Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Humanistika ako vysokoškolský odbor

Obrysy budúceho projektu.

Potom čo už v roku 1999 našli prvé prvky humanistiky svoje miesto vo ve­dec­kom dopln­ko­vom štúdiu „huma­nis­tická morálna výchova“ (Lebenskunde), vznikol medzi­časom v rámci Huma­nis­tickej akadémie projekt „Huma­nis­tika“.

V Berlíne sa vytvorila pracovná skupina, ktorá má tento projekt sprevádzať koncepčne. Cieľom je vedecká pro­fe­sio­na­li­zácia v mno­hých huma­nis­tic­kých pracovných odvetviach. Z toho budú môcť profitovať aj huma­nis­tické zdru­že­nia v iných spol­ko­vých štátoch Nemecka.

Už v polovici 19. storočia sa začala erózia dogmaticky pod­lo­že­ných a často spoločnosťou nanútených nábo­žen­ských sve­to­ná­zo­ro­vých predstáv. Pre 20. sto­ro­čie boli cha­rak­te­ris­tické daromné pokusy nahradiť tieto náboženské sve­to­ná­zory tota­li­tár­nymi, prí­padne auto­ri­ta­tív­nymi sve­to­ná­zo­ro­vými systémami s po­li­tic­kými zámermi. V Ne­mecku prebehla rozsiahla plu­ra­li­zácia a indi­vi­du­a­li­zá­cia nábo­žen­ských a sve­to­ná­zo­ro­vých presvedčení. V tejto súvislosti ustúpilo staré hnutie voľ­no­myšlien­ka­rov, fixo­vané predo­všet­kým na kri­tiku cirkví, novému anga­žo­va­nému seku­lár­nemu huma­nizmu, sústre­ďu­jú­cemu sa na uspo­ria­danie spoločnosti na tomto svete, tu a teraz. Prejavilo sa to aj vo forme orga­ni­zo­va­ného huma­nizmu, ktorý si v Ne­meckom huma­nis­tickom zväze dáva za úlohu „vše­stran­nú pod­poru huma­nizmu a hu­ma­nity na svet­skom základe“. Čím väčší je však dopyt po kul­túr­nych, vzde­lá­va­cích a po­rad­ných ponukách zväzu, tým nástoj­či­vej­šia je otázka po ve­decky fun­do­va­nej pro­fe­sio­na­lite týchto pra­cov­ných oblastí.

Doplnkový študijný odbor „Huma­nis­tická mravná výchova“

Najzreteľnejšie sa to javí v pracovnej oblasti mravnej výchovy, ktorá toho času existuje len v Ber­líne, o ktorú je však čoraz väčší záujem aj v iných spolkových štátoch.

Kým v prvých dvadsiatich rokoch existencie výučby mravnej výchovy v Ber­líne museli stačiť pokra­čo­vacie kurzy, aby sa zaistila kva­li­fi­kácia uči­te­ľov tohto odboru, v januári 1999 bol zalo­žený Inštitút pre hu­ma­nis­tickú mravnú výchovu pod ve­dením Wilfrieda Seiringa. Už na jeseň 1999 sa začal na základe viac­ročných príprav Vedeckého poradného zboru pre mravnú výchovu doplnkový študijný rok popri zamestnaní. Jeho absol­vo­vanie je berlínskym senátom uznané za rov­no­cenné so skúš­kami spô­so­bi­losti ako učiteľ. Už týmto študijným odborom sa začala výučba prvkov huma­nistiky, chápanej ako „vedecké a pe­da­go­gické zao­be­ra­nie sa so se­ku­lárne chápaným huma­nizmom ako vyso­ko­škol­skej disciplíne“ (Horst Groschopp). Vedecký charakter štúdia mravnej výchovy je zrejmý pre­do­všet­kým z jeho požia­da­viek pri skúš­kach.

Odôvodnenie a perspektívy

V roku 1997 bola v Berlíne založená Humanistická akadémia. V sú­čas­nosti má za členov viac ako 60 vedcov. Pre­behla široká debata o de­ji­nách, prítom­nosti a for­mách seku­lár­neho huma­nizmu, o ktorej svedčí rad vedeckých podujatí a po­četné zošity Akadémiou vydá­va­ného časopisu „Humanismus aktuell“. To bol rámec, v kto­rom sa od roku 1999 vyvíjajú predstavy, ako má v bu­dúc­nosti vyzerať vedecké zao­be­ranie sa s huma­nizmom, a to syste­ma­ticky až do vy­bu­do­vania vyso­ko­škol­skej disciplíny a uni­ver­zit­ného odboru. Podnetné boli pritom skúsenosti holandských huma­nistov s ich Uni­ver­zi­tou huma­nizmu v Utrechte.

V rokoch 2001 a 2002 sa konali vedecké konferencie na tému huma­nis­tika. Ich výsledky a ana­lýzy sa zhrnuli do roz­siahlej štúdie. Odborný posudok tejto štúdie od Friedera Otta Wolfa spája vše­o­becné odô­vod­nenie huma­nis­tiky v kon­texte seku­la­ri­zácie s touto otázkou:

„Ako je možná racionálna životná orientácia ľudí bez toho, žeby sa muselo siahať po ná­bo­žen­ských alebo tradičných myšlien­ko­vých pred­stavách – keďže zlyhal opti­mis­tický názor, že samotný vedecký pokrok ukončí všetky debaty o ľudskej orien­tácii už tým, že pre všetky kon­krétne prípady udá ‚one best way‘ (naj­lepšiu cestu), ako možno dosiahnuť ciele, ktoré si ľudia dávajú. Takýmto spôsobom sa dá vyriešiť najviac ak pomerne úzky rozsah tech­nic­kých otázok, nie však orien­tačné otázky o prie­be­hoch a cie­ľoch ľudského života. Na dru­hej strane sa takéto otázky o orien­tácii nemôžu ponechať indi­vi­du­ál­nej spon­tán­nosti; musia byť sprístupnené spo­loč­nému pre­be­raniu a ‚kul­ti­vácii‘ racio­nál­nym dialógom všetkých zúčastnených a postih­nu­tých. To vyžaduje vypra­co­vanie a „pesto­vanie” náležitých inte­lek­tu­ál­nych pred­po­kladov.“

Potreba humanistiky ako vysokoškolskej disciplíny vyplýva – ako bolo nazna­čené už na za­čiatku – aj z kon­krétnej potreby vedecky kva­li­fi­ko­va­ných odbor­ných pra­cov­ní­kov v roz­lič­ných huma­nis­tických pracovných odvetviach.

Nárok na štátnu podporu humanistiky ako vyso­ko­škol­skej discip­líny vyplýva aj z ústavného nároku na rov­naké zaob­chá­dza­nie s Ne­meckým huma­nis­tickým zväzom, chápaným ako sve­to­ná­zo­rová spoločnosť, akému sa tešia nábo­ženské spo­loč­nosti. Práve berlínske uni­ver­zity majú početné teo­lo­gické katedry a od mno­hých rokov pripra­vujú v základných štu­dij­ných odboroch učiteľov náboženstva.

Humanistická mravná výchova a po­ra­den­stvo ako študijné ťažiská

Spoločenská potreba humanistiky je zrejmá predo­všet­kým v ohľade huma­nis­tickej mravnej výchovy, ktorú v Ber­líne poskytuje viac ako 400 učiteľov. Nový školský zákon, ktorý má v Ber­líne čo nevidieť vstúpiť do plat­nosti, má zvýšiť po­žia­davky na kva­li­fi­káciu učiteľov nábo­žen­stva a sve­to­ná­zorov vše­o­becne na vy­so­ko­škol­skú úroveň. Preto pri­pra­vuje berlínsky zväz humanistov návrh na základné štúdium huma­nis­tiky s ťa­žiskom mravná výchova na nie­kto­rej berlínskej uni­ver­zite.

Študijná skupina „Humanistika“, ustanovená vo februári 2003 berlínskym krajským výborom zväzu huma­nistov, pri­pra­vuje ako ďalšie študijné ťažisko „Huma­nis­tické po­ra­den­stvo“. Na roz­diel od po­ra­den­stva pri so­ciál­nej práci alebo v psy­cho­te­ra­pii sa toto pora­den­stvo rozumie ako sekulárny variant k práci kňaza či duchovného. Potreba takýchto ľudí sa ukazuje akútna najmä v ne­moc­ni­ciach a na kli­ni­kách, v do­moch dôchodcov, hospicoch, v armáde, pri po­lícii a vo vä­ze­niach. Úvodné poradenstvo má miesto aj na so­ciál­nych poradniach a ošetrov­niach, bytových úradoch, v jasliach a škôlkach, pri so­ciál­nej práci v ško­lách a pri ošetro­vaní chorých doma.

Pretože potreba vedecky kvalifikovaných odborníkov pre obidve spo­mí­nané pracovné odvetvia huma­nistov bude rásť nielen v Ber­líne, ale aj v iných spol­ko­vých zemiach, bolo by pote­ši­teľné, keby sa do diskusií o hu­ma­nis­tike zapojili aj iné zväzy huma­nistov.

Táto esej bola už uverejnená v ZH č. 38, júl 2003.

* * *

Požiadavky pri skúškach pri dopl­ňo­va­com štúdiu „Huma­nis­tická mravná výchova“

(Výber.)

I. Dejiny humanizmu a otázky teo­re­tic­kej orien­tácie

 • Dôkladné vedomosti o dejinách a súčasnom stave huma­nizmu (huma­nis­tické sta­no­viská v de­ji­nách filo­zo­fie od antiky až do 20. sto­ro­čia; kritika huma­nizmu)
 • Vedomosti o dejinách názorov na svet a o proble­ma­tike pojmu sve­to­ná­zor (od mýtu k ná­bo­žen­ským a – roz­lič­ným – ve­dec­kým obrazom sveta a ich kri­tike)
 • Dôkladné vedomosti o kritike nábo­žen­stiev, o fi­lo­zo­fii nábo­žen­stiev a o ná­bo­žen­skej vede
 • Znalosť teórií o podvedomí a prí­nosu psy­cho­ló­gie a psy­cho­ana­lýzy pre hu­ma­nizmus

II. Praktický humanizmus

 • Dôkladné vedomosti o analýze etických problémov kaž­do­den­ného života a možné stra­tégie ich rie­še­nia
 • Dôkladné vedomosti o základných sta­no­vis­kách fi­lo­zo­fic­kej etiky
 • Dôkladné vedomosti o organizácii a programe huma­nizmu doma a v jed­not­li­vých štátoch, ich dô­le­ži­tosť pre spo­loč­nosť, pre štátne právo a pre for­mu­láciu ľudských práv až po Chartu Orga­ni­zá­cie Spo­je­ných ná­ro­dov (OSN)
 • Prehľad o téme humanizmus, estetika a spôsob života (dô­le­ži­tosť umenia pre hu­ma­nis­ticky zame­raný spôsob života)

III. Pedagogika výučby mravnej výchovy

 • Prehľad dejín svetského školstva a výučby mravnej výchovy
 • Dôkladné vedomosti o teóriách morálneho vývoja v detskom a mla­distvom veku
 • Dôkladné vedomosti o didaktike a me­to­dike výučby mravnej výchovy
 • Vedomosti o teórii a praxi poradného roz­ho­voru o mravnej výchove
 • Prehľad témy Pro a kontra fi­lo­zo­fo­va­nia s deťmi
 • Prehľad o výučbe humanistickej mravnej výchovy v iných štátoch

Autor: Gerd Eggers.

Prameň: Gerd Eggers, “Humanistik als Hochschuldisziplin”, Diesseits, r. 17, č. 2, s. 24 – 25, 2003.

Preložil Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 45 P (P = príloha) v stredu 15. septembra 2004.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *