Kategórie
Tlačové správy

Najmenšie obce Slovenskej republiky

Čo o nich vieme zo sčítaní od roku 2001.

SODB 2021

Slovenská republika je veľmi rozmanitá. Tak svojimi obyvateľmi, ako aj kultúrou, architektúrou či zvykmi. SODB 2021 ukázalo, že máme aj zaujímavé „miniobce“, ktoré boli zaradené do veľkostnej skupiny 0 až 199 obyvateľov. Pozreli sme sa bližšie na tie úplne najmenšie a ich vývoj v sčítaniach od roku 2001.

Obec Príkra v okrese Svidník

Obec Príkra v okrese Svidník je podľa SODB 2021 najmenšia obec v SR z hľadiska počtu obyvateľov. Žije tu len 12 obyvateľov. Z toho tri ženy a deväť mužov. V obci na základe SODB 2021 dnes nežijú žiadne deti do 14 rokov. Osem obyvateľov je v produktívnom a 4 v poproduktívnom veku. Šesť obyvateľov je v zväzku manželskom, 5 je slobodných a ovdovený je jeden obyvateľ. Všetci obyvatelia sú slovenskej národnosti. V obci prevláda stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) a úplné stredné vzdelanie (s maturitou). Prvá zmienka o obci sa datuje už v roku 1618. Koľko obyvateľov mala obec v roku 2001 a v roku 2011? Tu sú fakty zo sčítaní.

Príkra – vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2001

V roku 2001 žilo v obci Príkra 7 obyvateľov, z ktorých boli traja muži a štyri ženy. Z hľadiska vekového zloženia prevládali v obci obyvatelia patriaci do poproduktívnej vekovej skupiny (57 % obyvateľov obce). Okrem obyvateľov patriacich do poproduktívnej vekovej skupiny sa v obci Príkra nachádzali aj obyvatelia v produktívnej vekovej skupine. Z hľadiska rodinného stavu mali najvyšší podiel obyvatelia s rodinným stavom vdovec/vdova (43 % obyvateľov obce). Za nimi nasledovali obyvatelia v rodinnom stave slobodný/slobodná a ženatý/vydatá. Najviac obyvateľov obce malo ukončené základné vzdelanie.

Príkra – vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2011

V obci Príkra žilo v roku 2011 8 obyvateľov. V roku 2011 prevládali v obci muži nad ženami. Pri vekovej štruktúre môžeme povedať, že všetci obyvatelia obce Príkra patrili v roku 2011 do produktívnej vekovej skupiny (15 – 64 rokov).

Pri rodinnom stave prevládali v obci v roku 2011 obyvatelia v rodinnom stave ženatý/vydatá (50 % obyvateľov obce). Okrem nich sa v obci nachádzali obyvatelia s rodinným stavom slobodný/slobodná a rozvedený/rozvedená. Pri vekovej štruktúre môžeme povedať, že všetci obyvatelia obce Príkra patrili v roku 2011 do produktívnej vekovej skupiny (15 – 64 rokov). Z hľadiska najvyššie dosiahnutého vzdelania prevládalo v obci v roku 2011 základné vzdelanie, za ktorým nasledovalo úplné stredné učňovské vzdelanie s maturitou.

Obec Ondavka v okrese Bardejov

Obec Ondavka v okrese Bardejov je druhou najmenšou v SR podľa počtu obyvateľov. Žije tu 15 obyvateľov. Muži prevládajú. Mužov je 8 a žien 7. Čo sa týka vzdelania, 10 obyvateľov má úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a jeden obyvateľ si uvádza vysokoškolské vzdelanie. K rusínskej národnosti sa hlási 10 obyvateľov obce a k slovenskej 5 obyvateľov. V obci holdujú stavu manželskému. Takmer 47 % obyvateľov je v manželstve. Na druhom mieste sú v obci slobodní. V Ondavke žije 8 obyvateľov v produktívnom veku a 6 v poproduktívnom veku – títo prevládajú. Ako je to teda s počtom obyvateľov od roku 2001? Čo vieme povedať o obyvateľoch obce? Tu sú štatistické údaje.

Ondavka – vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2001

Obec Ondavka mala v roku 2001 37 obyvateľov, z ktorých bolo 18 mužov a 19 žien. Zo všetkých obyvateľov obce patrilo 49 % obyvateľov obce do poproduktívnej skupiny, 46 % do produktívnej vekovej skupiny a 5 % do predproduktívnej skupiny. Z hľadiska rodinného stavu prevládali v obci obyvatelia s rodinným stavom ženatý/vydatá (51 % obyvateľov obce). Za nimi nasledovali obyvatelia s rodinným stavom slobodný/slobodná, vdovec/vdova a rozvedený/rozvedená. Z hľadiska najvyššie dosiahnutého vzdelania prevládali v obci obyvatelia so základným vzdelaním (57 % obyvateľov obce). Okrem nich sa v obci nachádzali aj obyvatelia s učňovským vzdelaním (bez maturity), úplným stredným učňovským (s maturitou), úplným stredným odborným (s maturitou), úplným stredným všeobecným (gymnázium, stredná všeobecnovzdelávacia škola) a vysokoškolským vzdelaním magisterským, inžinierskym, doktorským.

Ondavka – vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2011

V roku 2011 mala obec Ondavka 22 obyvateľov. Podiel mužov a žien bol v obci vyrovnaný. Celkovo žilo v roku 2011 v obci 11 mužov a 11 žien. V obci prevládali obyvatelia patriaci do produktívnej vekovej skupiny (11 obyvateľov) a poproduktívnej vekovej skupiny (11 obyvateľov). Z hľadiska rodinného stavu mali najvyšší podiel obyvatelia v rodinnom stave ženatý/vydatá (50 % obyvateľov obce). Za nimi nasledovali slobodný/slobodná, vdovy/vdovci a rozvedený/rozvedená. Najvyšší počet obyvateľov obce Ondavka malo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (23 % obyvateľov obce). Za nimi nasledovali obyvatelia s úplným stredným všeobecným vzdelaním.

Obec Havranec v okrese Svidník

Na druhom mieste podľa počtu obyvateľov je aj obec Havranec v okrese Svidník. Taktiež tu podľa SODB 2021 žije 15 ľudí. Opäť prevládajú muži s počtom 8. V obci na základe SODB 2021 dnes žijú dve deti do 14 rokov, 6 obyvateľov v produktívnom veku a 7 v poproduktívnom veku. V Havranci prevládajú slobodní obyvatelia, je ich 7. Manželstvu holdujú 4 obyvatelia. V obci sú aj vdovy, vdovci a rozvedení. Slovenskú národnosť si uvádza 12 obyvateľov, žijú tu aj obyvatelia hlásiaci sa k rusínskej národnosti a ukrajinskej. V obci prevláda vysokoškolské vzdelanie, uvádza si ho 6 obyvateľov obce. Na druhom mieste je stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity), ktoré si uvádzajú 4 obyvatelia. Ako je to teda s počtom obyvateľov od roku 2001? Čo sa zmenilo počas rokov v obci?

Havranec – vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2001

V obci Havranec žilo v roku 2001 10 obyvateľov, z ktorých boli štyria muži a šesť žien. Z hľadiska vekových skupín prevládali v obci obyvatelia patriaci do poproduktívnej vekovej skupiny (60 % obyvateľov obce) a produktívnej vekovej skupiny (40 % obyvateľov obce). Pri rodinnom stave prevládali v obci obyvatelia s rodinným stavom slobodný/slobodná a vdovec/vdova. Najviac obyvateľov obce malo ukončené základné vzdelanie (70 % obyvateľov obce).

Havranec – vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2011

Obec Havranec mala v roku 2011 12 obyvateľov, z ktorých bolo 7 žien a 5 mužov. Rovnako aj v obci Havranec prevládala produktívna veková skupina (42 % obyvateľov obce) a poproduktívna veková skupina (58 % obyvateľov obce). Z hľadiska rodinného stavu prevládal v obci rodinný stav slobodný/slobodná (50 % obyvateľov obce), za ktorým nasledoval rodinný stav vdovec/vdova.

Obec Šarbov, okres Svidník

Na treťom mieste s počtom obyvateľov 17 podľa SODB 2021 je obec Šarbov, opäť v okrese Svidník. Tu ako v jedinej „miniobci“ žije viac žien ako mužov. Šarbov je vekom mladá obec. Žijú tu tri deti do 14 rokov, 10 obyvateľov v produktívnom veku a 4 v poproduktívnom veku. Ženatých a vydatých je tu 8 obyvateľov, slobodných 7. Väčšina obyvateľov sa hlási k slovenskej národnosti. V obci prevláda vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie. Tiež sa pozrieme na vývoj obce podľa sčítaní od roku 2001.

Šarbov – vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2001

Počet obyvateľov obce Šarbov v roku 2001 bol 9. Z hľadiska pohlavia prevládali v obci ženy (6 žien) nad mužmi (3 muži). Najviac obyvateľov obce patrilo do poproduktívnej vekovej skupiny (89 % obyvateľov obce). Najzastúpenejším rodinným stavom v obci bol vdovec/vdova (56 % obyvateľov obce), za ktorým nasledovali obyvatelia s rodinným stavom slobodný/slobodná a ženatý/vydatá. Z hľadiska najvyššie dosiahnutého vzdelania mali všetci obyvatelia obce ukončené základné vzdelanie.

Šarbov – vybrané štatistické ukazovatele za SODB 2011

Počet obyvateľov obce Šarbov v roku 2011 bol 14, z ktorých bolo 8 žien a 6 mužov. Najvyšší podiel obyvateľov patril do poproduktívnej vekovej skupiny (50 % obyvateľov obce) a produktívnej vekovej skupiny (43 % obyvateľov obce). Z hľadiska rodinného stavu prevládali v obci ženatí/vydaté (43 % obyvateľov obce), za ktorým nasledovali obyvatelia s rodinným stavom slobodný/slobodná a vdovec/vdova. Najviac obyvateľov obce malo ukončené základné vzdelanie (43 % obyvateľov obce). Za nimi nasledovali obyvatelia s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity.

Jednoduché zhrnutie záverom

Roky 2001 a 2011

Počet obyvateľov v roku 2011 sa oproti roku 2001 zvýšil v obciach Príkra, Havranec a Šarbov. Jedinou obcou, kde bol počet obyvateľov v roku 2001 nižší ako v roku 2011, bola obec Ondavka. Počet obyvateľov sa tu znížil z 37 obyvateľov (SODB 2001) na 22 obyvateľov (SODB 2011).

Pri SODB 2001 prevládali v každej spomínanej obci obyvatelia patriaci do poproduktívnej vekovej skupiny. Pri SODB 2011 sa znížil podiel obyvateľov v poproduktívnej vekovej skupine. Obyvatelia patriaci do poproduktívnej vekovej skupiny prevládali v obci Havranec a v obci Šarbov. V obci Príkra patrili v roku 2011 všetci obyvatelia do produktívnej vekovej skupiny a v obci Ondavka bol vyrovnaný počet obyvateľov patriacich do produktívnej a poproduktívnej vekovej skupiny. V roku 2001 bol podiel žien v každej spomínanej obci vyšší ako podiel mužov. O 10 rokov neskôr už bol počet mužov vyšší v obci Príkra a v obci Ondavka bol vyrovnaný počet mužov a žien. Z hľadiska rodinného stavu prevládal v roku 2001 vo vybraných obciach rodinný stav vdovec/vdova, ktorý bol najzastúpenejší v obci Príkra a v obci Šarbov.

V obci Havranec bol rovnaký podiel obyvateľov v rodinnom stave vdovec/vdova a v rodinnom stave slobodný/slobodná. Jediná obec, v ktorej v roku 2001 prevládal rodinný stav ženatý/vydatá, bola Ondavka. V roku 2011 už v žiadnej obci neprevládal rodinný stav vdovec/vdova. Najvyšší podiel z rodinných stavov mal rodinný stav ženatý/vydatá, ktorý prevládal v obciach Príkra, Ondavka a Šarbov. Iba v obci Havranec prevládali v roku 2011 obyvatelia v rodinnom stave slobodný/slobodná. V roku 2001 prevládali vo všetkých vybraných obciach obyvatelia so základným vzdelaním. Pri SODB 2011 sa táto skutočnosť veľmi nezmenila a iba v obci Ondavka bolo najzastúpenejším vzdelaním úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Čo ukázal rok 2021

V roku 2021 môžeme konštatovať, že všetky obce, hoci sú svojím počtom zaradené medzi najmenšie v SR, sú mladšie a hlavne vzdelanejšie. Prevládajú obyvatelia s úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním v produktívnom veku. Zaujímavosťou je, že až na obec Šarbov všade prevládajú muži, čo je slovenskou raritou.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *