Kategórie
Tlačové správy

Minister Raši o prioritách v programovom vyhlásení vlády

Hádky a príkazy konečne vystrieda spolupráca, máme jasný plán na rozvoj regiónov.

Slovensko sa stane silným štátom a silný štát znamená aj silné regióny. Po schválení progra­mo­vého vyhlásenia vlády poslancami parlamentu to vyhlásil minister investícií, regio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zácie Richard Raši. Minister dnes zároveň predstavil priority svojho rezortu na naj­bližšie štyri roky.

„Slovenské regióny vidíme ako investičnú príležitosť, pretože každý región, obec či mesto musí byť pre ľudí dôstojnou adresou pre spokojný život. Programové vyhlásenie vlády je pre nás manuálom na rozvoj regiónov a zároveň veľmi jasný plán práce. Súčasne ho chápeme ako vládnu stratégiu vyrovnávania regionálnych rozdielov. Kľúčové sú pre nás dva princípy – žiadne rozhod­nutia bez diskusie s partnermi v regiónoch a žiaden presun kom­pe­ten­cií a povinností bez peňazí. Týmito princípmi sa budeme riadiť,“ povedal minister Richard Raši.

Ministerstvo investícií chce v najbližšom období nad­via­zať na národnú kon­cep­ciu budovania vodo­vo­dov a ka­na­li­zácií a tiež na pozemkové úpravy, ktoré nastavila ešte vláda Petra Pellegriniho.

„Silné regióny tvoria dynamické mestá a živý vidiek. Presadíme presun pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obcí na samo­správy. Prázdne štátne budovy zasa nasme­ru­jeme na presun na samo­správy, aby slúžili na ve­rej­no­pros­pešné účely,“ zdôraznil Raši.

MIRRI SR tiež pripraví Mapu verejných investícií, vďaka ktorej sa identifikujú investičné potreby a priority v jed­not­li­vých regiónoch. Mapa zároveň pomôže obciam, mestám a regiónom lepšie sa zorientovať v čerpaní prostriedkov vo forme dotácií, eurofondov alebo z Plánu obnovy.

„Končí sa tri a pol roka vlády amaterizmu, chaosu, neporiadku a rezortizmu. Regionálny rozvoj nikdy nemal tak veľa spoločné s ostatnými rezortmi, ako je to dnes. Takmer s každým rezortom sme spárovaní nie v problémoch, ale v riešeniach. Toto je zárukou, že naše plány budeme plniť, lebo vieme, ako na to. Môžeme garantovať, že budeme vytvárať prostredie, ktoré je ekonomicky stabilné a predvídateľné,“ doplnil štátny tajomník pre oblasť regionálneho rozvoja Michal Kaliňák.

V oblasti eurofondov je víziou ministra Rašiho „nahradiť eurofondovú depresiu eurofondovou revolúciou“.

„Mnohí prijímatelia, ktorí boli nadšení z vyhlasovania výziev, sú dnes v depresii z toho, že dostávajú korekcie, ktoré ohrozujú ich existenciu – či už sú to mestá, obce, firmy alebo občianske združenia,“ podotkol minister a dodal, že snahou MIRRI SR bude tiež presun čo najviac eurofondov do regiónov podľa ich absorpčnej schopnosti.

Pripravuje sa tiež zmena vo verejnom obstarávaní.

„Chceme robiť verejné obstarávanie férovo, transparentne a presne tak, ako to vyžaduje Európska únia. Čerpanie euro­fondov na Slovensku je dnes proble­ma­tické aj preto, že sa prijímatelia nevedia dostať cez kaskádu neko­neč­nej byro­kracie,“ zdôraznil Raši.

V oblasti informatizácie bude prioritou MIRRI SR najmä boj s di­gi­tál­nou chudobou, ktorého súčasťou je zabez­pe­čenie prístupu k rýchlemu internetu aj pre občanov, ktorí si to pre chudobu nemôžu dovoliť.

„Chudoba alebo sociálne vylúčene sa v našom štáte týka takmer milióna obyvateľov a toto číslo každým rokom narastá. Sme presvedčení, že zabezpečenie dostupnosti internetu patrí k ústavou garantovaným právam, pretože internet zároveň znamená prístup k vzdelávaniu či k práci a pred­sta­vuje sta­bi­li­začný prvok v živote regiónov, ktoré sa nám v nie­kto­rých častiach Slovenska vyľudňujú,“ vyhlásil minister infor­ma­ti­zácie.

MIRRI SR preto bude presadzovať opatrenia na preplatenie internetových služieb, ktoré umožnia prístup k online vzdelávacím službám, práci na diaľku, k e-gov službám a napomôžu k znižovaniu digitálnej priepasti a rozvoju digitálnych zručností.

„Pred našou krajnou stoja veľké výzvy. Slovensko potrebuje zvyšovať úroveň di­gi­tál­nej infra­štruk­túry, di­gi­tál­nej trans­for­mácie podnikov, digi­ta­li­zácie verejnej správy, ale aj úroveň digi­tál­nej kva­li­fi­kácie popu­lácie a IT kompetencií v rámci sektoru digitálnych tech­no­lógií. Naše ministerstvo bude v naj­bližšej dekáde zastávať úlohu lídra v napĺňaní týchto cieľov. Vytvorí národnú stratégiu, ktorá bude prierezovým dokumentom a ma­nu­álom k sil­nej­šiemu a odol­nej­šiemu Slovensku,“ doplnil štátny tajomník pre infor­ma­ti­záciu Ivan Ivančin.


Autor: Mgr. Martin Dorčák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *