Kategórie
Tlačové správy

Dve tretiny Slovákov očakávajú v tomto roku väčšie výdavky

Vyššie príjmy len 40 percent.

Home Credit

Traja z desiatich Slovákov očakávajú v roku 2024 vý­raz­ne vyššie výdavky do­mác­ností a ďal­ších 37 percent trochu vyššie ako v roku 2023. So zní­že­ním výdavkov počíta len 5 percent ľudí.

Na druhej strane, s vyššími príjmami ráta 40 percent a s rov­na­kými, v po­rov­naní s pre­doš­lým rokom, polo­vica Slovákov. S tým súvisí aj to, že väčšina ne­plá­nuje v tomto roku žiadne väčšie inves­tície. Keď už, tak je to pre­do­všet­kým do vy­ba­venia do­mác­nosti či rekonštrukcie ne­hnu­teľ­nosti. Ako ďalej ukázal prieskum pre spo­loč­nosť Home Credit [1], ani nie tretina opýtaných chce požiadať o vyšší plat. Dvom z de­sia­tich by stačilo na­vý­šenie do 10 per­cent, ďalšia štvrtina by si pred­sta­vo­vala nárast do 20 per­cent.

Uplynulý rok spojený s vysokou mierou inflácie sa pre­mie­tol aj do oča­ká­vaní a plánov Slovákov v oblasti financií v roku 2024. Z prieskumu pre spo­loč­nosť Home Credit vidieť, že ľudia skôr počítajú s vyššími výdavkami ako príjmami. To sa premieta aj do ich investičných zámerov.

„Spolu až dve tretiny Slovákov očakávajú v tomto roku vyššie výdavky svojich do­mác­ností, z toho 29 percent výrazne vyššie ako v roku 2023. Ne­ko­reš­pon­duje to ale s ich pred­po­kla­da­nými príjmami, nakoľko tie sa až v takej miere podľa vyjadrení ľudí zvyšovať nebudú. Len 10 percent opýtaných počíta s výrazne vyššími príjmami a ďalších 30 percent s trochu vyššími. Väčšina ľudí, až 49 percent, si myslí, že ich príjmy sa nezmenia. Je tu však aj 10 percent takých, ktorí rátajú dokonca s ich poklesom,“ pri­bli­žuje ana­ly­tik trhu zo spo­loč­nosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, v práve sa začínajúcom roku 56 percent Slovákov ne­plá­nuje žiadnu väčšiu investíciu. Z tých, ktorí predsa len hodlajú v roku 2024 viac investovať, sú to najmä takí, čo chcú dať vyššie sumy do vy­ba­ve­nia domácností (18 %) a rekonštrukcie domu či bytu (17 %). Jeden z de­sia­tich má v pláne kúpu auta a 6 percent kúpu nejakej ne­hnu­teľ­nosti.

Dve tretiny Slovákov očakávajú v tomto roku väčšie výdavky

Keďže väčšina ľudí očakáva vyššie výdavky, chceli by preto logicky aj viac zarábať. O zvý­še­nie platu sa však chystá požiadať len 27 percent Slovákov. Ďalších 13 percent počíta s au­to­ma­tickým navý­šením mzdy. Keď sa pozrieme na to, o koľko by si želali navýšiť plat, aby im to pokrylo vyššie výdavky v roku 2024, tak šestnástim per­cen­tám respon­den­tov by stačilo na­vý­šenie o 6 až 10 percent. Štvrtina by potre­bo­vala zvý­šenie platu o 11 až 20 percent. Je tu však aj päť percent takých, ktorí by si pred­sta­vo­vali nárast mzdy o viac ako polo­vicu.

Plánujete požiadať o zvýšenie platu?

Ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský radí, aby sa ľudia snažili udržať si pred­po­kla­dané mesačné príjmy a vý­davky mini­málne v rov­no­váhe. Nezriedka totiž ešte dokážu pre­kva­piť ne­o­ča­ká­vané výdavky.

„Preto je dobré si z každej výplaty odkladať vopred sta­no­venú čiastku, napríklad 5 percent, do fondu na horšie časy. Keď sa vám potom pokazí chlad­nička či práčka a bu­dete akútne po­tre­bo­vať novú, siahnete po od­lo­že­ných peniazoch a uhra­díte z nich pri­naj­men­šom aspoň časť z jej na­do­bú­da­cej ceny. Ak s pe­niazmi už teraz ne­vy­chá­dzate a myslíte si, že nič odkladať ne­mô­žete, skúste si znovu prejsť detailne všetky položky, za ktoré míňate peniaze. Vždy sa dá nájsť ešte nejaká rezerva, kde sa dá ešte niečo ušetriť. Pri ná­ku­poch starostlivo zvažujte, či daný tovar naozaj po­tre­bu­jete a či jeho kúpou ne­ohro­zíte splnenie svojich finan­čných cieľov,“ pri­po­mína ombudsman.


[1] Reprezentatívny prieskum od 26. 10. do 2. 11. 2023 rea­li­zo­vala agen­túra STEM/MARK exklu­zívne pre Home Credit Slovakia.

Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *