Kategórie
Osobné

Existuje Lietajúce Špagetové monštrum?

Otázka, na ktorej záleží.

Tak som si prečítal článok Existuje Boh? Otázka, na ktorej záleží.

V úvode je Michelangelov obraz Stvorenie Adama.

Tak budem súčasný, a dávam sem obraz Stvo­re­nie človeka podľa Cirkvi Lie­ta­jú­ce­ho Špa­ge­to­vého monštra.

Stvorenie človeka podľa Cirkvi Lietajúceho Špagetového monštra
Stvorenie človeka podľa Cirkvi Lietajúceho Špagetového monštra.

Autor v blogu napísal:

„Na začiatok stojí uviesť, že o akom Bohu vlastne budeme hovoriť? O Bohu poly­teizmu, pan­teizmu, deizmu alebo teizmu? Predstáv o Bohu je totiž tak veľa, že by sa naše úvahy ne­ú­mer­ne roz­ší­ri­li. Je Boh jeden alebo je ich viacero? V tomto článku chcem písať hlavne o Bohu, v ktorého verím, v Boha, ktorý je jeden, ktorý je stvo­ri­te­ľom tohto sveta a ktorý udržiava tento svet. Je jasné, že uva­žu­jem z pohľadu ve­ria­ceho, nejde mi iba o presný, objek­tívny pohľad. Otázka existencie Boha je totiž aj sub­jek­tív­nou zá­le­ži­tosťou.“

Zaujímavé, že tvrdí, že bude písať najmä o Bohu, v ktorého on verí, ale z článku sa už nedá vedieť, v akého boha to vlastne verí. Vari len nie v takého, ako ho zobra­zu­je Miche­lan­gelo? Starožitný dedko oblečený naľahko, s bradou. A navyše viac pôsobí ako Európan, nie ako Izraelita. Je to totiž mätúce, obhajovať sa ne­iden­ti­fi­ko­va­teľ­ným bohom, a slepo očakávať, že čitateľ bude myslieť práve na toho biblického boha (pôvodne JHWH).

Poznámka: O Bohu polyteizmu s veľkým po­čia­toč­ným písme­nom sa vôbec nedá hovoriť, na­koľ­ko v po­ly­teizme je viac ako jeden boh, zvy­čajne dosť veľa, a bo­ho­via majú svoje osobné mená. Keby napísal „o bohoch poly­teizmu“, nemal by som túto poznámku.

Ďalej píše:

„…vychádza z predstavy, že Boh je nielen logicky možný, ale aj nutný, pre­tože existencia je do­ko­na­lej­šia než ne­existen­cia. Po­cho­pili ste to?“

Keby autor ovládal túto aj jemu vlastnú „logiku“, po­cho­pil by aj to, že existuje Kentaur (spo­lo­vice človek, spo­lo­vice kôň), že existuje morská panna (spo­lo­vice mladá žena, spo­lo­vice s rybiou plutvou). A na­ko­niec by pochopil, že Lie­ta­júce Špa­ge­tové monštrum je nielen logicky možné, ale aj nutné, pre­tože existencia je do­ko­na­lej­šia než ne­existen­cia. Viem, to už ne­po­chopí!

Z jeho logiky, teda z tzv. logiky Anzelma, vyplýva:

  1. Lietajúce Špagetové monštrum je naj­väč­šie pred­sta­vi­teľ­né súcno.
  2. Súcno, ktoré existuje, je väčšie než súcno, ktoré existuje iba v pred­stave.
  3. Lietajúce Špagetové monštrum existuje.

Prečo je Lietajúce Špagetové monštrum (ďalej aj LŠM) naj­väč­šie pred­sta­vi­teľ­né súcno?

Predstavte si, že ste za stolom, a pred sebou máte tanier plný špagiet. Je logicky isté, že ste väčší ako daný tanier. A tak je to i s celým vesmírom. Vesmír je ako ten tanier plný špagiet. Samo­zrejme, ako vo vesmíre, tak i na tanieri môžete mať rôzne ďalšie prísady.

A je aj samozrejmé, že LŠM je tiež v ľudskej predstave. Záver: LŠM existuje. Kto vie uvariť kva­litné talianske špagety, na toho platí to, čo si o svojom ná­bo­žen­stve myslí autor z ci­to­va­ného blogu:

„Keď si niekto postaví pred seba pevnú stenu, nepresvedčí ho žiaden nebeský hlas, nech by mal ako­koľ­vek silné volume.“

Slovami pastafariána: Keď si niekto postaví pred seba pevnú stenu, nepresvedčí ho žiaden kuchársky kúsok, nech by mal akú­koľ­vek silnú chuť a vôňu.

Vidíte, kým nejakému kresťanovi stačí volume (teda hlas), pasta­fa­rián je ná­roč­nejší. Zo špagiet musí mať do­ko­nalý kuli­nársky zážitok.

Nesúhlasím s jeho názorom na Lie­ta­júce Špa­ge­tové monštrum.

Napísal: „Okrem toho, ak staviame existenciu víl, Santa Clausa alebo Lie­ta­júce špa­ge­tové monštrum na jednu úroveň s existen­ciou Boha, tak sme príliš ne­po­cho­pili to, že veriaci ne­inter­pre­tujú Boha ako súčasť sveta, ako predmet alebo bytosť medzi bytosťami, ale ako ne­ma­te­riálne súcno mimo sveta.“

Autor nepochopil, že pastafariáni ne­inter­pre­tujú LŠM ako súčasť sveta. Povedané laicky: LŠM nie je spo­mí­naný tanier plný špagiet. LŠM je súcno mimo sveta. Povedané laicky: LŠM je mimo taniera.

LŠM akurát stvorilo tanier plný špagiet, čiže laicky povedané: celý vesmír.

Poznámka: Existencia víl je na úrovni biblických anjelov. Víly sú rov­na­ko ne­hmot­né by­tosti.

Myslím si, že v tejto vete sa priznal k tomu, v akého boha verí, a po­čí­tam s tým, že ide o rímsko­ka­to­líka.

„V samotnom kresťanstve existuje nie­koľko prístupov k otázke existencie Boha.“

Ale prečo nerieši bohyne? Iných bohov!

Veď tvrdí: „Otázka existencie Boha je podľa mňa naj­dô­le­ži­tej­šou otázkou ľudského života. Nie je jedno ako sa k tejto otázke posta­víme.“

Tak nech sa postaví k otázke existencie bohyne Afrodity!!! Tak nech sa postaví k otázke existencie Lie­ta­jú­ceho Špa­ge­to­vého monštra!!! Ako chce autor dokázať ne­existen­ciu bytostí, v ktoré on neverí? Veriaci v tie bytosti si nájde rov­naké argu­menty vo svoj prospech, aké má aj spo­mí­naný autor z blogu.

Na to intelektuálne nemá.

Nakoľko platí, že bremeno dôkazu je na strane toho, kto čosi tvrdí o existencii, tak ja kno­kau­tu­jem, pre­tože som sa práve výdatne najedol z veľ­kého taniera plného chutných špagiet, a ide mi žalúdok roztrhnúť ako keď kdesi vo vesmíre vybuchne nejaká super­nova.

Mimochodom, teória strún (String Theory) je jedna z návrhov modernej fyziky. Musím prehlásiť, že vedci si to mierne poplietli. Nejde o žiadne struny, ale o špa­gety.

Pre pochopenie prikladám 2 odkazy na články, ktoré som dávnejšie uve­rej­nil, ale ne­ča­kal by som, že sa ne­jaký ne­jasný kresťan ozve, čo sa týka Lie­ta­jú­ceho Špa­ge­to­vého monštra.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *