Kategórie
Tlačové správy

Byť zamestnancom alebo podnikateľom?

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 prisľúbilo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Zmena sa ukázala aj v otázke, či radšej pracujeme ako zamestnanci alebo či nás láka súkromné podnikanie. Prinášame vám do úrovne krajov SR informácie ako sa medzicenzálne vyvíjal ukazovateľ štruktúra obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní.

Zamestnať sa, či podnikať?

V zmysle výsledkov SODB 2021 majú obyvatelia Slovenskej republike v tejto dileme jasno.

Početne narástli obe skupiny, avšak podiel podnikateľov sa v rámci štruktúry obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní znížil (o 0,2 percentuálneho bodu) vzhľadom na vyšší počet zamestnaných osôb, podiel zamestnancov stúpol početne i podielovo (o 3,6 percentuálneho bodu). V rámci štruktúry obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní, ich v roku 2021 bolo spolu 2 553 891 a v roku 2011 ich bolo spolu 2 305 315.

V roku 2011 tvorila skupina zamestnanci podiel 74,1 %. V SR bolo podľa ukazovateľa „postavenie v zamestnaní“ v pozícii zamestnanca 1 707 168 obyvateľov. V roku 2021 sa podiel zamestnancov zvýšil na 77,7 % a v absolútnom čísle je v postavení zamestnanca až 1 984 799 ľudí, čiže o 277 631 obyvateľov viac.

Podľa postavenia v zamestnaní v roku 2011 sme mali 320 288 podnikateľov (13,9 %). V roku 2021 je ich o 0,2 percentuálneho bodu menej. Podľa postavenia v zamestnaní si „podnikateľ“ udáva 349 437 obyvateľov.

Môžeme konštatovať, že záujem o podnikanie na Slovenku klesol a s pracovnými možnosťami sa rozšírila potreba zamestnať sa v trvalom pracovnom pomere. Výrazné rozdiely vidno aj v krajoch SR.

Aká je situácia špecificky v krajoch SR

Všetky kraje SR všeobecne

Vo všetkých krajoch prevláda počet zamestnancov nad počtom podnikateľov. Najvyšší nárast zamestnancov je zaznamenaný v Trnavskom kraji (o 5,4 percentuálneho bodu). Najnižší v Prešovskom kraji a to 0,8 percentuálneho bodu.

Najvyšší nárast podnikateľov medzi rokmi 2011 a 2021 je v Košickom kraj o 0,4 percentuálneho bodu. Na druhej strane najvyšší pokles sa zaznamenal v Trnavskom a Trenčianskom kraji (−0,8 percentuálneho bodu).

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji sa medzi rokmi 2011 a 2021 zvýšil počet zamestnancov o 3,4 percentuálneho bodu. V roku 2011 si pri postavení v zamestnaní uviedlo „zamestnanec“ 233 458 ľudí a v roku 2021 tu bolo 298 029 zamestnancov. V Bratislavskom kraji sa zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu aj podiel podnikateľov. V roku 2011 tvorili podnikatelia 14,3% podiel (43 886 obyvateľov) a v roku 2021 sa podiel podnikateľov zvýšil na 14,4 % (54 009 osôb).

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji vidno najvýraznejší posun v oboch skupinách. V skupine zamestnanci nastal nárast až o 5,4 percentuálneho bodu. V skupine podnikatelia nastal pokles o 0,8 percentuálneho bodu. Čo je najviac v SR. V roku 2011 v Trnavskom kraji žilo 194 533 zamestnancov ( 75,2 %) a 35 167 podnikateľov (13,6 %). Rok 2021 priniesol 227 898 zamestnancov ( 80,6 %) a pri postavení v zamestnaní si podnikateľ udalo v kraji 36 263 obyvateľov. Opäť na vysvetlenie údaj vychádza z celkového počtu obyvateľov v rámci štruktúry podľa postavenia v zamestnaní v kraji.

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji tiež stúpol počet osôb v skupine zamestnanci o 3,6 percentuálneho bodu. Počet ani podiel podnikateľov sa medzicenzálne nezmenil. V roku 2011 si pri postavení v zamestnaní v kraji udávalo zamestnanec 225 600 osôb (75,3 %) a v roku 2021 to bolo 256 876 obyvateľov (78,9 %). Pri postavení v zamestnaní v skupine podnikateľ nenastala v kraji zmena. Od roku 2011 do roku 2021 tvoria podnikatelia 13,6% podiel v kraji. Viac ako 44 tisíc osôb si udáva pri ukazovatele postavenie v zamestnaní „podnikateľ“.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji vzrástol počet zamestnancov o 3,6 percentuálneho bodu. V roku 2011 bolo v zamestnaneckom pomere v kraji 207 148 ľudí, čo predstavuje 76,5% podiel. V roku 2021 podiel prekročil 80 % pri 230 719 zamestnaných osôb. V Trenčianskom kraji sa najviac v SR znížil počet podnikateľov o 0,8 %. V roku 2011 tvorili podnikatelia 12,9 % (34 842 osôb podnikalo) a v roku 2021 12,1 % (podnikalo 34 928 osôb). Opäť pripomíname, že vychádzame z celkového počtu osôb zamestnaných v kraji.

Žilinský kraj

Po Trnavskom a Trenčianskom kraji zaznamenal práve Žilinský najvyšší pokles podnikateľov. Medzicenzálne tu podnikatelia poklesli o 0,7 percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili podnikatelia v kraji 15,9% podiel pri počte 48 447 osôb. V roku 2021 bol zoznámený podiel 15,2 % pri počte 51 500 obyvateľoch. Pri postavení v zamestnaní aj v tomto kraji narástli zamestnanci o 3,7 percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili 73,2% podiel a v roku 2021 76,9% podiel. V roku 2011 mal Žilinský kraj 222 712 zamestnancov a v roku 2021 to bolo 260 803 osôb, ktoré si pri ukazovateli postavenie v zamestnaní udávali „zamestnanec“.

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji sme zaznamenali druhý najvyšší nárast v skupine zamestnancov v rámci krajov SR. Skupina zamestnanci vzrástla o 5,1 percentuálneho bodu. Naopak sme tu zaznamenali druhý najvyšší pokles v rámci krajov SR v skupine podnikatelia o 0,7 percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili podnikatelia 13,7% podiel a v roku 2021 sme zaznamenali podiel 13,0 %.

Podiel zamestnancov tvoril v roku 2011 v kraji 72,1 % a v roku 2021 sa zvýšil na 77,2 %. 187 696 osôb v roku 2011 a 215 057 osôb v roku 2021.

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji nastali v rámci krajov SR najmenšie medzicenzálne posuny. Podiel zamestnancov v kraji sa zvýšil o 0,8 percentuálneho bodu. V roku 2011 221 475 osôb a v roku 2021 249 634. Prešovský kraj spolu s Košickým zaznamenali najvyšší nárast v skupine podnikatelia. V prešovskom kraji nastal nárast v skupine podnikatelia o 0,3 percentuálneho bodu. V roku 2011 v Prešovskom kraji podnikalo 48 481 ľudí a v roku 2021 si pri postavení v zamestnaní udalo podnikateľ 54 911 osôb v Prešovskom kraji.

Košický kraj

V Košickom kraji sme zaznamenali najvyšší nárast v skupine podnikateľov. Táto vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu, čo je spomedzi krajov SR najviac. V roku 2011 v kraji podnikalo 33 184 osôb a v roku 2021 to bolo 37 247 osôb. Nárast nastal aj v skupine zamestnancov medzicenzálne o 4,1 percentuálneho bodu. Podiel zamestnancov v kraji v roku 2011 predstavoval 72,8 % a v roku 2021 sa zvýšil na 76,9 %. 214 526 osôb v roku 2011 a 245 783 osôb v roku 2021.

Postavenie v zamestnaní

Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *