Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme Bratislavskú deklaráciu, ktorou sa budeme riadiť v Európskom parlamente

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k pred­sta­ve­niu Bratislavskej dekla­rácie o bu­dúc­nosti EÚ.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dnes v Bra­tis­lave pred­sta­vila dokument s príznačným názvom Bra­tislav­ská dekla­rácia o bu­dúc­nosti EÚ.

Bude našou orientáciou počas nášho pôsobenia v Eu­róp­skom par­la­men­te, bude nás spre­vá­dzať pri hla­so­va­niach, ako aj pri prí­pad­ných zmenách vo frakciách. Deklarácia bola predstavená za účasti významných hostí – bý­va­lé­ho českého premiéra Mirka Topolánka či ekonómov Markusa Kerbera z Ne­mecka a Da­niela Lacalle zo Špa­nielska sym­bo­licky na Deň Európy.

Ako na úvod povedal kandidát na europoslanca za SaS Ján Oravec, eko­no­mika a eko­no­mické základy sú to naj­dô­le­ži­tejšie, o čom treba v sú­čas­nosti diskutovať, jej význam totiž nezadržateľne a ne­u­stále klesá.

„Je to spôsobené tým, ako únia koná. Slovensko ako člen Európskej únie preto upozorňuje na veci, ktoré by únia mohla robiť lepšie, a preto sme symbolicky na Deň Európy predstavili Bratislavskú deklaráciu. Keď totiž nebude silná ekonomika, môžeme zabudnúť na všetky ďalšie ambície,“ povedal Ján Oravec.

Keď sme podľa bývalého premiéra Českej republiky Mirka Topolánka vstupovali do EÚ, zdalo sa, že boli naplnené všetky aspekty, aby bolo možné označiť naše krajiny za bezpečné, slobodné a prosperujúce.

„Prečo ale nie sme bezpeční energeticky, geo­po­li­ticky či vnútro­po­li­ticky? Prečo strácame výkon? Pretože nefungujeme, ani Európska únia, ani svet. Aj keď sa môže zdať, že všetkých 27 krajín je na jednej lodi, napriek tomu zažívame nejednotu, nesvornosť, pro­tek­cio­nizmus,“ povedal Mirek Topolánek.

Z pohľadu bezpečnostných rizík je už podľa jeho slov 5 minút po 12.

„Musíme deklarovať našu spoločnú pripravenosť hájiť budúcnosť EÚ a spo­lu­po­die­ľať sa na odstra­ňo­va­ní mýtov, ne­do­ro­zu­me­ní či chýb. Nemáme totiž žiadnu inú alter­na­tívu, nemáme možnosť voľby. Druhú príležitosť už nedosta­ne­me,“ dodal bývalý český premiér Mirek Topolánek.

V paneli venovanom lepšie spravovanej EÚ sa náš europoslanec Eugen Jurzyca venoval rozpočtovej zodpovednosti. Tá momentálne v únii na tom nie je podľa neho najlepšie, no môže sa to zmeniť, pretože máme na to nástroje.

„Naším cieľom musia byť udržateľné verejné financie a re­la­tívne nízky verejný dlh. Mať totiž nízky dlh je univerzálne zabezpečenie pre krízy. Ak ho má krajina nízky, jed­no­duch­šie vie čokoľvek za­fi­nan­co­vať,“ vysvetlil Eugen Jurzyca.

Cestou je napríklad neriešiť mikroekonomické problémy makro­eko­no­micky, či začať sa zaoberať efektívnosťou euro­fondov, ktorých kritériá sú veľmi zložito nastavené.

„Európska únia môže byť o udržateľnej zodpo­ved­nosti, ak urobíme viaceré opatrenia, preto verím, že vyhrajú vo voľbách strany, ktoré sú v tejto oblasti zodpovedné,“ dodal.

Jedným zo spíkrov v paneli, ktorý sa orientoval na kon­ku­ren­cie­schop­nú EÚ, bol jeden z 20 naj­vplyv­nej­ších ekonómov Daniel Lacalle zo Špa­nielska. Európska únia je podľa neho kon­ku­ren­cie­schop­ná, no existuje v nej viacero problémov.

„Problémom číslo jedna je monetárna politika, ktorá vytvára podporu zlých investícií. Ďalej je to byrokracia, administratíva, ale aj naj­vyššia záťaž na pra­covnú silu, pokiaľ ide o zda­ne­nie i naj­vyššia záťaž na pod­ni­ka­nie. Rov­nako sme zideologizovali energetickú politiku,“ povedal s tým, že tieto problémy vieme veľmi rýchlo odstrániť.

Európska únia sa nachádza v kritickej situácii a potrebuje zásadnú zmenu, upozornil na záver eurokandidát Ján Oravec.

„Snažíme sa identifikovať problémy a navrhovať riešenia tak, aby bola EÚ prosperujúcim projektom aj nasledujúcich 20 rokov,“ povedal.

Presne na to slúži aj naša Bratislavská deklarácia o budúcnosti EÚ. Tá je signálom pre ľudí, ktorí to vidia rovnako ako my, že riešenia existujú, my ich poznáme a musíme sa spojiť, aby sme ich vedeli presadiť.

Príloha: Bratislavská deklarácia o budúcnosti EÚ.

Foto:

Richard Sulík
Richard Sulík.
Pohľad na zúčastnených
Pohľad na zúčastnených.

Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *