Kategórie
Tlačové správy

Nebezpečnej politickej radikalizácie sa obáva až 44,9 % obyvateľov

A SMER – sociálna demokracia ostáva naj­po­pu­lár­nej­šou stranou.

Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO na vzorke tisíc respon­den­tov, CAWI metódou, ktorý bol realizovaný v dňoch 17. – 20. mája 2024. Z prieskumu je zrejmé, že len 22,6 % oslovených verí, že dôjde k zmier­ne­niu po­la­ri­zá­cie a ra­di­ka­li­zá­cie, no takmer tretina 32,5 % pred­pokladá, že sa nič nezmení a až 44,9 % očakáva ďalšiu ra­di­ka­li­zá­ciu a po­la­ri­zá­ciu.

„Negatívne vnímanie budúcnosti oslovenými, obzvlášť sympatizantmi súčasných opozičných strán, ešte viac podčiarkuje ich očakávanie zhoršenia postavenia masmédií. V ich prípade až 46,6 % predpokladá, že sa oproti súčasnému stavu ich postavenie zhorší a po­dobne to vychádza aj v prí­pade postavenia samotnej opozície. Tam má toto očakávanie 45,4 %. Pre po­rov­na­nie, v prí­pade koaličných strán zhoršenie očakáva len 23,3 % a zlep­še­nie dokonca 30,2 % respondentov,“ upresňuje spolu­zakla­da­teľ agentúry SCIO a jej hlavný analytik Martin Klus.

Súčasťou prieskumu bolo aj prvé meranie preferencií politických strán v prí­pade volieb do Národnej rady SR po aten­táte na premiéra. Z prieskumu jasne vyplynula dominancia strany SMER – SD (24,1 %), ale aj pomerne výrazne stúpajúca popularita hnutia Republika (8,1 %). To sa po parla­men­tných voľbách ocitlo mimo hranicu zvo­li­teľ­nosti, avšak dnes je podľa prieskumu štvrtou naj­sil­nej­šou stranou na Slo­vensku.

„Akokoľvek, dá sa predpokladať, že výsledky volieb do Európskeho parlamentu nebudú kopírovať tento prieskum, keďže na týchto voľbách doposiaľ vždy par­ti­ci­po­val iný typ voliča a zá­ro­veň sa už štyri­krát po sebe potvrdila aj podstatne nižšia účasť, ako vo voľbách do NR SR. Detailnejšie sa voľbám do Eu­róp­skeho parla­mentu budeme venovať v ďalšom repre­zen­tan­tívnom prieskume, ktorý plánujeme počas budúceho týždňa,“ uzavrel Klus.

Prílohy:

Grafické znázornenie výsledkov merania
Grafické znázornenie výsledkov merania.
Ako sa podľa vás po útoku na premiéra zmení?
Ako sa podľa vás po útoku na premiéra zmení?
Aký bude podľa vás vývoj politickej atmosféry na Slovensku po útoku na premiéra?
Aký bude podľa vás vývoj politickej atmosféry na Slo­ven­sku po útoku na pre­miéra?

Toľko tzv. tlačová správa, ďalej moje poznámky, kritické k pofifderným (amatérskym) správam. Keď si nejaká agentúra nectí pravidlá zasielania tlačových správ.

Toto považujem za tvrdé.

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja: Agentúra SCIO.

Prakticky sa tým obmedzili na šírenie tlačových správ. Buď je správa určená čitateľom, alebo nie je. To si musia v agentúre vyriešiť.

Chcem upozorniť, že ide o pofidérnu agentúru, ktorá klame voličov. Žiadna SMER – SSD neexistuje. Je len riadne registrovaná strana SMER – sociálna demokracia so skratkou SMER – SD. Žiadne SSD!!! Agentúra SCIO sú buď nevzdelanci, alebo analfabeti, ktorí podliehajú Smeru. Je to žobrota. Ich článok napriek výhradám uverejňujem, takže ide o prvý a prav­de­po­dobný posledný článok od nich. V ich redakcii pracujú nevzdelanci, ktorí si nectia spisovný jazyk. Nevedia ani poslať serióznu správu, ktorá by bola uverejniteľná. Natrápil som sa s prevodom textu z PDF do TXT, a prílohy v článku som musel ručne kopírovať a upraviť. Taká agentúra stojí na milú kedveš.

Keď sa v agentúre SCIO nenaučia správne publikovať tlačové správy, budem ich nabudúce ignorovať.

A sú dokonca aj drzí. Toto sa totiž vôbec nežiada. Buď budú radi, že ich správu niekto uverejní, alebo môžu zabudnúť. Drzosť nemá konca!

Raz som ich správu uverejnil, kvôli výpovedi v obsahu, ale nabudúce, ak budú takí pofidérni, skončia ich správy v koši. Čitatelia nech mi napíšu, či ich aj taký balast zaujíma. Viem zmeniť názor. Prispôsobím sa. Potrápim sa na spravodajstve.

Napriek negatívnemu postoju túto správu uverejňujem. Je jedna, a asi posledná, na ukážku.


Pôvodne ide o tlačovú správu agentúry SCIO, ale kvôli ich nedôslednosti som uverejnil aj kri­tické poznámky.

Autor: Ján Parada.

Neberte to ako tlačovú správu, ale ako sa dá tlačový diletantizmus opraviť. Ak Vám pošlem originál, odpadnete z toho. Toľko tlačových chýb sa ťažko hľadá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *