Kategórie
Tlačové správy

Aj Slovenská akadémia vied má svoj Plán obnovy

Na nástup nového programovacieho obdobia a nového plánovania Európskej komisie sa aktívne pripravuje aj SAV. Vypracovala Plán obnovy, ktorý vychádza z očakávanej zmeny legislatívneho rámca, reaguje na aktuálne výzvy a úlohy súčasnej doby a otvorene hľadí do budúcnosti. Akadémia sa v ňom zaväzuje rozvíjať spoluprácu s univerzitami a samosprávami, zakladať spoločné výskumné pracoviská, ale aj dbať na revitalizáciu spravovaných objektov.

V nastávajúcom období sa chce SAV strategicky zamerať na riešenie rastúcich problémov súčasnej civilizácie s dôrazom na potreby slovenskej spoločnosti, najmä na problémy životného prostredia, zdravia populácie, digitalizáciu či aktuálne spoločenské výzvy vo vzťahu k novým technológiám, prírode, kultúrnym a sociálnym hodnotám.

„V Bratislave má SAV v pláne komplexne revitalizovať areál na Patrónke, ktorý chce zmeniť na moderný vedecký kampus poskytujúci príťažlivé prostredie pre kvalitnú vedeckú prácu, s cieľom prilákať do SAV kvalitných mladých ľudí zo slovenských vysokých škôl aj zo zahraničia. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského, Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Bratislava chce SAV vytvoriť podmienky pre excelentný interdisciplinárny výskum v šiestich oblastiach súvisiacich s civilizačnými vplyvmi, s priamou podporou zelených opatrení, digitalizácie, informatizácie a sociálnej inklúzie, v rámci pripravovaného spoločného výskumného Centra vedy, inovácií a spolupráce,“ vysvetlil podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Pavol Siman.

V Košiciach sa SAV spojila so siedmimi partnermi v pripravovanom projekte inovačného centra Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého súčasťou bude priemyselná zóna s laboratóriami, dielňami, knižnicou, sociálnou a oddychovou infraštruktúrou. Projekt CNIC koordinuje Košický samosprávny kraj a mesto Košice a okrem SAV je v ňom zapojená aj Univerzita P. J. Šafárika, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a spoločnosť Cassovia Discovery Park. Cieľom je poskytnúť na východnom Slovensku podmienky na vytvorenie moderného priemyslu s vysokou pridanou hodnotou zameraného na najmodernejšie materiálové, biomedicínske, zelené, kvantové a informačné technológie.

„Infraštruktúru CNIC budú využívať zakladajúce akademické pracoviská, vrátane vedeckých ústavov SAV. Aktivity budú otvorené aj pre ďalších záujemcov s potenciálom prispieť ku technologickým aj sociálnym inováciám regiónu,“ povedal podpredseda SAV pre vedu výskum a inovácie Peter Samuely a dodal, že okrem projektu CNIC sa v Košiciach rozbieha aj projekt Centra výskumu vodíkových technológií, ktorý sa zameriava na oblasť výroby, uskladnenia a využitia vodíka.

V Banskobystrickom kraji SAV intenzívne spolupracuje so župou na vytvorení otvoreného výskumno-inovačného centra, ktoré by v rámci pilotného projektu koordinovane umožnilo využitie modernej infraštruktúry existujúcej v akademickom prostredí pre potreby rozvoja inovatívneho priemyslu v kraji, s cieľom vytvoriť príťažlivé pracovné prostredie pre mladých ľudí, ktorí ho dnes často hľadajú v zahraničí.

Dlhodobým zámerom SAV je aj zodpovedná starostlivosť o spravované architektonické, kultúrne významné či pamiatkovo chránené objekty. Príkladom je revitalizácia pamiatkovo chránených budov v rámci Bratislavy, v Arboréte Mlyňany, v areáli na Zobore v Nitre; zámku v Smoleniciach, ale aj observatória na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte.

Hoci sa plány SAV neodzrkadlili vo finančnej podpore zo schváleného Plánu obnovy, SAV na ne nehodlá rezignovať a bude sa usilovať o širšiu spoločenskú podporu realizácie týchto zámerov z viacerých dostupných zdrojov.

Foto:

Areál SAV na Patrónke v Bratislave
Pohľad na areál SAV na Dúbravskej ceste na Patrónke v Bratislave. Zdroj: SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *