Kategórie
Tlačové správy

HAVEL & PARTNERS v rebríčku the Slovak Spectator TOP 10 najväčších právnických kancelárií na Slovensku 2023

HAVEL & PARTNERS je najväčšou českou právnickou kan­ce­lá­riou a cel­kovo štvrtou naj­väč­šou právnickou kan­ce­lá­riou na slo­ven­skom trhu.

HAVEL & PARTNERS

Po tretíkrát si odniesla prvenstvo ako naj­väčšia kan­ce­lá­ria v oblasti práva duševného vlastníctva a hospo­dár­skej súťaže.

V rebríčku TOP 10 najväčších právnických kancelárií, ktorý podľa kom­bi­no­va­ných me­ra­teľ­ných kritérií zostavuje denník SMEThe Slovak Spectator, je HAVEL & PARTNERS naj­väčšou českou advo­kát­skou kan­ce­lá­riou, treťou naj­väč­šou re­gio­nál­nou a cel­kovo štvrtou naj­väč­šou advo­kát­skou kan­ce­lá­riou pô­so­bia­cou na slo­ven­skom trhu. Okrem toho tento rok obhájila víťazstvo z mi­nu­lého roka a tretí­krát po sebe si odniesla prvenstvo pre oblasť práva duševného vlastníctva a hospo­dár­skej súťaže. Tento rok sa zaradila medzi TOP 10 naj­väčších právnických kan­ce­lá­rií pre oblasť fúzií a akvi­zícií, ako aj pra­cov­ného práva.

„Umiestnenie na prvých pozíciách v rámci rebríčka TOP 10 najväčších advokátskych kancelárií si veľmi vážime a teší nás, že naďalej posil­ňu­jeme pozíciu naj­väčšej česko-slo­ven­skej právnickej kan­ce­lárie. Tieto vynikajúce výsledky sú odrazom nášho inten­zív­neho úsilia a skvelej pro­fe­sio­na­lity nášho tímu,“ hovorí Jaroslav Havel, riadiaci partner kancelárie.

„Spoločne sme dokázali, že tímová práca, integrita a ne­kom­pro­misná kvalita sú kľúčom k úspechu, za čo patrí vďaka všetkým kolegom a ko­le­gy­niam. Ďakujem aj všetkým našim klientom za ich dlho­dobú dôveru, ktorá nás naďalej zaväzuje k tomu, aby sme pracovali na ďal­šom zlep­šo­vaní a roz­ši­ro­vaní našich právnych, daňových a po­ra­den­ských služieb a zostávali im naďalej spo­ľahli­vým partnerom,“ dodáva Jaroslav Havel.

Umiestnenie na víťazných pozíciách v rebríčkoch TOP 10 potvrdzuje nielen významné postavenie kan­ce­lá­rie HAVEL & PARTNERS na trhu právnych služieb, ale tiež vypovedá aj o vy­so­kej kvalite posky­to­va­ných služieb, mimo­riadnej všestrannosti špe­cia­li­zo­va­ných tímov a špič­ko­vom know-how právnikov kancelárie.

Duševné vlastníctvo

Kancelária si odniesla tretíkrát po sebe víťazstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, kde sa umiestnila v rámci naj­väčších a naj­prestíž­nej­ších kan­ce­lá­rií na prvom mieste.

„Nesmierne nás teší, že sme opäť obhájili mi­nu­lo­roč­né víťazstvo a na­ďa­lej sme hod­no­te­ní ako jedna z najúspeš­nej­ších právnych praxí pre túto oblasť nielen na Slo­ven­sku, ale i v zahra­ničí. Pra­vi­delne nás oceňujú i prestížne zahraničné ratingy IP Stars a World Trademark Review, čo potvrdzuje, že naša práca je mi­mo­riadne kva­litná a že sme schopní asistovať našim klientom aj v tých naj­ná­roč­nej­ších prí­pa­doch nielen v rámci Slovenska, Česka, ale aj na medzi­ná­rod­nej úrovni,“ komentuje toho­ročné víťazstvo partner kancelárie Štěpán Štarha.

Tím 25 skúsených právnikov a patentových zástupcov ponúka bez­kon­ku­ren­čnú mieru špe­cia­li­zácie v jed­not­li­vých odboroch s detailnou zna­losťou trhu a posledných trendov dynamicky sa roz­ví­ja­jú­ceho digi­tál­neho sveta. Kom­bi­nácia špe­cia­li­zácie v oblasti nových tech­no­lógií, práva duševného vlastníctva s tech­no­lo­gickým právom a oblasťou venture kapitálu, prináša synergiu, ktorá nám umožňuje ponúkať klientom je­di­nečné a ino­va­tívne riešenia, ktoré ich posúvajú vpred a po­má­hajú im dosiahnuť úspech vo vysoko kon­ku­ren­čnom prostredí.

Hospodárska súťaž

Kancelária si tretíkrát po sebe odniesla aj víťazstvo v oblasti práva hospo­dár­skej súťaže a stala sa tak naj­úspeš­nej­šou kan­ce­lá­riou pre túto oblasť na Slo­vensku.

„Veľká vďaka patrí našim klientom. Ich dôveru si veľmi vážime. Veríme, že kvalitu služieb v oblasti súťažného práva potvrdzuje práve neustále rastúca a spo­koj­ná klientela, ale aj množstvo prestížnych lokálnych i zahra­nič­ných oce­ne­ní,“ hovorí partnerka Lenka Štiková Gachová.

Partner Robert Neruda dodáva: „Opätovné víťazstvo v oblasti hospo­dár­skej súťaže potvrdzuje vy­ni­ka­júcu kvalitu nášho tímu po­zostá­va­jú­ceho z 28 špičkových odborníkov, ktorý sa vďaka dôvere našich klientov roz­rástol od roku 2010 na naj­väčší súťažný tím v regióne. Minulý rok sme významne posilnili našu lokálnu prí­tom­nosť na Slo­vensku a s tímom piatich skúsených kolegov tak dokážeme obslúžiť aj tie naj­väčšie projekty a naj­ná­roč­nej­ších klientov. Víťazstvo je tak zásluhou všetkých kolegov, právnikov a eko­nó­mov našej kan­ce­lá­rie, ktorí sa po­die­ľali na posky­to­vaní po­ra­den­stva v oblasti hospo­dár­skej súťaže na Slo­vensku.“

Kancelária tento rok obhájila svoju pozíciu a od­niesla si opä­tov­né víťazstvo pre oblasť hospo­dár­skej súťaže i v rámci prestížnej súťaže Právnická firma roka.

Metodológia

Rebríček 10 najväčších právnických firiem na Slovensku bol zostavený v spo­lu­práci s anglickými no­vi­nami The Slovak Spectator. Na umiestnenie v reb­ríčku malo vplyv šesť kritérií (pre počty právnikov a počty prípadov sa zohľad­ňo­vali údaje z roku 2022; pri tržbách a zisku sa zohľad­ňo­vali prie­mery za roky 2020 – 2022). Váha jed­not­li­vých kritérií bola nasle­du­júca: počet advo­ká­tov (30 %); počet osôb (bez advo­ká­tov) s ukon­če­ným právnickým vzde­la­ním s praxou viac ako tri roky (váha 16 %); počet osôb (bez ad­vo­ká­tov) s ukon­če­ným právnickým vzde­la­ním s praxou menej ako tri roky (váha 8 %); tržby z pre­daja vlastných výrobkov a služieb (váha 23 %); hospo­dársky výsledok po zda­ne­ní (váha 7 %); počet prí­pa­dov, za ktoré dostala od­menu 20 000 – 50 000 € (1 bod) a od­menu viac ako 50 000 € (1,5 bodu; váha 16 %).

Kompletné výsledky sú k dispozícii na stránke The Slovak Spectator.


Autorka: Veronika Brezovská, advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *