Kategórie
Tlačové správy

Takmer polovica Slovákov minie za vianočné darčeky menej

Mnohí vyhľadávajú zľavy.

Home Credit

Až štyridsaťšesť percent Slovákov utratí za via­nočné dar­čeky pre svo­jich blízkych menej ako v mi­nu­losti, dôvodom je zdra­žo­vanie. Pätina ľudí preto čaká na zľavy a jeden z de­siatich ne­bude ku­po­vať žiadne darčeky. Na dru­hej strane, pre dvadsať percent opý­ta­ných vysoká inflácia nehrá žiadnu rolu.

Ako ďalej ukázal prieskum pre spoločnosť Home Credit, [1] naj­viac – až štvrtina Slovákov, minie za dar­čeky pre jed­ného člena do­mác­nosti menej ako 40 eur. Je tu však aj desať percent takých, ktorí nemajú problém na jed­ného minúť aj vyše 200 eur. Naj­čas­tejšie si ľudia pod strom­čekom nájdu oblečenie, nasleduje koz­me­tika a na tre­ťom mieste sú to knihy. Prevládajú kupujúci, ktorí väčšiu časť darčekov vybavia v e-shopoch a druhú, menšiu časť, v ka­men­ných pre­daj­niach. Len v kla­sic­kých obchodoch nakupuje už iba 13 percent ľudí.

Tohoročné zdražovanie má vplyv aj na na­ku­po­vanie dar­če­kov pre svo­jich blízkych pod via­nočný stromček.

„Na otázku, aký vplyv bude mať vysoká inflácia na na­ku­po­vanie dar­čekov, od­po­ve­dalo až 46 percent opý­ta­ných, že v po­rov­naní s mi­nu­losťou minú menej. Na dru­hej strane, je tu 20 percent Slovákov, ktorých zdra­žo­vanie pri pred­via­noč­nom na­ku­po­vaní nijako ne­li­mi­tuje. Rov­naký počet res­pon­den­tov zase čaká na vý­pre­daje, nie­ktorí pre zmenu kúpili darčeky v pred­stihu, lebo si myslia, že tesne pred sviat­kami budú drahšie. Desať percent sa pre zdra­žo­vanie roz­hodlo dar­čeky tento rok vôbec ne­ku­po­vať,“ pribli­žuje ana­ly­tik trhu zo spo­loč­nosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Najčastejším darčekom tohoročných Vianoc bude oble­če­nie, ktoré si podľa prieskumu pred spo­loč­nosť Home Credit nájde presná polo­vica Slovákov. Potom je to koz­me­tika (43 %), knihy (40 %), drobné dar­če­kové pred­mety (29 %) a elek­tro­nika (20 %). Devät­násť percent dostane ho­to­vosť a mnohí sa budú tešiť aj zo špor­to­vého vy­ba­ve­nia či dar­če­ko­vých balíčkov (po 17 %). Nasle­dujú módne doplnky, pou­kážky, zážitkové vouchre, šperky, hračky a do­vo­lenky.

Vplyv inflácie na kupovanie darčekov
Vplyv inflácie na ku­po­vanie dar­če­kov.
Nakupovanie vianočných darčekov
Nakupovanie via­noč­ných dar­če­kov.

Darčeky pre jedného najčastejšie za maximálne 40 eur

Ako ďalej ukázali výsledky prieskumu, štvrtina opýtaných (presne 26 %) dá za dar­čeky pre jed­ného člena do­mác­nosti menej ako 40 eur, ďalších 21 percent minie na jed­ného dvoj­ná­so­bok a 17 percent aj troj­ná­sobne viac (do 120 eur). Sú tu však aj takí, čo si do­vo­lia minúť aj oveľa viac. Dvanásť percent nemá problém kúpiť darčeky pre svojho blízkeho v hod­note od 121 do 200 eur, sedem percent od 201 do 400 eur a tri percentá aj vyše 400 eur. Keď sa pozrieme na to, z čoho to budú Slováci fi­nan­co­vať, tak naj­bež­nej­šími sú zdroje z výplaty (57 %), úspor (39 %) a pro­stred­níc­tvom kre­ditnej karty (13 %). Potom je to úver či nákup na splátky.

„Určite neodporúčame brať si pôžičky na via­nočné dar­čeky a na veci rýchlej spotreby alebo luxusný tovar. Keď si po­ži­čiate na via­nočný dar­ček, tak radosť z neho je po krát­kom čase preč, ale vy potom rok alebo dva splá­cate pôžičku. Je dô­le­žité, aby boli ľudia na seba prísni a pô­žičku si brali naozaj len vtedy, keď na ňu budú mať a aby si, najmä v dnešnej dobe vy­be­rali tzv. fle­xi­bilnú pôžičku. Tam si môžete v prie­behu splá­ca­nia meniť výšku splátky. To zna­mená, keď máte dostatok peňazí, tak splá­cate väčšiu čiastku, a tým pôžičku rých­lej­šie zapla­títe a ušetríte. A keď sa niečo stane a vy ne­mô­žete plno­hod­notne splácať, tak si splátku sami na čas zní­žite,“ radí om­buds­man Home Creditu Miroslav Zborovský.

Nákupy e-shopoch aj kamenných predajniach, často v zľavách

Pri pohľade na to, kde ľudia darčeky nakupujú, sa ukazuje, že štyria z de­sia­tich väčšiu časť dar­če­kov kúpia v e-shopoch a druhú, menšiu časť, v ka­men­ných pre­daj­niach. Opačnú pre­fe­ren­ciu v ta­komto kom­bi­no­vanom na­ku­po­vaní má 27 percent res­pon­den­tov. Výlučne v kla­sických obchodoch na­ku­puje už len 13 percent ľudí a iba na in­ter­nete 6 percent.

To, že sú Slováci citliví na rast cien tovarov a služieb, odzrkad­ľuje aj ich po­merne časté vyhľa­dá­vanie zliav a výpre­dajov. Dvaja z de­sia­tich na­ku­pujú via­nočné dar­čeky jedine v zľavách a viac ako 80 percent takto aspoň ich časť. Veľkú väčšinu darčekov ľudia hodlajú nakúpiť na Slo­ven­sku, len 12 percent v zahra­ničí. V takom prípade je to naj­čas­tej­šie Rakúsko (43 %), nasle­duje Česko a Poľsko (po 31 %), potom Nemecko a Ma­ďarsko.

Úloha zliav pri vianočných nákupoch
Úloha zliav pri via­noč­ných ná­ku­poch.
Kde budú tráviť vianočné sviatky
Kde budú tráviť via­nočné sviatky.

Nie je ničím výnimočným, že takmer 90 percent Slovákov bude tráviť Vianoce doma, viac ako 20 percent bude u zná­mych či prí­buz­ných a len pár percent na horách či niekde v teple pri mori.


[1] Reprezentatívny prieskum od 26. 10 do 2. 11. 2023 re­a­li­zo­vala agen­túra STEM/MARK exklu­zívne pre Home Credit Slovakia, a.s.

Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *