Kategórie
Tlačové správy

Autocentrá AURES Holdings obslúžili už 3 milióny zákazníkov

Je nárast záujmu o zánovné autá.

Skupina AURES Holdings

Sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna, AUTO Diskont a Driverama, pre­vádz­ko­vaná skupinou AURES Holdings, v týchto dňoch dosiahla celkový historický počet 3 milióny zákazníkov, ktorých za 31 rokov na trhu obslúžili spolu na výkupe a predaji. Tento počet je za celú skupinu, ktorá v sú­čas­nosti prevádzkuje takmer 60 pobočiek v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a Nemecku. Len tento rok skupina vykúpi vyše 90 000 vozidiel a rovnaký počet predá.

„Som rada, že sa počet zákazníkov s pozitívnou skúsenosťou s nákupom alebo predajom v rámci skupiny AURES Holdings stále rýchlejšie zvyšuje. Prispieva k tomu niekoľko faktorov, na ktorých usilovne pra­cu­jeme – nárast počtu auto­centier, roz­ši­ro­vanie ich ka­pa­city, ako aj zvy­šo­vanie kvality výkupného a pre­daj­ného procesu. To všetko vedie k neustále po­zi­tív­nej­šiemu zákazníckemu zážitku, čo sa prejavuje jednak v rámci výšky nášho Net Promoter Score, ktoré meriame ako jediní vo svojom segmente, ako aj v narasta­jú­com množstve pozitívnych recenzií v internetových vyhľa­dá­va­čoch Google a Zoznam,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzi­ná­rodnú sieť auto­centier AAA AUTO, Mototechna, AUTO Diskont a Driverama.

Nárast záujmu o zánovné autá

Ku kontinuálnemu zvyšovaniu počtu zobcho­do­va­ných vozidiel, ktorý v rámci celej skupiny za 7 mesiacov medzi­ročne vzrástol o 8 %, podľa nej prispelo nie­koľko faktorov.

„Je to určite rozširovanie našej pobočkovej siete a dvíhanie kapacity existu­jú­cich auto­centier, ale aj expanzia v nových sektoroch. Tam zazna­me­ná­vame naj­vyšší rast v oblasti obchodu so zánovnými vozidlami. V Česku tvorí tento segment už pätinu našich predajov, rýchlo rastieme ale aj na Slo­ven­sku a v Poľsku. K novým skupinám zákazníkov sa dostávame aj vďaka značke Driverama alebo prostred­níc­tvom auto poži­čovne Mototechna Drive,“ vysvetlila Karolína Topolová.

V roku 2023 skupina otvorila novú pobočku AAA AUTO v Česku v Ústí nad Labem a minulý týždeň v poľskom Krakove. Vlani k rastu počtu zákazníkov prispela aj nová pobočka v poľskom Gdansku.

Rozvoj elektromobility

Okrem expanzie pobočkovej siete a inovácií vidí skupina ďalší priestor pre rast predaja aj v posilnení obcho­do­vania s vozidlami s alter­na­tív­nymi pohonmi, najmä elektro­mo­bilmi a hybridmi.

„Preto tiež v pobočkách postupne inštalujeme dobíjaciu infra­štruk­túru, vytvorili sme špe­cia­li­zo­vaný tím na podporu elektro­mo­bility a budujeme foto­voltické elektrárne. Na našich webových stránkach v prípade elektro­mo­bilov z našej ponuky uvádzame podrobné infor­mácie o stave ich batérie a tiež o nákladoch na prevádzku. Máme k dispo­zícii špičkové diagnostické nástroje, ktoré nám umožňujú stav elektro­mo­bilov zhodnotiť na úplne pro­fe­sio­nálnej úrovni tak, aby mal zákazník istotu bez­pečnej kúpy,“ dodala Karolína Topolová.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *