Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Trnavskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky.

V rámci uverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes podrobne rozoberieme Trnavský kraj.

Trnavský kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

 1. Celkovo bolo v kraji sčítaných o 22 703 domov viac ako pri SODB 2011, čo predstavuje nárast o 17 %. Konkrétne zo 131 016 domov v roku 2011 na 153 719 v roku 2021.
 2. Z celkového počtu domov v kraji bolo najviac domov v okrese Dunajská Streda (24,5 %; 37 685).
 3. Podľa typu domu prevládajú v Trnavskom kraji najmä rodinné domy.
 4. Podiel rodinných domov predstavoval v Trnavskom kraji 90,1 % (138 500), čo je druhý najvyšší podiel v SR.
 5. Najvyšší počet bytov v kraji mal okres Trnava (56 172 bytov; 23,2 % všetkých bytov v kraji).
 6. Najmenší počet bytov v kraji mal okres Hlohovec (18 145; 7,5 %).
 7. Najviac bytov za ostatných 10 rokov pribudlo v okrese Dunajská Streda. Prírastok predstavoval 11 996 bytov, čo je nárast o 27,6 %.
 8. Trnavský kraj mal spomedzi všetkých krajov SR najvyšší podiel domov s murovanou konštrukciou (tehly, tvárnice, tehlové bloky) a tento predstavoval 84,6 % (130 053 domov) z celkového počtu domov v kraji.
 9. V obci Báč má murovanú konštrukciu až 97,7 % domov.
 10. Najnižší výskyt domov s murovanou konštrukciou bol v okrese Senica 79,9 %.
 11. Trnavský kraj je krajom s druhým najnižším podielom domov bez vodovodnej prípojky. Bez vodovodnej prípojky bolo 2 051 domov, čo predstavuje 1,3 % z celkového počtu domov v kraji.
 12. Najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky je v Senickom okrese (2,1 %; 395 domov), najnižší bol v okrese Trnava (0,9 %; 274 domov).
 13. V Trnavskom kraji bolo 3,1 % (4 748) domov bez kanalizácie, čo je druhý najnižší podiel domov spomedzi všetkých krajov v SR.
 14. Pri porovnaní s ostatnými krajmi bol práve v Trnavskom kraji najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou z celkového počtu domov v kraji.
 15. Viac ako polovica bytov z celkového počtu bytov v kraji bola vykurovaná lokálnym ústredným kúrením (51,2 %; 124 092 bytov), čím sa Trnavský kraj stal jediným krajom SR s takýmto vysokým podielom.
 16. Trnavský kraj môžeme považovať za dobrý príklad toho, ako sa dajú vo vyššej miere využiť obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie bytov. So svojimi 27,5 % mal Trnavský kraj v rámci SR najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie použitých na vykurovanie v rámci SR.
 17. V okrese Galanta sa nachádzal najvyšší počet domov bez vodovodnej prípojky (423 domov).
 18. V okrese Senica bol najvyšší počet domov bez kanalizácie (1 024 domov), bez vodovodnej prípojky (2,1 % z celkového počtu domov v okrese; 395 domov) a bez kanalizácie (5,5 % z celkového počtu domov v okrese; 1 024 domov) v rámci okresov Trnavského kraja.

Podrobnejšie k zisteným ukazovateľom

Podľa výsledkov SODB 2021 bolo v Trnavskom kraji sčítaných 153 719 domov. Domy v Trnavskom kraji tvorili 12,5 % z celkového počtu domov v SR. Z celkového počtu domov v kraji bolo najviac domov v okrese Dunajská Streda (24,5 %; 37 685), nasledoval okres Trnava (19,8 %; 30 425). Naopak, najmenej domov bolo v okrese Skalica (7 %; 11 230). Celkovo bolo v kraji o 22 703 domov viac ako pri SODB 2011, čo predstavuje nárast o 17 % (z hodnoty 131 016 v roku 2011 na 153 719 v roku 2021). Podľa typu domu prevládajú v Trnavskom kraji najmä rodinné domy. Ich podiel predstavoval 90,1 % (138 500), čo je druhý najvyšší podiel v SR. Podiel bytových domov predstavoval 5,4 %.

Najmenší počet a podiel bytov v SR

K 1. januáru 2021 bolo na území Trnavského kraja 242 376 bytov (10,8 % z celkového počtu bytov v SR), čiže je to najmenší počet a podiel bytov v SR. Počet bytov v porovnaní s rokom 2011 vzrástol o 35 389 (o 17,1 %). Takmer polovica všetkých bytov na území Trnavského kraja pripadala na okresy Trnava a Dunajská Streda (111 621 bytov; 46,1 %). Z nich najvyšší počet mal okres Trnava (56 172 bytov; 23,2 % všetkých bytov v kraji). Najmenší počet bytov v kraji mal okres Hlohovec (18 145; 7,5 %). V rámci Trnavského kraja najvyšší prírastok bytov za ostatných 10 rokov bol v okrese Dunajská Streda. Prírastok predstavoval 11 996 bytov, čo je nárast o 27,6 %.

Spoliehajú sa na murovanú konštrukciu

Trnavský kraj mal spomedzi všetkých krajov SR najvyšší podiel domov s murovanou konštrukciou (tehly, tvárnice, tehlové bloky) a tento predstavoval 84,6 % (130 053 domov) z celkového počtu domov v kraji. V rámci okresov Trnavského kraja bola murovaná konštrukcia dominantná najmä v okrese Dunajská Streda (86,9 %; 32 745), v ktorom nájdeme aj obec Báč, kde až 97,7 % domov malo práve murovanú konštrukciu. Naopak, najnižší výskyt domov s murovanou konštrukciou bol v okrese Senica (79,9 %; 14 766), kde napríklad v obci Hradište pod Vrátnom bolo len 35,9 % domov s murovanou konštrukciou. Druhým najčastejším materiálom nosnej konštrukcie v Trnavskom kraji bola konštrukcia z nepálených tehál, ktorá tvorila 5,6 % (8 662 domov). Tento materiál nosnej konštrukcie prevládal najmä v okrese Galanta (7,5 % domov). Z jednotlivých obcí v kraji nájdeme tri obce, kde bola približne tretina domov z nepálených tehál – obec Sobotište (32 % domov), obec Prašník (34 % domov) a obec Podbranč (39 % domov). Tretím najčastejším materiálom nosnej konštrukcie v Trnavskom kraji bola kombinovaná konštrukcia (kameň a tehly) s podielom 3,8 % (5 770 domov) s maximom v okrese Galanta (7,5 %; 2 068 domov).

Druhý najnižší podiel domov bez vodovodnej prípojky

Na vodovodnú prípojku bolo pripojených celkovo 97,4 % domov. V Trnavskom kraji malo 142 696 domov prípojku v dome (92,8 %), z toho 117 133 v dome z verejnej siete a 25 563 v dome s vlastnou vodovodnou prípojkou. Prípojku mimo domu z verejnej siete mali 4 % domov (6 161). Bez vodovodnej prípojky bolo 2 051 domov, čo predstavuje 1,3 % z celkového počtu domov v kraji. Ide teda o kraj s druhým najnižším podielom domov bez vodovodnej prípojky. Z pohľadu okresov bol najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky v Senickom okrese (2,1 %; 395 domov), najnižší bol v okrese Trnava (0,9 %; 274 domov). Iba v 2 obciach kraja bol podiel domov bez prípojky viac ako 10 % – v obci Bašovce z okresu Piešťany (12,1 %) a v obci Kuklov z okresu Senica (10,4 %).

Vodovod ako samozrejmosť

Vybavenosť bytu vodovodom je aj v Trnavskom kraji štandardom. Vodovod v byte sa nachádzal v 97,5 % bytov (236 397). Z celkového počtu bytov s vodovodom (236 397) malo vodovod zo spoločného zdroja 206 075 bytov. Ostatné byty mali síce vodovod priamo v byte, ale z vlastného zdroja. Bez vodovodu bolo 0,8 % bytov (1 938). Nie všetky byty, ktoré boli vybavené vodovodom, boli vybavené aj splachovacím záchodom. V rámci Trnavského kraja mal okres Trnava najvyšší počet a podiel bytov s vodovodom priamo v byte (55 251 bytov; 23,4 % všetkých bytov s vodovodom priamo v byte v Trnavskom kraji). Napríklad v obci Tekolďany mali všetky byty napojené na vodovod zásobovanie vodou riešené vodovodom v byte zo spoločného zdroja.

Veľa domov bez kanalizácie

Viac ako polovica všetkých domov v Trnavskom kraji malo pripojenie na kanalizačnú sieť (90 161), čo predstavuje 58,7 %. Septik alebo žumpu malo 55 606 domov (36,2 %), domácu čističku odpadových vôd 1 610 domov (1,1 %). V Trnavskom kraji bolo 3,1 % (4 748) domov bez kanalizácie, čo je druhý najnižší podiel domov spomedzi všetkých krajov v SR. Z okresov v Trnavskom kraji bolo najmenej domov bez kanalizácie v okrese Dunajská Streda (1,9 %; 722 domov), naopak, najvyšší podiel aj počet bol v okrese Senica (5,5 %; 1 024 domov). V obci Prašník z okresu Piešťany bola vyše pätina domov bez kanalizácie (91 domov z celkového počtu 415, t. j. 21,9 %).

Najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou

Pripojenie k plynovej prípojke v Trnavskom kraji malo 81,4 % domov (125 190), bez pripojenia bolo 17,5 % (26 945) domov. Pri 1 % domov (1 584) táto informácia nebola zistená. Pri porovnaní s ostatnými krajmi bol práve v Trnavskom kraji najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou z celkového počtu domov v kraji. Zároveň aj vo všetkých okresoch Trnavského kraja bolo pripojenie k plynu nad hranicou 70 % a pohybuje sa v intervale od 73,5 % domov v okrese Dunajská Streda až po 87,8 % domov v okrese Trnava. V obci Horné Trhovište malo plynovú prípojku až 98,2 % domov, čo je najviac v celom Trnavskom kraji.

Lokálne ústredné kúrenie – slovenská rarita

Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v Trnavskom kraji bolo ústredné kúrenie lokálne (51,2 %; 124 092 bytov). V tomto kraji bola takýmto spôsobom vykurovaná viac ako polovica bytov z celkového počtu bytov v kraji, čím sa Trnavský kraj stal jediným krajom SR s takýmto podielom. Bez kúrenia bolo 1 420 bytov (0,6 %). Lokálne ústredné kúrenie prevládalo vo všetkých okresoch Trnavského kraja. Najvyšší podiel bol v okrese Dunajská Streda (57 % všetkých bytov v okrese Dunajská Streda; 31 589 bytov), najnižší v okrese Skalica (41,1 % všetkých bytov v okrese Skalica; 7 734 bytov).

Najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie použitých na vykurovanie

Prevládajúcim zdrojom energie na vykurovanie bol plyn (69,8 %; 169 154 bytov). Trnavský kraj môžeme považovať za dobrý príklad toho, ako sa dajú vo vyššej miere využiť obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie bytov. So svojimi 27,5 % mal Trnavský kraj v rámci SR najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie použitých na vykurovanie. Takýmto spôsobom sa vykurovalo 33 348 bytov v Trnavskom kraji. Z toho viac ako polovica bytov sa nachádzala v okrese Trnava (20 572 bytov). Na vykurovanie sa využíva najmä energia biomasy, keďže v Zelenči sa nachádza bioplynová stanica, ktorá zabezpečuje energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v Trnave a okolí. Ďalej sa vo veľkom využívajú tepelné čerpadlá, ktoré sa používajú na vykurovanie administratívnych a štátnych budov. Takýmto spôsobom bolo v Trnave vykurovaných 19 735 bytov (67,4 %), v Jaslovských Bohuniciach 582 bytov (66,4 %) a Hlohovci 4 254 bytov (46,5 %). Vo všetkých okresoch Trnavského kraja bola viac ako polovica bytov vykurovaná plynom. V 8 obciach Trnavského kraja (3,2 % obcí Trnavského kraja) žiadny byt nepoužíval na kúrenie plyn, byty tu boli najčastejšie vykurované pevným palivom alebo elektrinou.

Kvalita bývania v okresoch Trnavského kraja

Z pohľadu kvality vybavenosti domov v Trnavskom kraji sa v okrese Galanta nachádzal najvyšší počet domov bez vodovodnej prípojky (423 domov). V okrese Senica bol najvyšší počet domov bez kanalizácie (1 024 domov), bez vodovodnej prípojky (2,1 % z celkového počtu domov v okrese; 395 domov) a bez kanalizácie (5,5 % z celkového počtu domov v okrese; 1 024 domov) v rámci okresov Trnavského kraja. Z pohľadu kvality vybavenosti bytov v Trnavskom kraji sa v okrese Galanta nachádzal najvyšší počet bytov bez vodovodu (416 bytov) a bez kúrenia (648 bytov). Okres Senica mal najvyšší podiel bytov bez vodovodu (1,5 % z celkového počtu bytov v okrese; 385) v rámci okresov Trnavského kraja, ďalej najvyšší počet a podiel bytov bez splachovacieho záchodu (3,2 % z celkového počtu bytov v okrese; 829 bytov) a bez kúpeľne (3,7 % z celkového počtu bytov v okrese; 971 bytov).


Zdroj: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *