Kategórie
Veda

Najprv látka, potom funkcia

Priekopnícke poznatky o evolúcii rastlinných hormónov.

Rastlinné hormóny sú kľúčové pre rast a fyziologické procesy rastlín, ich evolučné počiatky však ostávajú nejasné. Výskum vedcov z Ústavu experimentálnej botaniky AV ČR, Karlovej univerzity a Univerzity v Gentu odhalil, že tieto hormóny sa vyskytujú i v slad­kovodných zelených riasach, najbližších prí­buz­ných suchozemských rastlín.

Hormonálne funkcie však pravdepodobne získali až pri prechode rastlín na súš. Štúdia bola publikovaná v prestíž­nom časopise Nature Communications.

Rastlinné hormóny (fytohormóny) riadia rast a vývoj rastlín i ich reakcie na rôzne podnety – napríklad svetlo, gravitáciu alebo napadnutie chorobami. Pre svoju dô­le­ži­tosť v živote rastlín zastávajú popredné miesto v bio­lo­gickom výskume a manipulácia ich hladín patrí k častým metódam poľnohospodárskej a biologickej praxe. Aj keď sú fytohormóny všeobecne rozšírené vo všetkých suchozemských rastlinách, evolučné počiatky ich bio­lo­gickej úlohy dosiaľ nie sú úplne objasnené. K ich po­cho­pe­niu nám môžu pomôcť najbližší žijúci príbuzní su­cho­zem­ských rastlín – sladkovodné zelené riasy.

Práve štúdiom týchto rias sa evolúciu fytohormónov rozhodol preskúmať česko-belgický tím biológov a ana­ly­tických chemikov z troch inštitúcií: Ústavu ex­pe­ri­men­tál­nej botaniky Akadémie vied ČR, Prí­ro­do­ve­deckej fakulty Karlovej univerzity a Uni­ver­zi­ty v Gentu.

Súčasné suchozemské rastliny a zelené riasy sú výsled­kom nezávislých evolučných pochodov; ich cesty sa rozišli skôr, než na súš vstúpili prvé stavovce. Aj keď spoloční predkovia suchozemských rastlín a zelených rias dávno vymreli, môžeme odvodiť ich pravdepodobný vzhľad a životné pochody – vrátane možnej úlohy fy­to­hor­mó­nov – po­rov­na­ním všetkých dnes žijúcich skupín, ktoré sú im príbuzné. Preto bol kľúčovým aspektom tejto práce široký záber analyzovaných organizmov. Celkom vedci skúmali 18 zástupcov rôznych línií rias a su­cho­zem­ských rastlín, s cieľom overiť prítomnosť až 50 látok zná­mych svojou fy­to­hor­mo­nál­nou funkciou.

„Schopnosť rias produkovať fytohormóny zatiaľ vedci odhadovali predovšetkým porovnávaním ich genetickej informácie so suchozemskými rastlinami. Z ob­me­dze­ných dát sa však zdalo, že zelené riasy vedia tieto zlú­če­ni­ny produkovať bez ohľadu na prítomnosť génov, ktoré túto činnosť riadia v suchozemských rastlinách. To sme teraz potvrdili,“ hovorí Roman Skokan, jeden z dvoch hlavných autorov výskumu.

Evolúcia rastlín sa dnes skúma predovšetkým analýzou genetickej informácie zapísanej v DNA. Táto metóda však nezohľadňuje, že rôzne skupiny organizmov môžu mať podobné vlastnosti, avšak zabezpečované rôznymi ge­ne­tickými mechanizmami. Predchádzajúci výskum skutočne naznačoval, že zelené riasy môžu produkovať fyto­hor­mó­ny, aj keď im chýbajú gény pre ich syntézu, akú poznáme pri suchozemských rastlinách. Bádatelia preto merali priamo hladiny fytohormónov v zelených riasach a niektorých menej preskúmaných suchozemských rastlinách pomocou modernej a veľmi citlivej metódy nazývanej kvapalinová chromatografia, ktorá je spojená s hmot­nostnou spektrometriou.

Výskum priniesol mnoho výsledkov, uveďme aspoň tie hlavné: Dva fytohormóny riadiace predovšetkým rast a vývoj – auxíny a cytokiníny – našli vedci u všetkých suchozemských rastlinách, ako aj u zelených rias. Naopak, abscisová kyselina, fytohormón aktívny v od­po­ve­di na stres (napríklad sucho) bol nájdený v ze­le­ných riasach len vzácne, pravdepodobne ako vedľajší produkt iných metabolických dráh. V neposlednom rade sa sucho­zemské rastliny odlišovali od rias produkciou špeciálneho typu cytokinínov, čo poukazuje na dôležitú evolučnú inováciu po prechode na súš.

Mnohé organické zlúčeniny známe v rastlinách ako fytohormóny sa teda vyskytujú i v slad­ko­vod­ných zelených riasach. Majú tieto látky u oboch skupín podobné funkcie?

„Táto otázka vyžaduje ďalší výskum. Z dostupných in­for­má­cií sa zdá, že celý rad fytohormónov získal svoju dnešnú regulačnú úlohu až v spoločnom predkovi dnešných suchozemských rastlín. V zelených riasach mohli byť vedľajšími produktmi metabolizmu alebo zastávať iné funkcie, než boli v rastlinách zapriahnuté do svojej novej, hormonálnej úlohy,“ vysvetľuje ďalší z dvo­ji­ce hlavných autorov publikácie Vojtěch Schmidt.

Štúdia podrobne zmapovala výskyt fytohormonálnych zlúčenín naprieč zelenými riasami a slúži ako vhodný odrazový mostík pre ďalší výskum. Objasniť pradávny, pred-hormonálny charakter týchto látok vyžaduje okrem iného zmapovanie ich účinkov na rast zelených rias. Bá­da­te­lia z Ústavu experimentálnej botaniky Akadémie vied ČR teraz takto skúmajú evolučný pôvod skupiny fytohormónov nazývaných auxíny.

Odkaz na článok:

Schmidt, V., Skokan, R., Depaepe, T. et al. Phytohormone profiling in an evolutionary framework. Nature Commu­ni­cations 15, 3875 (2024).


Autori: Mgr. Vojtěch Schmidt, Mgr. Roman Skokan, Ph.D. a Mgr. Jan Kolář, Ph.D., z Ústavu experimentálnej botaniky AV ČR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *