Kategórie
Humanizmus

4. ročník medzigeneračného festivalu OLD’S COOL Bratislava 2021

Občianske združenie ZREJME pripravilo napriek ná­roč­nému pan­de­mic­kému obdobiu 4. roč­ník me­dzi­ge­ne­rač­ného festi­valu OLD′S COOL Bra­tis­lava.

Festival

Festival reflektuje časom, ale aj epidemickými opa­tre­nia­mi pozme­nené predstavy, plány a vzťahy z pohľadov starších, ale aj mladších ľudí. Ponúka koncerty, výstavy, diskusie, tvorivé čítanie s deťmi, storytelling či di­va­delné pred­sta­venie v Slo­ven­skom národnom divadle. Hlavnými cieľmi OZ ZREJME je odstra­ňo­vanie vekových a iných stere­o­typov z me­dzi­ge­ne­rač­ných vzťahov, po­sil­ňo­vanie ľudí v dru­hej polovici života ako aktérov a aktérok, ktoré zastupujú dôležitú úlohu v utvá­raní komunít, či v utvá­raní demo­kracie na Slo­vensku. Štvrtý ročník kul­túr­neho festivalu OLD′S COOL pre­behne už tento týždeň 1. – 3. októbra 2021 v Pistoriho paláci, na trhu Žilinská, v Slo­ven­skom národnom divadle, ale aj na Kar­lo­ves­kom ramene. Dve výstavy foto­grafií v Pistoriho paláci si môžu účastníčky a účastníci festivalu pozrieť počas celého októbra.

Program festivalu začína v Pistoriho paláci kvízom na tému Nové svety. Ide o obľú­bený a ove­rený formát medzi­ge­ne­rač­ného kvízu, v kto­rom sa vytvoria vekovo pestré sú­ťa­žiace tímy a vyhrá ten z nich, ktorý dokáže naj­viac vyťažiť zo svojej rôzno­rodej vekovej skladby – otázky sú totiž pri­pra­vené tak, aby boli pri­ro­dzene blízke ľuďom rôzneho veku.

Je nám veľkou cťou, že aj tento rok k nám do Bra­tis­lavy príde pražský seniorský zbor Elpida, ktorého vy­stú­penia patria každý rok k vrcho­lom festi­valu. Zbor ten­to­raz vystúpi na trhu Žilinská spolu so spe­vákom Václavom Havelkom a neskôr ešte raz v Pistoriho paláci.

Zaujímavým bodom programu bude diskusia o do­sa­hoch pan­dé­mie COVID-19 na me­dzi­ľud­ské vzťahy z pohľadu vedy a spi­ri­tu­a­lity. Debatovať budú vedec Pavol Čekan, fi­lo­zofka, fe­no­me­no­lo­gička a autorka knihy „Žít z vlastního pramene“ Anna Hogenová a teológ, akti­vista a ria­diteľ pro­se­nior­skej orga­ni­zácie ŽIVOT 90 Jaroslav Lorman.

Chceli by sme tiež upriamiť vašu pozornosť na výstavu veľ­ko­roz­mer­ných foto­grafií Ohrožený druh?, na kto­rých foto­grafka Bet Orten v spo­lu­práci s no­vi­nárkou Veronikou Ruppert zachytáva spôsoby, akými sa starší ľudia vy­rov­ná­vajú s krí­zo­vými oka­mihmi.

Tento rok sa veľmi tešíme aj na pred­sta­venie nášho pro­jektu, ktorým je potulné medzi­ge­ne­račné centrum Stanica Záhreb. Jeho čle­novia a členky pre festi­val pri­pra­vili pásmo osobných prí­be­hov, a tiež diskusiu o knihe Kataríny Kucbelovej Čepiec za účasti autorky.

Medzigeneračný festival vyvrcholí pred­sta­ve­ním Sova v SND. V hlavnej úlohe sa pred­staví Božidara Turzonovová.

Vstup na celý festival je zadarmo. Keďže si však orga­ni­zá­tori festi­valu a ich partneri vážia možnosť osobne sa stretnúť, v prí­pade po­du­jatí v inte­riéri bude umož­nený vstup iba za­očko­vaným osobám.

Foto z predošlých ročníkov:

Medzigeneračný festival OLD'S COOL
Medzigeneračný festival OLD′S COOL.
Medzigeneračný festival OLD'S COOL
Medzigeneračný festival OLD′S COOL.
Medzigeneračný kvíz
Medzigeneračný kvíz.
Susedia
Susedia.

Občianske združenie ZREJME pracuje s ve­rej­nou mienkou v prospech har­mo­nických medzi­ge­ne­rač­ných vzťahov za­lo­že­ných na vý­mene vedo­mostí a skú­se­ností bez zby­toč­ných stereo­typov a bariér. Celo­ročne uspo­ra­dúva medzi­ge­ne­račné ko­mu­nitné po­du­jatia a raz za rok festival Old′s cool.

Autor: OZ ZREJME.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *