Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad Slovenskej republiky získal ocenenie za mimoriadne výsledky v oblasti využitia Geografického informačného systému (GIS) pri SODB 2021

Spoločnosť Esri, globálny líder v oblasti geografických informačných systémov, udelila 12. júla 2021 Štatistickému úradu SR na každoročnej konferencii používateľov (Esri UC), ktorá sa konala tento rok virtuálne, ocenenie Special Achievement in GIS (ďalej SAG) za mimoriadne výsledky v oblasti využívania Geografického informačného systému (ďalej GIS).

Štatistický úrad SR, ktorý bol vybratý z viac ako 300-tisíc vhodných kandidátov, získal toto ocenenie za inovatívne využitie mapovacích a analytických techník pri realizácii „Územnej prípravy“ pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Esri, poskytovateľ geografického informačného systému (GIS), ocenil Štatistický úrad Slovenskej republiky na virtuálnej konferencii používateľov Esri
Esri, poskytovateľ geografického informačného systému (GIS), ocenil Štatistický úrad Slovenskej republiky na virtuálnej konferencii používateľov Esri.

Cieľom ocenení SAG je vyjadriť uznanie organizáciám využívajúcim GIS na pochopenie komplexných dát a na riešenie výziev vo svete. Ocenení používatelia predstavujú všetky prelomové možnosti softvéru GIS. Štatistický úrad SR bol jednou zo 193 organizácií v oblastiach ako štátna správa, obrana, doprava, nezisková práca, telekomunikácie a komerčný priemysel, ktoré boli ocenené. Poskytovatelia Esri každoročne nominujú stovky kandidátov na ocenenie z celého sveta a finalistov vyberá Jack Dangermond, zakladateľ a prezident spoločnosti Esri.

Jack Dangermond, zakladateľ a prezident spoločnosti Esri:

„Osobné stretnutie s našimi používateľmi je súčasťou toho, vďaka čomu je Esri UC pre mňa a pre všetkých, s ktorými pracujem, veľmi výnimočná, no prvoradé je zdravie účastníkov. Ako vždy, je mi cťou odovzdať tieto ocenenia všetkým organizáciám, uznaným za príkladnú aplikáciu geopriestorových techník vo svojej dôležitej práci vo vládnom sektore, neziskovom sektore a obchodnom sektore.“

Zuzana Podmanická, autorka návrhu, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR:

„Návrh postupu územnej prípravy sčítania v Slovenskej republike reflektoval novú architektúru integrovaného Cenzu v roku 2021. Navrhnutý postup viedol k úplnej identifikácii všetkých obydlí, v ktorých sa mohli obyvatelia sčítať s víziou – Každý obyvateľ bude sčítaný, bude sčítaný jedenkrát a bude sčítaný na geolokalizovanom mieste. Celý postup bol navrhnutý kompletne inovatívne a je postavený na GIS základoch využívajúcich najmodernejšie nástroje GIS.“

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR:

„Územná príprava pre SODB 2021 bola založená na použití viacerých administratívnych zdrojoch údajov a zároveň predpokladala zapojenie relevantných aktérov. Okrem Štatistického úradu SR, to bolo Ministerstvo vnútra SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Úspešnosť projektu územnej prípravy je nesporná. Dokazuje to aj následne realizované sčítania domov a bytov a realizácia sčítania obyvateľov, ktoré sú založené práve na výsledkoch územnej prípravy. Týmto chcem poďakovať všetkým zmieneným aktérom, kolegom zo ŠÚ SR, ale najmä spoločnosti ArcGeo, ktorá dokázala naše idey technicky implementovať.“


O Štatistickom úrade SR

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Jeho postavenie upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Úrad plní úlohy podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a úlohy stanovené ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Štatistické zisťovania sa riadia vyhláškou Program štátnych štatistických zisťovaní na trojročné obdobia, ktorú zostavuje úrad v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami. Program obsahuje všetky dôležité a potrebné zisťovania vrátane zisťovaní vykonávaných inými ústrednými orgánmi a ministerstvami. Okrem zisťovaní zahrnutých v programe vykonáva úrad i osobitné zisťovania u fyzických osôb, napríklad sčítanie obyvateľov domov a bytov a pod.

O Esri

Esri, líder na svetovom trhu so softvérom geografického informačného systému (GIS) pomáha zákazníkom využiť plný potenciál dát s cieľom zlepšiť prevádzkové a obchodné výsledky. Softvér Esri, ktorý vznikol v r. 1969 v meste Redlands v Kalifornii v USA, sa používa vo viac ako 350-tisíc organizáciách po celom svete a vo viac ako 200-tisíc inštitúciách v Amerike, Ázii a Tichomorí, Európe, Afrike a na Strednom východe, vrátane spoločností rebríčka Fortune 500, vládnych agentúr, neziskových organizácií a univerzít. Esri má regionálne pobočky, medzinárodných distribútorov a partnerov poskytujúcich miestnu podporu vo viac ako 100 krajinách na šiestich kontinentoch. Vďaka priekopníckej angažovanosti v oblasti geopriestorových informačných techník vyvinula spoločnosť Esri najinovatívnejšie riešenia pre digitálnu transformáciu, internet vecí (IoT) a pokročilú analytiku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *