Kategórie
Tlačové správy

Kto chce oslobodiť Kočnera?

Výzva politickým stranám.

Predstavitelia strany sa vyjadrili k aplikácii § 363 ge­ne­rál­nou pro­ku­ra­tú­rou v prí­pade Roberta Kaliňáka.

„Strana SMER – SD je absolútnym víťazom v počte ude­le­ných 363. Naj­novšie dostal tento darček od ge­ne­rál­neho pro­ku­rá­tora aj Robert Kaliňák. Do­konca bez toho, aby ge­ne­rálna pro­ku­ra­túra mala daný spis, čo sa stalo vôbec po prvý­krát v histórii, ako upo­zor­nila špe­ciá­lna pro­ku­ra­túra. Za žiadneho ge­ne­rál­neho pro­ku­rá­tora nebolo po­u­ží­va­nie pa­ra­grafu 363 tak spo­li­ti­zo­vané, ako práve za Maroša Žilinku. Opäť sa potvr­dzuje, že naše roz­hod­nutie v strane ZA ĽUDÍ ne­vo­liť Maroša Žilinku za ge­ne­rál­neho pro­ku­rá­tora bolo správne, pretože to, čo pred­vádza ge­ne­rálny pro­ku­rátor, nie je nor­málny výkon funkcie, ale mega­stroj na ude­ľo­vanie § 363, pre­važne pre ľudí z okolia Smeru. Práve preto je našou abso­lút­nou prio­ritou po voľ­bách re­forma pro­ku­ra­túry a úprava para­grafu 363,“ uviedla Remišová.

Zároveň strana upozornila, že sa v mas­mé­diách ob­ja­vili špe­ku­lácie, ktoré spo­chyb­ňujú právo­platný trest pre od­sú­de­ného zlo­činca Kočnera v kauze zmenky. Z po­li­tic­kého prostredia silnie snaha očistiť Kočnera od po­do­zrení z ďalších trestných činov, a to pre­do­všetkým pred­sta­vi­teľmi strany SMER – SD.

Člen predsedníctva strany ZA ĽUDÍ právnik Ján Magušin uviedol, že:

„Od roku 2018 sme zaznamenali u Roberta Fica a jeho spo­loč­níkov po­zo­ru­hodný ná­zo­rový obrat. Po zadr­žaní vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kuš­ní­rovej sa od Kočnera celý Smer dištan­co­val, Fico chválil vy­šetro­vací tím a do­konca rozprával, že vra­ho­via mali vraj bližšie k vte­dajšej opo­zícií. V roku 2023 to už ne­platí, keďže Fico pra­vi­delne stojí na tla­čo­vých kon­fe­ren­ciách s Koč­ne­rovým advo­kátom. Vy­šetro­va­nie Koč­nera berie ako útok na Smer a útočí na tých istých vy­šetro­va­teľov, ktorých pred rokmi do­konca chválil.“

Podľa Magušina je namieste sa pýtať, čo je dôvodom, že pred voľ­bami sa pri­pra­vuje pôda na možné re­ha­bi­li­to­va­nie Koč­nera a do­konca aj pokus na spo­chyb­nenie právo­platného roz­hod­nutia súdu v kauze zmenky.

„Dnes nám ukazujú, čo je v pláne po voľbách. Ten Smer z roku 2018 je dnes ešte horší. Už sa netají svojimi pre­po­je­niami na to naj­horšie, čo tu máme, otvo­rene sa zastáva odsú­de­ného zlo­činca, pra­vi­delne vystu­puje s jeho advo­kátom a plánuje útok na kľúčové inšti­túcie spra­vod­li­vosti – špe­cia­li­zo­vaný trestný súd a špe­ciálnu pro­ku­ra­túru, ako po­ve­dal Kaliňák na známej pytliackej chate. A ne­mys­lime si, že postoj strany HLAS – SD bude iný. V ich prvej dvad­siatke je drvivá väčšina kovaných smerákov, hlásia sa k útokom na špe­ciálnu pro­ku­ra­túru, ob­ha­jujú ľudí ako Norbert Bödör. Hlasu ne­vadí Kočner na slo­bode a zamýšľajú bú­ranie spra­vod­li­vosti. Toto by si mali uve­do­miť všetci, ktorí vyhla­sujú, že im záleží na spra­vod­li­vosti a zaujať k tomu jasné sta­no­visko. Slo­ven­sko nikdy ne­če­lilo takej otvo­renej hrozbe zni­če­nia právneho štátu, ako dnes pri Smere, ktorý sa po­su­nul do extrémne ne­bez­peč­nej po­zí­cie pre spra­vod­li­vosť na Slo­ven­sku. Aj preto oča­ká­vame od po­li­tic­kých strán, ktoré sa hlásia k právnemu štátu a de­mo­kracii, že prestanú ko­ke­tovať s pred­sta­vou spo­lu­práce s Hlasom alebo do­konca Smerom; a jasne povedia, na ktorej strane stoja. V opačnom prí­pade ponesú zod­po­ved­nosť aj za excesy, ako je aj oslo­bo­dzo­vanie Kočnera a po­dobných v priamom prenose,“ uzavrel Ján Magušin.

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová vyzvala strany KDH a Progre­sívne Slo­ven­sko, aby voličom jasne povedali, kde stoja vo vzťahu k novému Smeru, pre­tože to vy­ža­duje základná féro­vosť voči voličom.

„Posledné roky vo vláde neboli ideálne ani ľahké. Nikdy sme však ne­do­vo­lili, aby mafia ve­rejne ničila základné inšti­túcie štátu, ani sme nekryli od­sú­de­ného zlo­činca, ktorého niektorí po­li­tici chcú dostať na slo­bodu. Verím, že ľudia to ne­do­volia a vy­sta­via Kočne­rovým ka­ma­rátom vo voľ­bách vysved­čenie. A práve preto by slušné po­li­tické strany, ktoré tvrdia, že im záleží na právnom štáte mali prestať le­gi­ti­mi­zovať zlo v po­dobe nového Smeru. Hlas je totiž rov­nako škod­livý ako Smer, jeho pred­sta­vi­telia po­u­ží­vajú tú istú ré­to­riku a vy­hrá­žajú sa, že rov­nako ako Smer udupú spra­vod­livosť a kľú­čové orgány ochrany práva,“ uzavrela Remišová.


Autor: ZA ĽUDÍ press.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *