Kategórie
Tlačové správy

Fico opäť neprijateľne útočí na súdnu moc

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá je reakciou na dneš­nú tla­čo­vú be­se­du premiéra Roberta Fica.

Dnešná výzva premiéra Roberta Fica na disci­pli­nár­ne návrhy na dvoch sudcov Naj­vyš­šieho súdu je podľa strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SaS) ne­pri­ja­teľ­ná. Minister spra­vodli­vosti Boris Susko má pritom k dispo­zícii štandardný nástroj, ktorý vie pri prí­pad­nom pochybení sudcov využiť. Tým je Naj­vyšší správny súd, ktorý práve toto rieši.

„Fico sa radšej znovu postaví na tla­čo­vú be­se­du a rieši sudcov, ktorých rozhod­nu­tia sa mu ne­pá­čia. Namiesto toho, aby jeho minister spravodli­vosti podal kva­li­fi­ko­va­ný návrh, ukazuje výňatky z rozhod­nutí Ústavného súdu, pričom nikto nevie akých,“ po­ve­da­la poslan­kyňa NR SR za SaS Mária Kolíková s tým, že z rozhod­nutí pritom vôbec ne­vy­plýva, že by mali sudcovia konať úmyselne, zámerne, proti právam daných osôb.

„Toto treba odsúdiť, pretože idú opäť proti de­mo­kra­cii, právnemu štátu a proti ne­zá­vislosti súdnej moci. Na to tu máme Naj­vyšší správny súd, aby vyriekol ortieľ, že sa sudca spre­ne­ve­ril svojmu poslaniu a v akej miere. Na to tu nie je premiér a jeho tla­čo­vá be­se­da, aby takýmto spôsobom odsudzoval sudcov,“ povedala Mária Kolíková a do­da­la, že to je ne­pri­ja­teľ­né v každej spo­loč­nosti, kde si ctíme zákon.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *