Kategórie
Tlačové správy

SODB 2021 ako téma na odbornej dvojkonferencii

V týchto dňoch sa konala 20. slovenská štatistická konferencia a 18. slovenská demografická konferencia. Dvojkonferenciu organizovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci so Štatistickým úradom SR a s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Jedna sekcia konferencie sa podrobne venovala aj SODB 2021. Účastníci sa mali možnosť dozvedieť viac o koncepte sčítania, o harmonizácii údajov o počte obyvateľov pred samotným sčítaním a o propagácii a komunikácii pri sčítaní.

SODB 2021

Riaditeľka regionálneho pracoviska ŠÚ SR v Nitre Renáta Dušová sa venovala vo svojom príspevku informáciám o úlohách a činnostiach, ktoré boli v procese prípravy a realizácie sčítania zabezpečované pracoviskami ŠÚ SR v krajoch. Vo svojom príspevku poukázala na silné stránky procesu i v čase pandemickej situácie krajiny.

Silvia Hudecová a Lucia Vanišová zo Štatistického úradu Slovenskej republiky sa venovali konceptu sčítania.

Konštatovali, že „sčítanie obyvateľov, domov a bytov svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam“.

Historicky prvé integrované a prvé plne elektronické sčítanie na Slovensku si vyžiadalo inovatívny prístup vo všetkých oblastiach prípravy cenzu cez jeho realizáciu vrátane súčasne prebiehajúceho spracovania a šírenia výsledkov. Úvod príspevku priblížil cieľ a koncept Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 – každý obyvateľ bude sčítaný, bude sčítaný jedenkrát a bude sčítaný na geolokalizovanom mieste. Údaje a informácie získané sčítaním budú unikátne, prepojené, spoľahlivé a porovnateľné. Prvá časť príspevku sa venovala činnostiam, ktoré boli súčasťou prípravnej fázy projektu, ďalej testovaniu elektronických systémov, monitoringov a školiacich portálov, ako aj samotnej realizácii SODB 2021. Druhá časť príspevku zhrnula všetky využívané aplikácie pred a počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Martin Kočiš a Veronika Krišková zo sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR sa venovali informáciám o projekte, ktorý realizoval Štatistický úrad SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR v rámci príprav na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Cieľom projektu bolo zosúladenie údajov o počte obyvateľov na úrovní obcí v rôznych zdrojoch v maximálnej možnej miere. V rámci prípravnej fázy bola vypracovaná štúdia, v ktorej bol navrhnutý mechanizmus harmonizácie údajov o počte obyvateľov na úrovní obcí. V rámci realizačnej fázy boli všetky obce SR oslovené s možnosťou zapojenia sa do harmonizácie údajov. Príspevok opísal celý mechanizmus harmonizácie – od prípravy dát cez prepájanie databáz (údaje z Registra fyzických osôb a z Demografickej bilancie) až po výstupné tabuľky pre obce. Rovnako vysvetlil realizačnú fázu – od oslovenia obcí, identifikácie nezrovnalostí v počte obyvateľov medzi Demografickou bilanciou, Registrom fyzických osôb a obecnou evidenciou až po riešenie nezrovnalostí.

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre SODB 2021, zhrnula priebeh mediálnej kampane od sčítania domov a bytov až po ukončenie zberu od obyvateľov.

Dvojkonferencia priniesla vzácnu výmenu názorov na širšom poli demografie a štatistiky a spojila odborníkov z mnohých oblastí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *