Kategórie
Tlačové správy

Test: Proteínové mliečne výrobky

Niektoré obsahujú viac cukru než bielkovín.

Test: Proteínové mliečne výrobky
Test: Proteínové mliečne výrobky.

V ostatných rokoch sa popri zvyčajných jogurtoch alebo pudingoch objavujú podobné výrobky sľubujúce vysoký obsah proteínu, čiže bielkovín. Spotre­bi­teľská orga­ni­zácia dTest poslala do la­bo­ra­tória 16 takých výrobkov z ka­te­górie jogurtov, dezertov a skyrov. Každá z ka­te­górií vyniká niečim iným a každý si tak môže vybrať to, čo mu bude naj­viac vy­ho­vo­vať. Správna voľba ale nemusí byť ľahká. Nie všetky výrobky totiž ob­sa­hujú to, čo sľu­bujú.

Základom mliečnych proteínových výrobkov je oby­čajný jogurt, puding alebo tva­ro­hový dezert, do kto­rého je pri­daná biel­ko­vina navyše. Výrobcovia naj­čas­tejšie pou­ží­vajú bežné mliečne biel­ko­viny, ktoré sú základom tva­rohu a syrov, pri nie­kto­rých testo­va­ných výrobkoch sa labo­ra­tórium stretlo i so srvát­ko­vými.

„Do nášho výberu sme zaradili tiež skyr. Tento špe­ciálny kysaný mliečny výrobok z Islandu sa s vý­ro­bou i vlastnosťami po­hy­buje na po­medzí tvarohu a jogurtu, preto je na biel­ko­viny pri­ro­dzene bohatý,“ vysvet­ľuje šéf­re­dak­torka ča­so­pisu dTest Hana Hoffmannová.

Kľúčom k výberu 16 testovaných vzoriek bol jasný odkaz na biel­ko­viny v názve. Do la­bo­ra­tória sa tak dostalo sedem vanil­ko­vých a ovoc­ných dezertov, štyri pre­vážne jaho­dové jogurty a pätica skyrov.

„Jedine skyry sme nakupovali podľa ich mena, nie podľa zmienky o biel­ko­vine,“ upres­ňuje Hana Hoffmannová voľbu výrobkov.

Množstvo bielkovín bolo logicky to prvé, čo sa v la­bo­ra­tóriu zisťo­valo. Mliečna vyhláška kate­góriu proteínových výrobkov nepozná, takže sa nekladú žiadne špe­ciálne po­žia­davky. Vzorky sa tak pre­do­všetkým po­rov­ná­vali medzi sebou.

„Najvyššiu porciu bielkovín ponúkli dezerty, v prie­mere 9,7 g/100 g výrobku, druhé miesto potom patrilo jogurtom s 8,6 g/100 g a posledné miesto ob­sa­dili skyry – v prie­mere so 7,6 g/100 g,“ vy­me­no­váva šéf­re­dak­torka Hoffmannová.

Najnižšiu koncentráciu bielkovín zazna­me­nali prístroje pri jo­gurte Zott Jogobella Protein (6,9 g/100 g), ale stále ide o vý­razne vyššiu hod­notu, než akú ponúka bežný jogurt. Vôbec naj­väčšiu nálož biel­ko­vín po­nú­kol v ba­lení dezert Lidl/Pilos High Protein Quark Straw­berry, a to 23,7 g. Naopak naj­me­nej biel­ko­vín na­me­ralo labo­ra­tó­rium pri vý­robku z Bo­hu­šo­vickej mlie­karne Skyr islandská tradice jahoda – celkom 9,6 gramov v 130 gra­mo­vom balení.

Spomínaný bohušovický skyr sa spolu s ďalšími štyrmi výrob­kami (Lidl/Pilos Skyr jahoda, Penny/Boni Skyr jahoda, Tesco Low Fat Skyr Straw­berryBo­hu­šo­vická mlékárna Protein Jahoda) ne­vo­šiel ani do to­le­ro­vanej 20% odchýlky údajov uve­de­ných na obale. Všetky tieto výrobky tak získali ne­dosta­točnú známku, pre­tože pri nich došlo ku kla­ma­niu spotre­bi­teľa.

Nepríjemné prekvapenie čakalo i pri na­me­ra­ných hod­no­tách obsahu cukru.

„Ukázalo sa, že niektoré výrobky obsahujú viac cukru než biel­ko­vín. Dezert Bo­hu­šo­vickej mlie­karne Protein Jahoda obsa­ho­val v celom balení len 10,8 g biel­ko­vín, ale 19,3 gramov cukru,“ upo­zor­ňuje Hana Hoffmannová z dTestu.

A pokračuje: „Menší podiel cukru bol potom pri nie­koľ­kých testo­va­ných vý­rob­koch kom­pen­zo­vaný ume­lými sla­didlami. Podľa nás je však lepšou cestou k zní­že­niu príjmu cukru pri­vy­ka­nie na me­nej sladkú chuť, náhradné sladidlá za ideálny prostriedok ne­po­va­žu­jeme. Dobrý dojem na nás spra­vila tro­jica vý­rob­kov Penny/Boni Skyr Jahoda, Lidl/Pilos Skyr JahodaBo­hu­šo­vická mlékárna Protein Vanilka. Pri týchto sa aj bez pomoci náhradných sladidiel podarilo nastaviť receptúru tak, aby obsa­ho­vali viac biel­ko­vín než cukru.“

Po senzorickom hodnotení, ktoré dopadlo vcelku dobre, sa la­bo­ra­tó­rium za­me­ralo ešte samo­statne na jo­gurty a skyry.

„Nakoľko ide o fermentované mliečne výrobky, nechali sme špe­cia­listov spo­čí­tať, koľko ukrývajú mikro­orga­niz­mov. Podľa vyhlášky má byť v grame jogurtu aspoň desať miliónov bak­té­rií strep­to­ko­kov a lak­to­ba­cilov. Pri vý­robku Zott Protein Yogurt Product Straw­berry sa našli len desiatky tisíc. K po­ru­šeniu vyhlášky ale nedošlo, pre­tože podľa ofi­ciál­neho názvu nejde o jo­gurt, ale o jo­gur­tový vý­ro­bok. A pre ten vyhláška neplatí. Opäť sa tak potvrdilo, že je potrebné čítať obaly a eti­kety veľmi dôkladne,“ uzatvára Hana Hoffmannová za dTest.

Kompletné výsledky testov mliečnych pro­te­íno­vých vý­rob­kov vrá­tane všet­kých kate­górií náj­dete v sep­tem­bro­vom čísle ča­so­pisu dTest.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *