Kategórie
Tlačové správy

Až 15 % z viac ako 106 000 detí muselo vyhľadať očného lekára

BILLA spúšťa 7. ročník preventívneho programu „Zdravé oči už v škôlke“.

Občianske združenie BILLA ľuďom

Unikátny program postavený na včasnej a správnej diagnostike detského zraku zmenil život tisíckam škôlkarov. Viac ako 106 000 detí sa za šesť rokov zapojilo do pre­ven­tív­neho programu „Zdravé oči už v škôlke“, pričom 15 % z nich boli zistené očné odchýlky a od­po­ru­čená návšteva oftal­mo­lóga.

Za programom, ktorý získal prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022, stoja o. z. BILLA ľuďom a Únia ne­vi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slovenska (ÚNSS). Nad­chá­dza­júci siedmy ročník je navyše výnimočný vďaka spolu­práci s obľú­benou detskou hudobnou skupinou PACI PAC. Materské školy z celého Slovenska sa do pro­jektu môžu začať prihla­sovať už v týchto dňoch.

Zanedbať prevenciu môže byť zásadné

Tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť. Aj takéto poruchy vedia bez­bo­lestne odhaliť odborne vyškolení pracovníci ÚNSS v programe „Zdravé oči už v škôlke“. Počas uplynulých šiestich ročníkov bolo skon­tro­lo­va­ných viac ako 106 000 detí v ma­ter­ských školách po celom Slovensku. Z tohto počtu bola až u 15 % detí nájdená očná odchýlka a bola im odpo­ru­čená kom­plex­nejšia návšteva očného lekára.

„Program Zdravé oči už v škôlke je unikátnou a uži­toč­nou ini­cia­tívou, ktorá dokáže pod­chytiť zrakové odchýlky u detí. Včasným záchytom niektorých vývojových očných ochorení a refrak­čných chýb dokážeme predísť trvalému zníženiu zrakových funkcií. Prevencia má u detí veľký význam, preto by jej rodičia mali venovať pozornosť,“ uviedla MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftal­mo­lógie LF UK a Ná­rod­ného ústavu detských chorôb v Bratislave.

6. ročník programu „Zdravé oči už v škôlke“ v číslach:

  • Od októbra 2022 do júna 2023 bol v programe zrak zmeraný 20 449 deťom v 497 materských školách po celom Slovensku. Odbor­níci navští­vili 290 miest a obcí.
  • Až 2 964 deťom bola odporučená návšteva oftalmológa kvôli potrebnému kom­plex­nému vyšetreniu zraku, čo pred­sta­vuje 14 % z cel­ko­vého počtu zmeraných detí.
  • Najviac meraní sa uskutočnilo v marci 2023, keď bol zrak preverený u 4 211 detí v 95 materských školách.
  • Po spustení registrácie materských škôl do programu sa naj­rých­lej­šie naplnili kapacity v Tren­čianskom kraji, a to v prie­behu piatich dní od štartu 6. ročníka. V ostatných krajoch, okrem Ban­sko­bys­tric­kého, bola online registrácia z dôvodu naplnenia kapacít ukončená do 21 dní od jej spustenia.
  • Až v 19 materských školách bol nulový podiel odporúčaní na ďalšiu návštevu očného lekára.
  • V jednej z materských škôl bolo až 60 % z celkového počtu odmeraných detí odporučená návšteva očného lekára.

O detský zrak sa starajú už aj PACI PAC

Jedinečný koncept celého programu je postavený na včasnej a správnej diagnostike. Vyškolení odborníci bez­bo­lestne a v známom prostredí materskej školy kontrolujú skríningovým meraním detský zrak. Každý škôlkar, ktorý sa zapojí do programu, dostane potvrdenie o meraní pre rodičov s na­me­ra­nými zrakovými para­metrami, a prí­pad­ným odporúčaním na ďalšie vyšetrenia u očného lekára.

„Aj tento rok máme s programom veľké plány. Opäť je naším cieľom zmerať zrak 20 000 pred­ško­lá­kom. Naše aktivity však roz­ši­ru­jeme aj o spo­lu­prácu s obľú­be­nou detskou spe­vácko-ta­neč­nou sku­pi­nou PACI PAC, ktorá exkluzívne pre Zdravé oči už v škôlke vytvorila hravú, no zároveň poučnú pieseň s vi­deo­klipom. Deti tak zažijú množstvo zábavy a ro­dičia dostanú praktické odporúčania,“ povedala Jana Gregorovičová, pod­pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva o. z. BILLA ľuďom.

Medzi deťmi veľmi obľúbená dvojica PACI PAC vytvorila unikátnu pieseň, aby deti roz­tan­co­vala a ne­ná­roč­nou formou ich upozornila na to, ako si svoje oči chrániť vhodnou stravou či tréningom. Text piesne a videoklip sú zámerne plné inšpi­ra­tív­nych aktivít, ako je napríklad šúľanie plastelíny, navlie­kanie šnúrok, gúľanie očami, kreslenie, strihanie nožnicami, skákanie gumy, ktoré rodičia môžu so svojimi deťmi doma precvičovať prostred­níctvom hier. Výni­moč­ným prekva­pe­ním bude tento rok aj koncert PACI PAC v jednej z ma­ter­ských škôl zaradených do programu.

Začína sa 7. ročník, registrujte sa

Príležitosť zapojiť sa bezplatne do aktuálneho ročníka preventívneho programu „Zdravé oči už v škôlke“ majú materské školy naprieč celým Slovenskom.

„Ak majú rodičia alebo pani učiteľky záujem pozvať odborníkov aj do svojho mesta, do svojej škôlky, odporúčam urobiť tak čo najskôr, pretože záujem je naozaj obrovský. Registráciu spúšťame už v piatok 20. októbra 2023,“ skonštatovala Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

BILLA patrí medzi najzodpovednejšie firmy minulého roka na Slovensku

Za dlhodobý a strategický prístup k prevencii porúch zraku, ktorý má merateľný vplyv na život detí, získala spo­loč­nosť BILLA ocenenie VIA BONA SLOVAKIA za rok 2022 v ka­te­górii Dobrý partner komunity.

„Pomoc komunitám pre nás nie je trendová záležitosť. Napokon, BILLA je po 30 rokoch fun­go­vania na Slo­ven­sku tiež jedna veľká komunita – zá­kaz­níkov, zamestnancov a do­dá­va­teľov. Byť ozna­čený za Dobrého partnera komunity je záväzok do bu­dúc­nosti, no zároveň je to pre nás potvrdenie, že sme na dobrej ceste a naša pod­pora a pomoc pre rôzne skupiny ľudí má veľký význam,“ dopĺňa Jana Gregorovičová.

Okrem prevencie a starostlivosti o detský zrak BILLA po­kra­čuje aj vo svo­jich aktivitách za­me­ra­ných na zlep­šo­vanie pod­mie­nok diagnostiky malých pacientov. Vďaka dlho­dobej spolu­práci s Klinikou detskej oftal­mo­lógie LF UK a Ná­rod­ného ústavu detských chorôb spo­loč­nosť pomohla skva­lit­niť vyšetrenia zakú­pe­ním via­ce­rých špe­cia­li­zo­va­ných prístrojov či revi­ta­li­záciou priestorov detskej čakárne.

Materské školy sa do 7. ročníka programu môžu registrovať od piatka 20. 10. 2023 na adrese „Zdravé oči už v škôlke“.

Certifikát s odporúčaním pre rodičov je vo for­máte PDF, a je ho možné vytlačiť.

Foto:

Zdravé oči už v škôlke (inštrukcie pred meraním)
Zdravé oči už v škôlke (inštrukcie pred meraním).
Zdravé oči už v škôlke (bezbolestné meranie detského zraku)
Zdravé oči už v škôlke (bezbolestné meranie detského zraku).
Zdravé oči už v škôlke (autorefraktometer v akcii)
Zdravé oči už v škôlke (autorefraktometer v akcii).
PACI PAC nakrúcanie videoklipu k piesni Zdravé oči už v škôlke
PACI PAC nakrúcanie videoklipu k piesni Zdravé oči už v škôlke.

Video:


Autorka: Ing. Kvetoslava Kirchnerová.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *