Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP vyhlasuje súťaž o fotovoltiku na školy

Ekofond SPP vyhlásil 7. septembra 2023 prvý ročník súťaže o fo­to­vol­tiku na školy, ktorý orga­ni­zuje spo­ločne so svo­jím zria­ďo­va­te­ľom, spo­loč­nosťou SPP.

Fotovoltika na školy
Fotovoltika na školy.

Víťazná škola získa fotovoltické panely s kom­plet­nou inšta­lá­ciou. Cieľom súťaže je pod­po­riť rozvoj a po­ve­do­mie o vy­u­žití obno­vi­teľ­ných zdrojov energie; a s nimi spo­jenú ochranu život­ného prostredia.

Súťaž o fotovoltiku na školy je určená pre základné a stredné školy, ktoré sú odbe­ra­teľmi elektriny od SPP a zá­ro­veň majú záujem zlepšiť svoju ener­ge­tickú a aj fi­nan­čnú bilanciu výdavkov za ener­giu. Víťaz súťaže získa lokálny foto­vol­tický zdroj v hod­note do 35 000 eur za­dar­mo. Súťaž bude pre­bie­hať dvoj­ko­lovo. V prvom kole budú mať školy prí­le­ži­tosť registrovať sa prostred­níc­tvom online for­mu­lára uve­rej­ne­ného na stránke Eko­fond­SPP.egrant.sk až do 15. 10. 2023, do pol­noci. Registrácia škôl do sú­ťaže je možná len elektro­nicky. Následne, na základe vopred určených a uve­rej­ne­ných kri­té­rií, určí odborná komisia troch finalistov, re­pre­zen­tu­jú­cich tri regióny Slo­ven­ska – západ, stred a východ. Títo finalisti budú 1. 11. 2023 pred­sta­vení na stránke vyhla­so­va­teľa súťaže a ve­rej­nosť môže svojím hla­so­vaním určiť víťaza. Súťažiace školy, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste v počte hlasov ve­rej­nosti, získajú laserovú rezačku po­há­ňanú foto­vol­tickým panelom, v hod­note do 3 500 eur.

Nepovšimnutá však neostane ani hlasujúca verejnosť, ktorá môže za tú „svoju“ školu hlasovať maxi­málne raz denne z jednej e-mailovej adresy. Po skon­čení hla­so­va­nia bude vyžre­bo­va­ných 20 hla­su­jú­cich, ktorí získajú solárnu nabíjačku v hod­note do 100 eur.

V záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlí­ko­vej neutrality v roku 2050, a v súlade so zá­väz­kami OSN a EÚ, je potrebné zni­žo­vať spotrebu fosílnych palív a nahrádzať ich obno­vi­teľ­nými zdrojmi energie či inými bez­emis­nými zdrojmi. Posky­to­vanie pod­pory školám v po­dobe pomoci v procese zvy­šo­va­nia ich ener­ge­tickej efek­tív­nosti, v rozvoji vzde­lá­va­cieho pro­cesu prostred­níc­tvom digi­ta­li­zácie, imple­men­tácie moderných tech­no­lógií, výrobkov a služieb umocňuje dopad nášho aktívneho prístupu k eli­mi­nácii ne­ga­tív­nych vplyvov na kva­litu život­ného prostredia.

Do procesu podpory škôl sa zapojili aj tí, ktorí sa kúpou vybraných výrobkov a služieb od SPP rozhodli znížiť svoju spotrebu energie a emisie CO2, a podporiť aj spoločné aktivity SPP a Ekofondu SPP zamerané na rozvoj foto­vol­tiky na školách.

Jednou z foriem tejto podpory je aj súťaž o foto­vol­tiku na školy.

Podpora vzdelávania smerujúceho k ochrane životného prostredia je základom aktivít neziskovej orga­ni­zácie Eko­fond SPP. Preto Eko­fond SPP realizuje viacero programov sme­ru­jú­cich k rozvoju a ino­vácii vzde­lá­va­cieho procesu, a to na všet­kých úrovniach školstva. Primárne sú tieto aktivity zamerané na pod­poru zvy­šo­vania ener­ge­tickej efek­tív­nosti a vy­u­žitia obno­vi­teľ­ných zdrojov energie; a s tým súvisiacu ochranu životného prostredia. Viac infor­mácií o pro­jek­toch a sú­ťa­žiach Eko­fondu SPP, vrátane množstva vzde­lá­vacích ma­te­riá­lov a ani­mácií o úspo­rách a vy­u­žití rôznych zdrojov energie, či už tých kla­sic­kých alebo tých obno­vi­teľ­ných, nájdu záu­jem­covia na stránke Eko­fond SPP alebo priamo vo virtuálnej knižnici.

Všetky bližšie informácie o súťaži nájdu záujemcovia na stránke Foto­vol­tika na školy.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *