Slovenska za nezod­poved­né. Posla­necký návrh má tieto výdavky ešte zvýšiť, a to bez ana­lýzy dopa­dov a prí­nosov.

Aby verejnosť mala predstavu, aká štedrá je rodinná politika už dnes, aktuali­zovali sme model mladej rodiny, v ktorom sme vyčís­lili, koľko získa rodina z verej­ných pro­stried­kov pri súčasnom nastavení.

Pre model vyčíslenia sme zvolili rodinu, v ktorej rodičia zará­bajú priemer­nú mzdu a na­rodia sa im dve deti. Spo­čítali sme všetky dávky a trans­fery, ktoré táto rodina získa do piatych naro­denín prvého dieťaťa.

Aké sú výdavky štátu na rodinu počas prvých piatich rokov 2022 – 2027

Modelová rodina získa z verej­ných zdrojov 91 392 € v rokoch 2022 – 2027. Mesačne to predsta­vuje 1 395 €, čo je viac ako súčasná čistá prie­merná mzda pra­cu­júceho človeka. Rodina tak získa viac, ako keby žena ne­mala deti a naďalej pra­covala.

Slovenská republika tak má jeden z naj­štedrejších dávkových systémov v rodinnej oblasti na svete, v pome­re k prie­mernej mzde. Štedrosť ale nie je za­darmo. Len tento rok vzrástli uvedené výdavky o tre­tinu, čo pred­stavuje nárast takmer 1 mld. € na 2,7 mld. €, čo je viac ako výdav­ky na zá­kladné a stred­né školy do­hromady.

Rozdiely v platoch matiek a otcov majú svoje priame a ne­priame dôvody, ktoré sa ne­dajú odstrániť ani trvalo znížiť da­ňo­vou poli­tikou štátu. Potrebné sú iné nástroje, pričom práve štedrosť rodinnej poli­tiky a dĺžka zo­stávania matiek v domácnosti pri­spievajú k rastu tohto rozdielu.

Zásadný problém rodinnej politiky spočíva v tom, že poli­tici ne­musia de­finovať jej ciele (napr. po­ža­do­vaná náhrada príjmu, plodnosť a pod.). Aj preto sa medzi poli­tikmi odo­hráva súťaž o naj­štedrej­šieho Mikuláša, ktorý rozdáva darčeky plošne všetkým rodinám nie­koľko­krát do roka. Takýto prístup je ne­udrža­teľný. Navrhované výdavky nie sú fi­nanco­vané úsporami v iných oblastiach. Vyčerpanú štátnu kreditnú kartu budú musieť nakoniec v podobe zvýšenia iných daní plniť aj samotní rodičia.

Necielené plošné výdavky na rodinnú politiku majú dve zá­sadné ne­gatí­va. Nielenže oberajú iné verejné poli­tiky o zdroje, ako napr. po­moc v hmotnej núdzi, či školstvo, ale zabra­ňujú aj vzniku potrebných ciele­ných dávok rodinnej poli­tiky, ako na­príklad podpora matiek samo­živiteliek.

Vzhľadom na extrémne vysoký deficit by si mal „Mikuláš“ dať mini­málne na jeden rok dovo­lenku, počas ktorej by mala pre­behnúť verej­ná diskusia o zmyslu­plnosti a cieľoch dávok súčasnej rodinnej politiky.

Predpoklady modelu

Prvých 5 rokov rodiny s dvomi deťmi 2022 – 2027

Počas tohto obdobia rodina získala nárok na širokú škálu vyplácaných dávok. V modeli pred­pokla­dáme rast miezd a inflácie podľa dostup­ných prognóz MF SR a valori­záciu dávok na základe prísluš­nej legisla­tívy. Slovenský sociálny systém v súčas­nosti posky­tuje našej modelovej rodine tieto vyplá­cané peňažné dávky (hodno­ty v roku 2023):

  • Tehotenská dávka – vyplácaná od 85. dňa tehotenstva do pôrodu, približne 230 € mesačne
  • materské matky – vypláca sa 34 týždňov a pred­sta­vuje 75 % hrubej mzdy v pred­chádza­júcom roku (100 % peňažná náhrada)
  • materské pre otca – vypláca sa 28 týždňov a pred­stavuje 75 % hrubej mzdy v pred­chádza­júcom roku. Otec a matka nemôžu poberať túto dávku súčas­ne na to isté dieťa
  • rodičovský príspevok – pre predtým zamest­nanú matku (otca) sa vypláca od skončenia nároku na materské, 413 € mesač­ne (ročne va­lori­zo­vané) do troch rokov veku die­ťaťa
  • podpora na starostlivosť – 280 € mesačne vyplá­caná do tretích na­ro­de­nín každého dieťaťa, ak dieťa navšte­vuje ústavnú starostli­vosť (rodina nemôže poberať rodičovský príspevok aj podporu na starostli­vosť)
  • príspevok pri narodení dieťaťa – jedno­razová dávka vo výške 830 € vyplá­caná za narodenie nového poten­ciálneho daňov­níka
  • prídavok na dieťa – 60 € mesačne vyplá­caných na každé dieťa do ukon­čenia ne­pretrži­tého vzde­láva­nia (max. 25 rokov) bez akých­koľvek osobitných pod­mienok

Aby bol prehľad úplný, pozreli sme sa aj na transfery, ktoré sa ne­musia posky­tovať v peňažnej forme, ale buď ako zní­že­nie dane, alebo ako poistné platené štátom za ne­pracu­júceho rodiča.

Daňový bonus na dieťa – daňový kredit na dieťa sa zvýšil na 140 € pre deti do 18 rokov a 50 € pre deti staršie ako 18 rokov. Daňový bonus je formou ne­gatív­nej dane z príjmu, čo zna­mená, že ak je splatná daň z príjmu fyzických osôb nižšia ako úver, štát vyplatí rozdiel v priamej ho­tovost­nej platbe. Napriek tomu sa výpočet daňo­vého kreditu stal pomerne kompli­kovaným, pretože sa ním uplatňuje pravidlo záslu­hovosti. Daňovníci s nižším príjmom dostanú nižší daňový bonus ako osoba s prie­mernou mzdou, výpočet ovplyv­ňuje aj počet detí. Na­príklad pra­covník s mini­málnou mzdou s dvoma deťmi dostane daňovú úľavu 163 €, zatiaľ čo pra­cov­ník s prie­mernou mzdou dostane na dve deti daňovú úľavu 280 €. Na obdobie rokov 2025 – 2027 pred­pokla­dáme prie­bežnú indexá­ciu bonusu na sú­čas­nej úrovni:

  • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela – manžel alebo manželka si mohli znížiť základ dane na partnera, ak nemali žiadny príjem alebo mali ročný príjem nižší ako 4 922 €. Maxi­málne zníženie dane môže dosiahnuť 935 € ročne
  • platené zdravotné poistenie – počas materskej alebo otcovskej do­volen­ky štát hradí zdra­votné poistenie rodiča mesačným peňažným transferom 46 € do zdravot­ných poisťovní
  • zaplatené dôchodkové poistenie – každý rodič získava za obdobie sta­rostli­vosti o dieťa nárok na dô­cho­dok v rovnakej výške ako za­mest­naná osoba s príjmom 60 % prie­mernej mzdy. Ak by si rodič fi­nan­coval tento dô­chod­kový nárok sám, musel by Sociálnej poisťovni mesačne prispie­vať sumou 206 €. Túto sumu odvádza mi­nisterstvo práce a rodiny do rozpočtu Sociálnej poisťovne v mene ne­pracu­júceho rodiča

Prostredníctvom týchto dvoch vecných transferov dostane ne­pracu­júci rodič v roku 2023 do­datoč­nú pod­poru vo výške 272 € mesačne.


Autor: Radovan Ďurana, INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *