Kategórie
Tlačové správy

Minister Peter Balík: Našu eurofondovú misiu sme úspešne splnili

5 mesiacov našej misie.

5 mesiacov našej misie (MIRRI SR)

Záchrana starých eurofondov, úspešné naštar­to­vanie nového pro­gra­mo­vého obdobia, ale i od­po­rú­čania pre nové vedenie štátu na po­kra­čo­vanie reforiem – to sú výsledky päť­me­sačnej misie Petra Balíka na čele Ministerstva inves­tícií, regio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR). Prioritou pre re­zort bolo tiež zásadné zlep­šenie spo­lu­práce so sa­mo­sprá­vami a po­kra­čo­vanie digi­tál­nych reforiem.

„Napriek neľahkej situácii a obmedzenému času sme nechceli len kúriť a svietiť, ale aj upratať vo veciach, ktoré dovtedy až tak nefun­go­vali. Našou hlavnou úlohou bolo zabrániť prepadnutiu euro­fondov a úspešne naštartovať nové programové obdobie. Dnes môžem povedať, že vďaka nasadeniu ľudí na mi­nister­stve, spo­lu­práci s na­šimi kľúčovými partnermi a so sa­mosprá­vami, ale aj vďaka kon­štruk­tívnej spo­lu­práci všetkých kolegov z vlády sme našu misiu úspešne splnili,“ skon­šta­to­val minister Peter Balík.

Vláda Ľudovíta Ódora čerpanie starých eurofondov výrazne zrýchlila – čer­panie za 5 mesiacov vzrástlo o tak­mer 10 % – a z cel­kovej alokácie 14,5 miliardy eur je v sú­čas­nosti vyčer­pa­ných takmer 11,6 miliardy eur, teda skoro 80 %.

„Pri nástupe úradníckej vlády v máji reálne hrozilo, že Slovensko príde o 800 miliónov eur, ktoré nestihneme využiť a museli by sme ich vracať do Bruselu. Dali sme si preto záväzok, že urobíme všetko pre to, aby sme čo najviac z tejto ohrozenej sumy zachránili, čo sa nám aj podarilo. Vďaka opatreniam a zod­po­ved­nosti celej vlády sme hrozbu pre­pad­nutia euro­fondov znížili o 700 miliónov a v zóne ohrozenia je tak už iba 100 miliónov eur, o ktoré sa však ešte stále dá zabojovať. To však už bude úlohou novej vlády,“ upozornil minister investícií.

Najväčší nárast v čerpaní má Integrovaný regionálny operačný program, ktorý spadá pod MIRRI SR a je zrejmé, že z neho nepre­padne ani euro.

„To je skvelá správa pre mestá, obce a regióny, že ich projekty sa nám spo­ločne poda­rilo zachrániť. Či už ide o do­kon­čenie obnovy škôl, škôlok, ciest alebo moder­ni­záciu verejnej dopravy.“

Ďalším úspechom je naštartovanie nového programového obdobia.

„Od júna sme z nových eurofondov vyhlásili už 22 výziev za vyše 1 miliardu eur. Sedem z nich vyhlásilo MIRRI SR ako riadiaci orgán Programu Slovensko, zvyšné vyhlásili úrad vlády, či rezorty práce a školstva, ktoré si zaslúžia pochvalu,“ upresnil minister Balík.

Súčasťou nových eurofondov je aj Fond na spra­vod­livú trans­for­máciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý slúži na pomoc trans­for­mu­júcim sa regiónom pri pre­chode k ze­lenšej eko­no­mike.

„Nové eurofondy sú tak veľkou príležitosťou špe­ciálne pre región hornej Nitry, ktorý spolu s Ko­šickým a Ban­sko­bystric­kým krajom získa oso­bitnú euro­fondovú pod­poru z tohto fondu. Jedným z kľú­čo­vých projektov, pri kto­rom stojíme už od za­čiatku, je využitie tepla zo zeme na vy­ku­ro­vanie Košíc. Ide o naj­väčší geo­ter­málny projekt v strednej Európe, ktorý dostal štatút národného projektu. Vďaka nemu mesto Košice dostane eko­lo­gické a sta­bilné vy­ku­ro­vanie a o 50 000 ton ročne sa znížia emisie skle­ní­ko­vých plynov,“ dodal Balík.

MIRRI SR za uplynulých päť mesiacov výrazne posilnilo svoje aktivity v oblasti regio­nál­neho rozvoja, ktorú zastrešila štátna tajom­níčka Barbora Lukáčová.

„Posilnili sme regióny pri rozhodovaní o ich stra­te­gických investí­ciách. Z no­vých euro­fondov mali pôvodne priamo rozho­do­vať o 2,1 miliarde eur, my sme im tento obnos na­vý­šili o ďalších 200 miliónov. Tým sme odovzdali celú euro­fon­dovú obálku nášho ministerstva do rúk regiónov,“ povedal minister.

„Regionálny rozvoj považujeme za kľúčovú tému – Slo­ven­sko potre­buje silné regióny, mestá a obce. Veríme, že príklad nášho ministerstva si za svoj zoberú aj iné rezorty a po­môžu navýšiť euro­fon­dovú obálku priamo pre re­gióny,“ uviedla štátna tajom­níčka Barbora Lukáčová.

Významným výsledkom ministerstva investícií je tiež príprava dvoch tzv. „bie­lych kníh“, na kto­rých MIRRI SR spo­lu­pra­co­valo s úradom vlády SR. Je v nich navrhnuté „desa­toro pre zlep­šenie využí­vania euro­fon­dov“ a cestovná mapa pre prí­pravu kom­plex­nej reformy verejnej správy so za­me­ra­ním na po­kra­čo­vanie decen­tra­li­zácie. Naj­dô­le­ži­tejšími návrhmi, ktoré majú pomôcť využívať euro­fondy, sú investičná stratégia Slovenska až do roku 2050, štátny fond, z kto­rého by sa finan­co­vala príprava projektov a väčšie zapo­jenie regiónov do roz­ho­do­vania o euro­fon­doch.

Aj v informatizácii sme napredovali.

„Napriek krátkemu obdobiu sa nám podarilo zrea­li­zo­vať nie­koľko dô­le­ži­tých krokov pre pod­poru pozície Slovenska v DESI indexe, ktorý odráža našu pripra­ve­nosť na di­gi­tálnu trans­for­máciu. Výrazne sme sa posunuli napríklad v prí­prave zavádzania nových digi­tál­nych služieb pre ob­čanov,“ uviedol štátny tajomník Martin Bezek.

Zmluvy o spolupráci pri zavádzaní životných situácií „kúpa ne­hnu­teľ­nosti“, „hľadám si zamestnanie“, „som chorý“ či „idem do dô­chodku“ sme už pod­pí­sali so všet­kými kľúčovými ministerstvami a inšti­tú­ciami. Dopra­co­vali sme tiež dva pro­to­typy pre ži­votnú situáciu „začatie podni­kania“ a „kúpa auta“.

V uplynulých mesiacoch sme podporili vznik Európskych centier digitálnych inovácií či vybu­do­vanie nového super­po­čí­tača, ktorý zvládne za se­kundu spraviť až 50 miliónov miliárd ope­rácií. Pred­sta­vuje tak špičku v rámci strednej Európy a našim výskumníkom, vedcom a firmám umožní vyko­ná­vať špič­kové simu­lácie, urýchliť analýzu údajov a riešiť zložité výzvy v rôznych sektoroch. Odštar­to­vali sme tiež ďalšiu fázu úspeš­ného pro­jektu Digi­tálni seniori. Do po­lo­vice roka 2026 sa v digi­tál­nych zruč­nostiach vyškolí viac ako 105-tisíc seniorov.

„Som rád, že Slovensko v máji neostalo v žiad­nom vákuu, ale vďaka našej úradníckej vláde mohla krajina napre­do­vať. Pre mňa bolo naj­dô­le­ži­tejšou úlohou zrýchliť čer­panie euro­fon­dov a ko­nečne spustiť nové progra­mové obdobie. Môžem s čistým sve­do­mím povedať, že túto úlohu sme splnili a rezort odovzdávam v dobrej kon­dí­cii,“ zhod­no­til minister Peter Balík.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *