Kategórie
Zošity humanistov

Čo sa stalo pravde?

Postmodernizmus zaútočil na vedu, morálku a zdravý rozum.

Bolo na čase, že jesenné číslo 1998 časopisu Free Inquiry, orgánu americkej Rady pre se­ku­lárny hu­ma­nizmus a v pravde naj­se­rióz­nej­šieho a naj­roz­ší­re­nej­šieho hu­ma­nis­tického (ateistického) časopisu na svete, sa zameralo na oslavu rozumu a osvie­tenstva. Ak bol post­mo­der­nizmus prevládajúcim smerom inte­lek­tu­ál­neho života ostatných dvoch až štyroch desaťročí, už dávnejšie sa čoraz hlasnejšie ozýva rastúci zbor kritík jeho extrémnych vykoľajení, ba aj jeho staro­novej podstaty.

Aby bolo jasné: Postmodernizmus je proti­ve­decká filo­zofia typu New Age [Nový vek], pod rozličnými menami – napríklad sub­jek­ti­vizmus, sociálny re­la­ti­vizmus, post­štruk­tu­ra­lizmus – udo­mác­nená nielen v prí­rod­ných, ale aj v spo­lo­čen­ských vedách, v li­te­ra­túre a v umení, je posledná polárna anti­téza k osvie­tenstvu. Rozdiel medzi týmito dvoma extrémami sa dá v krátkosti charakterizovať takto:

„Myslitelia osvietenstva boli pevne presvedčení, že môžeme vedieť všetko, kým postmodernisti hlásajú, že nemôžeme vedieť nič.“ (E. O. Wilson)

V desiatke článkov prinášajú renomovaní autori uvedeného časopisu argumenty proti post­mo­der­nis­tickej filozofii, preverujúc nielen jej hlavné myšlienky, ale aj zdôrazňujúc neblahé dôsledky prijatia úplného relativizmu pravdy, spravodlivosti a etiky, a to z hľa­diska notorických ateistov. Vieme, že chýba porovnanie tejto kritiky s postojom teistov k post­mo­der­nizmu; tí mu iste tiež majú čo vytýkať, no v zásadnom odmietaní ducha osvietenstva sa s ním stotožňujú. To do istej miery sťažuje situáciu humanistov, lebo musia bojovať na dvoch frontoch.

Na 2. svetovom kongrese skeptikov v Heidelbergu v júli 1998 vytýkal Lewis Vaughn (autor článku „Čo je zlé na relativizme?“ v tomto čísle ZH) postmodernizmu, že je epistemologicky prázdny, že odrádza od zaoberania sa aktuálnou skutočnosťou, a že poskytuje osnovu pre ne­zná­šan­li­vosť a od­pu­dzu­júce morálne názory, čím všetkým buduje projekt nového Veku temna, založeného na novej viere, ktorá má veľa spoločného s náboženskou vierou. Treba ho odmietnuť z tých istých dôvodov, ako odmietame náboženskú vieru: Je vo svojej podstate iracionálny, a preto nám nemôže pomôcť poznať, voliť a účinne konať.

Preto sme považovali za osožné vydať preklad niektorých z týchto článkov ako tematické číslo našich Zošitov humanistov a so záujmom budeme sledovať ohlas medzi členmi Spoločnosti Prometheus a v kritickej časti našej inteligencie. Nenašli sme v Bratislave redakciu, ktorá by niektorý preklad uverejnila. Nestrácame nádej, že sa tak stane v budúcnosti.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 4 v pondelok 11. januára 1999.

Jedna odpoveď na “Čo sa stalo pravde?”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *