Kategórie
Tlačové správy

Linka detskej istoty – oslavuje 28 rokov!

V piatok 26. januára 1996 prvýkrát zazvonil telefón na Linke pre deti a mlá­dež, ktorú pre­vádz­kuje orga­ni­zá­cia Linka detskej istoty. Od­vtedy ne­pre­tr­žite 28 rokov, non-stop 10 277 dní a nocí je naša Linka pomoci na tel. č. 116111 v spo­jení s deťmi a mla­dými ľuďmi z ce­lého Slo­ven­ska.

Linka detskej istoty

Linka detskej istoty (LDI) je prvou tele­fo­nic­kou i on­line linkou špe­cia­li­zo­va­nou na proble­ma­tiku detí a mlá­deže na Slo­ven­sku. Četové a e-mailové po­ra­den­stvo posky­tu­jeme už od roku 2000.

Fungujeme NON-STOP 24/7, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé územie Slo­ven­ska a od nášho vzniku sme poskytli od­bor­né dištan­čné po­ra­den­stvo už viac ako 3 mi­lió­nom deťom a mla­dým ľuďom a tiež dospe­lým kon­tak­tu­júcim naše Linky a špe­cia­li­zo­vané od­bor­né po­rad­ne v záuj­me detí. Všetky in­for­má­cie o služ­bách mô­že­te nájsť na www.ldi.sk.

Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, riaditeľka Linky detskej istoty: „Ťa­žisko práce Linky detskej istoty je v pod­po­re a och­rane práv detí a mla­dých ľudí, v zlep­šo­vaní kva­lity ich života for­mou vytvo­re­nia bez­ba­rié­ro­vého ľahko dostup­ného ko­mu­ni­kač­ného priestoru, posky­to­va­nia in­for­má­cií, pre­ven­cie či krí­zovej in­ter­ven­cie a dištan­čného psy­cho­lo­gic­kého a so­ciál­neho po­ra­den­stva v mo­men­te, keď to potre­bujú, ako i v par­ti­ci­pá­cii na zlep­šo­vaní du­šev­ného zdravia detí a mla­dých ľudí posky­to­va­ním od­bor­ných in­ter­ven­cií.“

Linka detskej istoty a celá naša činnosť je za­lo­že­ná na do­držia­vaní a na­pĺňa­ní Do­ho­vo­ru o prá­vach dieťaťa. Základ­nou fi­lo­zo­fiou našej práce je jeho dôsledné do­držia­va­nie a v týchto in­ten­ciách aj všetci naši pra­cov­níci posky­tujú svoje služby. Našou víziou je plno­hod­not­ný detský svet v spo­loč­nosti, ktorá ho reš­pek­tuje, spo­lu­vy­tvára a pod­po­ruje; a na­šimi hod­no­tami sú ne­diskri­mi­nácia, naj­lepší záujem dieťaťa, právo na život, pre­žitie a roz­voj, právo na ochranu, vy­po­čutie a reš­pek­to­va­nie názorov dieťaťa, právo detí na par­ti­ci­pá­ciu atď.

Riaditeľka Linky detskej istoty, Mgr. Táňa Ivanič Rybanská: „Sme tím 70 po­rad­cov a po­rad­kýň – od­bor­ní­kov z po­má­ha­jú­cich pro­fesií. Naši po­rad­co­via sú odborne vyško­lení a majú za sebou stovky hodín špe­cia­li­zo­va­ného vzde­lá­vania, roky praxe a pra­vi­del­ne absol­vujú inter­vízie ako i su­per­vízie s ex­ter­ným akre­di­to­va­ným su­per­ví­zo­rom. Naše služby sú od­bor­ne ga­ran­to­vané. Pra­cu­jeme na základe me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov, etických kódexov, do­držia­vania mlčan­li­vosti a vždy mini­málne v tan­deme (po­rad­ca/po­rad­co­via a in­ter­ví­zor). Naše služby sú posky­to­vané bez­platne, ano­nymne, pre celé územie Slo­ven­ska, 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne (vrátane víkendov, sviatkov i prázdnin).“

Linka detskej istoty funguje zároveň ako ško­lia­ce pra­co­visko

Viac ako 800 poradkýň a poradcov z po­má­ha­jú­cich pro­fe­sií (psy­cho­ló­gia, sociálna práca, špe­ciál­na, lie­čebná či so­ciál­na pe­da­go­gika atď.) získalo v rámci práce na LDI od­bor­nú prax a pô­so­bia v po­má­ha­jú­cich pro­fe­siách na ce­lom Slo­ven­sku.

Odborná garantka a jedna zo za­kla­da­te­liek Linky detskej istoty PHDr. Katarína Trlicová: „Sú to kaž­do­ročne desať­ti­síce detí a mlá­deže, ktorí na Linke detskej istoty našli istotu, že ich niekto vy­po­čul, ak­cep­to­val a po­ra­dil im. Preto, keď sa obzriem na uply­nu­lých 28 rokov existencie Linky detskej istoty, som veľmi spo­koj­ná, že pre deti a mlá­dež takéto odborné pra­co­visko existuje už viac ako štvrť­sto­ro­čie. I keď za­čiatky neboli ľahké, teší ma, že som bola pri zrode tohto uži­toč­ného pro­jek­tu, a že táto Linka bez pre­ru­šenia už 28 rokov plní svoje poslanie. Je to aj preto, že od za­čiatku až po sú­čas­nosť na Linke detskej istoty pracujú úžasní ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet detí a mlá­deže, ich problémy, ako i potreby. Po­rad­co­via na Linke majú kvalitnú odbornú výbavu a sú ob­da­rení em­pa­tiou, fle­xi­bi­li­tou, ra­cio­na­li­tou a po­ko­rou. Dobrý priateľský a od­bor­ný tím pra­cov­ní­kov dáva záruku pre kva­lit­nú ko­mu­ni­kač­no-po­ra­den­skú službu. Nesmieme zabúdať, že spo­lo­čen­ská klíma na celom svete pou­ka­zuje na to, že dištančné po­ra­den­stvo bude stále viac a viac dô­le­žitou sú­čas­ťou po­ra­den­ských služieb najmä pre deti a mlá­dež, ktorí sú najviac ohro­ze­nou sku­pi­nou v spo­loč­nosti. Prajem deťom a mla­dým ľuďom, aby mali v ži­vote čo naj­me­nej ťažkých chvíľ – ale ak ná­ho­dou prídu, aby tu pre ne bola vždy Linka detskej istoty.“

Tel. č. 116 111 – 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE a ANO­NYMNE pre celé Slo­ven­sko
Online: čet na www.ldi.sk a e-mail: 116111@ldi.sk
Tel. č. 0800 500 500 – po­rad­ne pre dospe­lých vo­la­jú­cich v záujme dieťaťa


Autorka: Táňa Ivanič Rybanská, výkonná riaditeľka Linky detskej istoty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *