Kategórie
Humanistická pomoc

Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar prinesie na obrazovky nádej a nezabudnuteľné hudobné zážitky

Vystúpia Fragile, Beáta Dubasová, AMO, či Miro Jaroš.

Úsmev ako dar

Vianoce sú už štyri dekády späté aj s be­ne­fič­ným kon­cer­tom Úsmev ako dar, ktorý spája bohatý kultúrny program so sil­ným sociálnym odkazom. Počas celého te­le­víz­neho vy­sie­la­nia bude aj tento rok prebiehať zbierka na pomoc pre deti z rodín ohro­ze­ných chudobou. Benefičný koncert bude vysielať Jed­not­ka už túto sobotu 23. de­cem­bra o 11.25 h.

Vianoce tak prídu o deň skôr. O hudobné zimomriavky sa posta­ra­jú umelci ako Fragile, Tublatanka, Miro Jaroš, či Detský spevácky zbor Slo­ven­ského rozhlasu v spo­jení s hip-hopovou formáciou AMO. Tradične vystúpia aj deti z detských domovov a kon­cer­tom budú spre­vá­dzať mo­de­rá­tori Katka Brychtová, Patrik Herman a Si­mo­na Simanová.

Nezisková organizácia Úsmev ako dar organizuje už 41. ročník via­noč­ného be­ne­fič­ného kon­cer­tu, zapisuje sa tak do histórie ako naj­dlhšie fungujúci benefičný koncert v strednej Európe. Za toto obdobie videlo koncert priamo v hľa­disku takmer 40 000 detí z detských domovov.

„Cieľom koncertu je zviditeľniť problematiku detí žijúcich v systéme náhradnej sta­rostli­vosti a po­núknuť ve­rej­nosti prostred­níc­tvom televíznych obra­zo­viek mož­nosti kon­krét­nej pomoci,“ hovorí Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ Úsmev ako dar.

„Rodín v núdzi neustále pribúda, sme preto nesmierne vďační za každú finančnú pomoc, ktorú vieme následne distri­bu­o­vať tam, kde je najviac potrebná,“ dodáva.

Vianočný darček v podobe esemesky

Vianočný koncert na Jednotke má významný charitatívny rozmer už od jeho počiatkov, kedy projekt založili šoféri Slovenskej televízie v roku 1982. Odvtedy sa orga­ni­zácia Úsmev ako dar stala silným partnerom pre deti z detských domovov (dnes Centrá pre deti a rodiny) a rodiny ohrozené chudobou a z via­noč­ného kon­cer­tu sa stala kaž­do­roč­ná tra­dícia.

Ako znie motto tohoročnej kampane „rodina sa počíta“, každé euro dokáže pomôcť. Počas sle­do­vania kon­certu na Jed­notke môžu diváci prispieť na fi­nan­čnú zbierku prostred­níc­tvom esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877. Cena jednej DMS je 5 eur v sieti všetkých ope­rá­to­rov. Výťažok zo zbierky po­pu­tuje na rozvo­jové a vzde­lá­vacie akti­vity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohro­ze­ných rodinách.

Hudba, ktorá spája

O hudobný zážitok sa tento rok postarajú hudobné formácie ako Fragile, Tublatanka, Vidiek, Beata Dubasová, či Smola a Hrušky. Le­gen­dárna hip-hopová skupina AMO predstaví ich via­nočnú skladbu ne­tra­dične spolu s Detským spe­váckym zborom Slo­ven­ského rozhlasu.

Veľkej obľube sa u detí teší Miro Jaroš, ktorý koncom roka 2023 vydal nový album Disko.

„Vianočný koncert pre mňa znamená veľa nostalgie. Keď som bol malý, každé Vianoce som čakal pred te­le­ví­ziou na to, kedy pôjde Úsmev ako dar a vystúpi Darinka Rolincová. Neskôr som sa zvykol tešiť na Mc Erica a Barbaru. Keď ma po rokoch pozvali, že môžem prísť vystupovať aj ja, veľmi som sa potešil. Za dô­le­žité tiež po­va­žu­jem, že deťom z detských domovov ukážeme, že sme tu a že nám na nich záleží,“ vyjadril sa spevák Miro Jaroš.

Speváčka Beata Dubasová patrí k umel­ky­niam, ktoré vystúpili ešte na prvých ročníkoch koncertu.

„Na koncerte vystupujem už asi dvadsiaty­krát. Spo­mí­nam si, ako som na úsme­váckom kon­certe spievala ešte ako za­čí­na­júca speváčka jeden z mo­jich prvých hitov Účesy, alebo Maznáčika,“ hovorí s nostal­giou v hlase Dubasová.

„Postupne nás volali každý rok. Účinkovali tu najslávnejší umelci ako Peter Nagy, Elán, proste všetci. Vždy sme si zaznačili, že sa koncert bude konať v de­cem­bri a celý rok sme sa na to tešili, lebo sme chceli deťom priniesť radosť takto pred Via­no­cami,“ zdôrazňuje.

Úzko prepojená s organizáciou Úsmev ako dar je aj mo­de­rá­torka Katarína Brychtová, ktorá nemôže chýbať ani na tomto ročníku Via­noč­ného kon­certu.

„Pre mňa je to veľká radosť, že môžem pomôcť tam, kde treba. Teším sa zo stretnu­tia s deťmi, pre ktoré je to vý­ni­moč­ný deň v roku, ale aj zo stretnu­tia s umel­cami. Ja si vlastne ani neviem predstaviť rok, kedy by nebol be­ne­fičný kon­cert Úsmev ako dar,“ hovorí Brychtová.

„Mám to tu veľmi rada. Koncert je pritom len jedna z mála vecí, ktorú robí Úsmev ako dar. Spo­lu­pra­cu­jem s nimi celo­ročne a vážim si všetko, čo pre deti robia a aj napriek ťažkej dobe v tom stále pokra­čujú,“ dopĺňa.

Koncert poskytuje priestor na ocenenie a verejné vyzdvihnutie práce ľudí, ktorí nezištne pomáhajú tým, ktorí to potre­bujú. Počas podujatia bude aj tento rok vyhlásená Cena Milana Rúfusa ako po­ďa­ko­vanie za so­ciálnu pomoc.

„Ide o morálne ocenenie a poďakovanie spoločnosti Úsmev ako dar osob­nostiam, ktoré sa zaslú­žili o sociálnu pomoc pre tých, ktorí sú na ňu odká­zaní. Túto krásnu cenu pre nás tento rok zho­to­vila Mária Račeková,“ vyjadrila sa Mária Soboličová, fundraiserka orga­ni­zácie Úsmev ako dar a orga­ni­zá­torka Via­noč­ného kon­certu.

In memoriam ju získa lekár, univerzitný profesor a zakla­da­teľ zdra­vot­níc­kych, so­ciál­nych zaria­dení a zahra­nič­ných huma­ni­tár­nych misií v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách: Vladimír Krčméry.


Úsmev ako dar už 32 rokov vykonáva terénnu sociálnu prácu, posil­ňuje systé­movú svoj­po­moc širokých rodín, pripra­vuje a spre­vádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a za­ria­denia núdzo­vého bývania, či domy na pol­ceste pre mladých bez ro­din­ného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osob­nostného rozvoja, sie­ťuje kom­pe­ten­tných od­bor­níkov a po­dieľa sa na tvorbe legisla­tív­nych noriem. Plno­hod­notné a har­mo­nické detstvo v kruhu  rodiny je ne­zastu­pi­teľ­nou hod­no­tou ako pre každé dieťa, tak pre celú spo­loč­nosť. Táto hod­nota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostred­ko­vať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spo­loč­nosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby pod­poru deťom a ich rodinám dlho­dobo pri­ná­šali.

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar


Našu pomoc rodinám a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *