Kategórie
Zošity humanistov

Deliaci múr medzi náboženstvom a vedou

Vyhlásenie francúzskych vedcov.

V septembri 2000 organizoval francúzsky spolok ateistov Libre pensée française (Francúzska voľná myšlienka) kon­fe­ren­ciu s útočným názvom „Spi­ri­tua­lis­tické vpády a in­te­lek­tu­álne klamstvá vo vede“, ktorej sa zúčastnili známi vedci ako Jean Bricmont z Belgicka, Ian Plimer z Austrálie a Patrick Tort, riaditeľ Medzi­ná­rod­ného inšti­tútu Charlesa Darwina, a to v chýrnom Múzeu prírodných vied v Paríži. Vydali spo­ločné vyhlá­senie, v kto­rom sa hovorí:

„…metódy, používané na rozvoj vedeckých poznatkov, sa zakladajú na vecných vysvetleniach a nikdy sa neod­vo­lá­vajú na nad­pri­ro­dzeno. Ozajstný vedec, nech má aké­koľ­vek osobné, meta­fyzické alebo nábo­ženské presvedčenie, musí pri svojich rozboroch vynechať všetky nad­pri­ro­dzené alebo trans­cen­den­tálne vysvetlenia. Vedecké poznatky sú spo­ločné dedičstvo celého ľudstva: každý ich môže preveriť, lebo sa zakla­dajú na ro­zu­mo­vých úvahách a po­ku­soch, ktoré môže každý opa­ko­vať.“

Naproti tomu náboženské presvedčenia a názory sú akty osobnej viery, za­lo­že­nej na zja­vení, ktoré je už z de­fi­nície nepre­ve­ri­teľné a nemá abso­lútne nič spo­ločné so sku­toč­ným vedeckým poznaním.

Giordano Bruno bol zaživa upálený inkvizíciou katolíckej cirkvi zato, že navrhol teóriu mnohých svetov. Michel Servet bol upálený na rozkaz Kalvína (Calvina) z vraj „teo­lo­gic­kých dôvodov“ – lebo pitvou pátral v ľudskom tele a urobil prvé objavy o krvnom obehu. Galileo Galilei musel pred inkvi­zičnou radou odvolať svoje celo­ži­votné zistenia; bol obvi­nený, že svoj teleskop zamieril do ne­zná­meho vesmíru a podal čiastkové dôkazy o tom, že Zem sa krúti okolo Slnka. Zem prestala byť stredom vesmíru. Potom cirkev zavrhla nesmierne dôležité dielo Darwina, ktoré položilo základy a osnovu pre po­cho­penie živého sveta na pod­klade mate­riál­nych príčin – prí­rod­ného výberu – a vysvetlilo vývoj života. Tieto historické fakty sú bru­tálnym obrazom nezmie­ri­teľ­ného anta­go­nizmu medzi vedou a vierou.

Tieto historické odsúdenia vedy a vedcov cirkvou vrhajú správne svetlo na vo­la­nie cirkvi po dia­lógu s vedcami – cirkev tvrdí, že tento dialóg bol po roz­sudku nad Galileom pre­ru­šený; pridáva, že teraz (nedávno!) Galilea re­ha­bi­li­to­vala. Ale veď Galileo nikdy nestratil svoju česť, ani úctu celého sveta, teda ne­potre­bo­val re­ha­bi­li­táciu. A cirkev dosiaľ nepri­pustila, že posudzovať Galilea nepatrilo do jej kom­pe­tencie.

To je ťažisko problému. Majú cirkvi oprávnenie za­sa­ho­vať do postupu rozvoja vedomostí? Dialóg medzi vedou a ná­bo­žen­stvom nemá nijaký zrejmý účel a ani nijaký sku­točný význam v rovine vedeckej metódy.

Povaha vedeckých metód a história cirkví v aliancii so štátnou mocou – či je to kato­lícka alebo pro­testantská cirkev – svedčia pre potrebu úplnej odluky vedy a ná­bo­žen­skej viery. Ako by sa nás potom nemalo dotýkať, keď cirkev na veľ­kom zhro­maž­dení svojich vedcov vyhlási ústami pápeža „Už nikdy odde­lenie viery a ro­zumu!“? Nemáme bub­no­vať na poplach, keď pápež vyzýva kato­líckych vedcov, aby sa „zúčastnili na vy­pra­co­vaní kul­túr­nych a ve­dec­kých projektov, ktoré dokážu prítomnosť a pred­ví­davú inter­venciu boha“?

Nepoukazuje to na vôľu cirkvi mať právo na po­vo­ľo­vanie a po­su­dzo­vanie vedeckého bádania? Ne­po­vedie to k odsú­deniu vedeckého výskumu na pod­klade ná­bo­žen­ských kri­térií?

Autori tejto výzvy sú zajedno s pred­stavou Galilea, ktorý žiadal úplnú nezá­vis­losť vedeckého myslenia a jeho prísne odde­lenie od po­žia­da­viek ná­bo­žen­stva. Ak toto odde­lenie padne, dostane sa vedecký sve­to­názor na tú istú úroveň ako ná­bo­žen­ský, čo môže mať za následok, že sa do učebného plánu prírodných vied na stred­ných školách dostane krea­cio­nis­tická dogma (o stvo­rení sveta a Adama a Evy podľa Písma), ako sa to pod tlakom siekt a pro­testantskej cirkvi stalo v štáte Kansas v USA. (Z učebníc vypadlo aj meno Darwin! – pozn. prekl.) Neza­bú­dame ani na ha­nebnú aféru okolo Lysenka, ktorá tiež ilustrovala, kam vedie za­sa­ho­vanie moci štátu do vecí vedy.

Zdôrazňujeme, že vedecký výskum a šírenie jeho poznatkov sa musí rozvíjať úplne slo­bodne, bez­pečne a pri vy­lú­čení aké­ho­koľ­vek vplyvu po­li­tic­kej či ná­bo­žen­skej ideo­lo­gickej vrchnosti.

Metafyzické špekulácie sú najčastejšie v oblastiach, kde sú hranice vedy. Masmédiá často rady kladú vedcom otázky o zá­sad­ných okra­jo­vých problémoch. Isteže je možné vytvoriť si v tomto ohľade aj osobný meta­fy­zický názor a žiť s ním. Ale môže to byť zdroj po­mý­lenia pre bežné publikum (pred obra­zovkou, pri po­čú­vaní rozhlasu alebo čita­teľa dennej tlače), ktoré nevie rozlíšiť medzi ozajstným vedeckým názorom a osob­ným presved­čením, ktoré môže byť meta­fyzické – ale potom nie je vedecké!

Berieme do úvahy prestíž vedcov a možné pôso­benie ich názorov na ne­ško­lené bežné publikum; sme si vedomí, že vedci sú nositeľmi vedo­mostí, ktoré sú spo­loč­ným dedičstvom celého ľudstva. Preto pod­pi­su­jeme túto výzvu všetkým kolegom-vedcom, aby za­cho­vá­vali naj­vyššiu ostra­žitosť v ohľade odde­lenia vedy a osobnej viery; aby ne­do­vo­lili zneu­žívať vedu na pod­po­ro­vanie ná­bo­ženstva.

Absolútnu odluku vedy a náboženstva považujeme za potrebnú bez ohľadu na naše filo­zo­fické či nábo­ženské názory, nech sme veriaci, agnostici či ateisti. Odmie­tame požia­davku cirkví a siekt, aby smeli ovplyv­ňo­vať voľbu vedeckého výskumu a miešať sa do výučby prí­rod­ných vied.


Autori: spoločné vyhlásenie francúzskych vedcov.

Prameň: International Humanist News, november 2002.

Z francúzštiny do angličtiny Babu Gogineni, z angličtiny do slo­ven­činy Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 37 v stredu 7. mája 2003.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *