Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Nitrianskom kraji

V Nitrianskom kraji je najvyšší podiel domov v SR.

Nitriansky kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

 1. V Nitrianskom kraji je najvyšší podiel domov v SR. Domy v Nitrianskom kraji tvorili 15,4 % z celkového počtu domov v SR.
 2. Z celkového počtu domov v kraji bolo najviac domov v okrese Nitra (22,1 %; 41 947), nasledoval okres Nové Zámky (21,3 %; 40 464).
 3. Z celkového počtu domov v kraji boli najčastejším typom rodinné domy (91,4 %; 173 304), bytové domy tvorili 5 % (9 538) zo všetkých domov v kraji.
 4. Za ostatných 10 rokov najviac bytov pribudlo v okrese Nitra. Prírastok predstavoval 7 657 bytov, čo je nárast o 12,3 %.
 5. Najviac domov v kraji, konkrétne 140 248, malo murovanú konštrukciu (tehly, tvárnice, tehlové bloky), čo predstavuje podiel 73,9 % zo všetkých domov v kraji.
 6. V okrese Levice mali významné zastúpenie domy z kameňa (2 243 domov), t. j. 7 % domov z celkového počtu domov v okrese. Tieto domy z kameňa sú známe najmä v obci Brhlovce (61,8 % domov z kameňa), kde je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry so skalnými obydliami. Ešte vyšší podiel domov z kameňa bol v obciach Mýtne Ludany (61,9 %) a Jabloňovce (67 %).
 7. Na vodovodnú prípojku v Nitrianskom kraji bolo pripojených 95,1 % domov z celkového počtu domov v kraji.
 8. V Nitrianskom kraji je najvyšší podiel a počet v SR domov so septikom alebo žumpou. V kraji mala viac ako polovica domov (52,8 %; 100 155) septik alebo žumpu.
 9. Bez kúrenia bolo v Nitrianskom kraji 4 151 bytov (1,4 %). V rámci SR je to najvyšší počet bytov bez kúrenia.
 10. Vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja boli byty najčastejšie vykurované plynom.
 11. Okres Topoľčany využíva vo zvýšenej miere na vykurovanie obnoviteľné zdroje energie (8 106 bytov; 27,1 %). V meste Topoľčany bola viac ako polovica bytov takýmto spôsobom vykurovaná (7 961; 69,9 %).

Najvyšší podiel domov v SR

Domový fond Nitrianskeho kraja podľa výsledkov SODB 2021 predstavoval 189 678 domov. Domy v Nitrianskom kraji tvorili 15,4 % z celkového počtu domov v SR, čo je najvyšší podiel domov v SR. Z celkového počtu domov v kraji bolo najviac domov v okrese Nitra (22,1 %; 41 947), nasledoval okres Nové Zámky (21,3 %; 40 464). Naopak, najmenej domov bolo v okresoch Zlaté Moravce a Šaľa (7 %; 13,4-tisíca). Celkovo bolo v kraji o 15 702 domov viac ako pri SODB 2011, čo predstavuje nárast o 9 % (z hodnoty 173 976 v roku 2011 na 189 678 v roku 2021).

Prevládali rodinné domy

Z celkového počtu domov v kraji boli najčastejším typom rodinné domy (91,4 %; 173 304), bytové domy tvorili 5 % (9 538) zo všetkých domov v kraji. Na území Nitrianskeho kraja je 291 148 bytov (13 % z celkového počtu bytov v SR). Počet bytov v porovnaní s rokom 2011 vzrástol o 20 195 bytov (nárast o 7,5 %). Najvyšší počet mal okres Nitra (70 044 bytov; 24,1 %). V okrese Zlaté Moravce, ktorý je počtom obyvateľov najmenším okresom Nitrianskeho kraja, bolo najmenej bytov v Nitrianskom kraji (16 952 bytov; 5,8 %). Za ostatných 10 rokov najviac bytov pribudlo v okrese Nitra. Prírastok predstavoval 7 657 bytov, čo je nárast o 12,3 %.

Murovaná konštrukcia dominovala

Najviac domov v kraji, konkrétne 140 248, malo murovanú konštrukciu (tehly, tvárnice, tehlové bloky), čo predstavuje podiel 73,9 % zo všetkých domov v kraji. Murovaná konštrukcia bola najčastejšie zastúpená v okrese Komárno (81,2 % z celkového počtu domov v okrese Komárno; 23 839 domov), najmenej v okrese Levice (55,1 % z celkového počtu domov v okrese Levice; 17 387 domov). Druhým najčastejším materiálom nosnej konštrukcie v kraji boli nepálené tehly, z ktorých malo konštrukciu 13,3 % (25 168) domov v kraji. Nepálené tehly boli v Nitrianskom kraji zastúpené najvýraznejšie v rámci krajov SR. Podiel domov z nepálených tehál bol vo všetkých okresoch kraja aspoň 10 alebo viac percent. Najvyšší podiel bol v okrese Nové Zámky (17 %; 7 009 domov) a najnižší v okrese Topoľčany (10 %; 1 942 domov). Napríklad v obciach Lontov a Zlatno bola viac ako polovica domov z nepálených tehál (52 %). Tretím najčastejším materiálom nosnej konštrukcie bola kombinovaná konštrukcia z kameňa a tehál. Jej zastúpenie bolo výraznejšie najmä v okresoch Zlaté Moravce (2 080) a Levice (4 579), kde jej podiel tvoril približne 15 %. Materiál zo spriahnutej oceľobetónovej konštrukcie bol v Nitrianskom kraji pri 5 208 domoch (2,7 %). V okrese Levice mali významné zastúpenie domy z kameňa (2 243 domov), t. j. 7 % domov z celkového počtu domov v okrese. Tieto domy z kameňa sú známe najmä pre obec Brhlovce (61,8 % domov z kameňa), kde je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry so skalnými obydliami. Ešte vyšší podiel domov z kameňa bol v obciach Mýtne Ludany (61,9 %) a Jabloňovce (67 %).

Vodovodná prípojka a vodovod

Na vodovodnú prípojku v Nitrianskom kraji bolo pripojených 95,1 % domov z celkového počtu domov v kraji. Z hľadiska typu vodovodnej prípojky malo 172 032 domov prípojku priamo v dome (91 %), z toho 144 034 z verejnej siete a 25 563 malo vlastnú vodovodnú prípojku. V rámci okresov bol najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky v okrese Levice (5,2 %; 1 651 domov), najnižší v okrese Topoľčany (2,5 %; 480 domov). Z jednotlivých obcí v kraji nájdeme aj obce, kde nemalo pripojenie na vodu viac ako štvrtina domov – v niektorých obciach Nitrianskeho kraja viac ako štvrtina všetkých domov nemala pripojenie na vodu. Napríklad obec Sikenica z okresu Levice (28 % domov), obec Bajč z okresu Komárno (27,4 % domov) a obec Pavlová z okresu Nové Zámky (26,2 % domov). Vodovod v byte sa nachádzal v 95,6 % bytov (278 409). Z toho 246 142 bytov malo vodovod zo spoločného zdroja. Ostatné byty mali síce vodovod priamo v byte, ale z vlastného zdroja. Bez vodovodu bolo 2,4 % (6 841 bytov). Nie všetky byty, ktoré boli vybavené vodovodom, boli vybavené aj splachovacím záchodom. Z celkového počtu bytov s vodovodom priamo v byte malo o 9 984 bytov menej splachovací záchod priamo v byte (268 425 bytov), v prípade kúpeľní nachádzajúcich sa priamo v byte to bolo o 5 035 bytov menej (273 374 bytov). Bez splachovacieho záchoda v byte bolo 12 239 bytov (4,2 %) a bez kúpeľne v byte bolo 13 972 bytov (4,8 %). V Nitrianskom kraji mal okres Nitra najvyšší počet a podiel bytov s vodovodom priamo v byte (67 758 bytov; 24,3 % všetkých bytov s vodovodom priamo v byte v Nitrianskom kraji). V 6 obciach Nitrianskeho kraja (1,7 % obcí Nitrianskeho kraja) nebol byt bez vodovodu, všetky tu zistené byty boli napojené na vodu. Viac ako tretina bytov v obci Bajč bola bez splachovacieho záchodu (253 bytov; 33,9 %) a bez kúpeľne (262 bytov; 35,1 %).

Septik alebo žumpa dominovali v kraji

V Nitrianskom kraji mala viac ako polovica domov (52,8 %; 100 155) septik alebo žumpu, čo je najvyšší počet a podiel v SR. Na kanalizačnú sieť bolo pripojených 38,4 % z celkového počtu domov v kraji (72 820 domov). Bez kanalizácie bolo 6,7 % (12 626) domov v kraji, čo je štvrtý najnižší podiel domov bez kanalizácie v rámci krajov SR. Domácu čističku odpadových vôd malo 1 610 domov (1,1 %). Z okresov v Nitrianskom kraji bolo najmenej domov bez kanalizácie v okrese Komárno (4,7 %; 1 380 domov), naopak, najvyšší podiel aj počet bol v okrese Levice (10,6 %; 3 355 domov). Najhoršia situácia bola v obci Šalov, kde až 58,4 % domov nemalo kanalizáciu.

Tretí najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou

Pripojenie k plynovej prípojke v Nitrianskom kraji malo 80,2 % domov (152 084), bez pripojenia bolo 18,8 % (35 636) domov. V Nitrianskom kraji bol tretí najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou v rámci krajov SR. Najvyšší podiel domov pripojených na plyn bol v okrese Topoľčany (86,8 % z celkového počtu domov v okrese Topoľčany; 16 998), najmenej v okrese Levice (65,3 % z celkového počtu domov v okrese Levice; 20 609).

V rámci SR najvyšší počet bytov bez kúrenia

Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v Nitrianskom kraji bolo ústredné kúrenie lokálne (45,3 %; 131 928 bytov). Bez kúrenia bolo 4 151 bytov (1,4 %). V rámci SR je to najvyšší počet bytov bez kúrenia. Lokálne ústredné kúrenie prevládalo vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja. Z nich mal najvyšší podiel okres Zlaté Moravce (58,5 % všetkých bytov v okrese Zlaté Moravce; 9 922 bytov). V 21 obciach Nitrianskeho kraja (5,9 % obcí Nitrianskeho kraja) nebol byt bez kúrenia, všetky tu zistené byty boli vykurované.

Plyn aj obnoviteľné zdroje

Prevládajúcim zdrojom energie na vykurovanie bol plyn (78,8 %; 229 535 bytov). Nasledovalo vykurovanie pevným palivom (31 288 bytov; 10,8 %). Vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja boli byty najčastejšie vykurované plynom. Z nich najvyšší podiel bol v okrese Šaľa (19 161 bytov; 88,7 %). V 11 obciach Nitrianskeho kraja (3,1 % obcí Nitrianskeho kraja) žiadny byt nepoužíval na kúrenie plyn, najčastejšie tu boli byty vykurované pevným palivom. Okres Topoľčany využíva vo zvýšenej miere na vykurovanie obnoviteľné zdroje energie (8 106 bytov; 27,1 %). V meste Topoľčany bola viac ako polovica bytov takýmto spôsobom vykurovaná (7 961; 69,9 %).

Kvalita bývania

Z pohľadu kvality vybavenosti domov v Nitrianskom kraji sa v okrese Levice nachádzal najvyšší počet domov bez vodovodnej prípojky (1 651 domov) a bez kanalizácie (3 355 domov). Z pohľadu kvality vybavenosti bytov v Nitrianskom kraji sa v okrese Levice nachádzal najvyšší počet bytov bez vodovodu (1 720 bytov), bez splachovacieho záchodu (3 229 bytov), bez kúpeľne (3 485 bytov). V okrese Nové Zámky sa nachádzal najvyšší počet bytov bez kúrenia (1 138 bytov).


Zdroj: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *