Kategórie
Tlačové správy

16. ročník programu na podporu turistických trás a cyklotrás

Program Živé chodníky pod­po­rí aj tento rok ob­no­vu a opravu tu­ris­tic­kého a cyklo­tu­ris­tic­kého zna­če­nia, ako aj oddy­cho­vých a atrak­tív­nych miest pre turistov v ich tesnej blízkosti.

Horalky od Sedity

Prihlasovanie projektov je otvorené do 20. mája 2024. Partnermi 16. ročníka programu sú oblátky Horalky a Nadácia Tesco.

„Pešia turistika a cykloturistika zažíva na Slo­ven­sku boom. Veľký podiel na tom má systém značených turistických a cyklo­tu­ris­tic­kých trás, ktorý sa rozprestiera na celom území Slovenska. Nejde pritom iba o trasy a ich značenie, ale aj tisíce objektov – odpo­čí­va­diel, mostíkov, studničiek a podobne. O to všetko sa starajú dobro­voľ­níci – či už značkári trás alebo miestni ľudia, ktorým nie je ich okolie ľahostajné. Ich práca je záslužná a veľmi efektívna a veľmi radi tieto aktivity v rámci programu Živé chodníky pod­po­ru­jeme. Má to zmysel, nielenže sa zlepšuje prostredie pre aktivity v prírode, ale sa aj upevňujú a rozvíjajú vzťahy v regiónoch,“ uvádza Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky v Nadácii Ekopolis.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008, pričom pôvodne pod­po­ro­val iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko. V prie­be­hu rokov bolo prostred­níc­tvom programu Živé chodníky obno­ve­ných cel­ko­vo už 1 170 km turistických a cyklo­tu­ris­tic­kých chod­ní­kov a na nich de­sať­ti­síce maľo­va­ných značiek a stovky sme­rov­ní­kov.

„Už 10 rokov s radosťou podporujeme projekt Živé chodníky Nadácie Ekopolis, ktorého iniciatíva je zameraná na obnovu turistických a cyklo­tu­ris­tic­kých značení a zve­ľa­ďo­va­nie turistickej infra­štruk­túry. Veríme, že udržateľná turistika je kľúčom k zachovaniu krás našej prírody a k podpore zdravého spôsobu života. Tento projekt nie je len o zlepšovaní vzhľadu našich turistických chodníkov, ale aj o podpore bio­di­ver­zity a udržateľného regio­nál­neho rozvoja a cestov­ného ruchu. Každý krok, ktorý sme urobili spolu s Ekopolisom, bol ďalším krokom smerom k zachovaniu krásy našej prírody a posilneniu uve­do­me­losti o jej hodnote. Veríme, že spoločné úsilie nás privedie k ešte väčším úspechom v obnove a ochrane našich turistických oblastí. Horalky sa zaväzujú byť spoľahlivým partnerom v tejto misii a aktívnym pod­po­ro­va­te­ľom udrža­teľ­ného cestov­ného ruchu na Slo­ven­sku,“ dopĺňa Tomáš Králik, marketing manager značky Horalky.

Nadácia Ekopolis zbiera projektové námety, ktoré sa budú uchádzať o podporu v cel­ko­vej výške 18 700 eur. O podporu môže požiadať orga­ni­zá­cia, ktorá je dlho­dobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cyklo­tu­ris­tiky, cestov­ného ruchu, rozvoja a skrášľo­va­nia prostredia, či spravovania územia. Termín uzávierky prijímania projektových návrhov, ktoré budú zamerané na údržbu a rozvoj turistickej a cyklo­tu­ris­tickej infra­štruk­túry na Slo­ven­sku, je 20. mája 2024.

Podaný projekt môže obsahovať aj aktivity, ako napríklad obnovu, opravu a budovanie infra­štruk­túry značenej turistickej alebo cyklo­tu­ris­tickej trasy, prípadne verejných priestranstiev na da­ných trasách. Môže ísť napríklad o lávky, mostíky, rebríky, proti­erózne opatrenia, odpo­čí­vadlá, prístrešky a útulne, či infor­mačné a mapové panely; a mnohé ďalšie.

„Nadácia Tesco dlhodobo podporuje aktivity na zlepšenie života a prináša niečo navyše pre ľudí, komunity aj planétu. Veľmi nás teší, že v spo­lu­práci s Nadáciou Ekopolis po­mô­že­me k obnove a vylep­še­niu slovenskej krajiny a posilneniu rekreačných a pozná­va­cích mož­ností našich komunít. Vďaka projektu môžeme spo­ločne zabezpečiť udrža­teľný rozvoj našich turistických a cyklistických chod­ní­kov, ktoré budú aj naďalej lákať návštev­ní­kov našej krásnej slovenskej prírody,“ hovorí Katarína Pšenáková, ria­di­teľ­ka ko­mu­ni­ká­cie Tesca na Slovensku a správ­kyňa Nadácie Tesco.

Viac informácií nájdete na odkaze Živé chodníky.


Autor: Ján Roháč, progra­mo­vý ma­na­žér programu Živé chodníky v Nadácii Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *