Kategórie
O politike

Noam Chomsky – Tvorba súhlasu

Ak chcete pochopiť, ako funguje aká­koľ­vek spo­loč­nosť, musíte v prvom rade zistiť, kto má také posta­ve­nie, že môže robiť roz­hod­nutia, ktoré určujú, ako má spo­loč­nosť fun­go­vať.

Spoločnosti sa odlišujú, ale v tej našej sú dô­le­žité roz­hod­nutia o tom, čo sa udeje – roz­hod­nutia o in­ves­tí­ciách, pro­duk­cii, distri­búcii atď. – v rukách re­la­tívne kon­cen­tro­vanej siete hlavných kor­po­rácií, kon­glo­me­rátov a in­ves­tič­ných spo­loč­ností. To sú zároveň tí, ktorí zastávajú naj­dô­le­ži­tejšie miesta vo vláde. To sú tí, ktorí vlastnia mas­mé­diá, a to sú tí, ktorí musia mať také posta­venie, aby mohli roz­ho­do­vať. Majú úžasné do­mi­nantné posta­venie v tom, čo sa v živote odohráva; v tom, čo sa deje v spo­loč­nosti. Vládnu v rámci eko­no­mic­kého systému prostred­níc­tvom zákonov. Ovládajú zdroje a túžba po us­po­ko­jení záujmov veľmi výrazne ovplyv­ňuje po­li­tický a ideo­lo­gický systém.

Marci Randall-Millerová, Kuwr Public Radio, Larmie, Wyoming: Povedzme, že som nejaké dievča z USA, a poviem si: Veď toto je predsa de­mo­kra­tická spo­loč­nosť, tak čo potom zna­mená „ovlá­danie myslenia“? Roz­ho­dujem sa sama, sama si volím svoj osud. Čo by ste jej povedali?

Noam Chomsky: „Navrhol by som jej, aby si lepšie všimla, ako pra­cu­jú mas­mé­diá, ako pra­cu­je prie­mysel styku s ve­rej­nos­ťou; aby si uve­do­mila, že už dlho sa vedú roz­siahle debaty o tom, ako mar­gi­na­li­zovať (zatláčať na okraj – pozn. red.) a kon­tro­lovať ve­rej­nosť v de­mo­kra­tických spo­loč­nos­tiach. A najmä, aby si všimla zhro­maž­dené dôkazy o tom, ako si hlavné mas­mé­diá – čiže tie mas­mé­diá, ktoré akoby vytvárali program dňa, čiže štátna tlač a te­le­vízia – ako tieto mas­mé­diá kon­tro­lujú a upra­vujú názory, ktoré sa v nich ob­ja­vujú. Keby si uve­do­mila, aké druhy in­for­mácií sa cez ne dostanú a z akých zdrojov; dozve­dela by sa veľa zau­jí­ma­vých vecí o de­mokra­tickom systéme.“

Elisabeth Sikorovská, “American Focus”, Student Radio: Výroba súhlasu – čo znamená tento názov?

Noam Chomsky: „Názov som si v sku­toč­nosti požičal z knihy Waltera Lippmanna napísanej v roku 1921, v ktorej opísal to, čo nazýva výrobou súhlasu ako revolúcie v de­mo­kra­tickej praxi. To znamená technika ovládania. A povedal, že to bolo uži­točné a ne­vyh­nutné, pre­tože spo­ločné alebo všeo­becné záujmy všetkých ľudí ve­rej­nosť nechápe. Ve­rej­nosť sa nimi jedno­ducho nie je schopná zao­be­rať a musia byť doménou toho, čo nazval ‚špe­cia­li­zo­vaná trieda‘. Všimnite si, že je to v proti­klade so štan­dar­dným názorom na de­mo­kra­ciu. Jednu jeho verziu sfor­mu­loval vysoko vážený moralista a teo­lóg Reinhold Niebuhr, ktorý mal veľký vplyv na sú­čas­ných tvorcov po­li­tiky. Podľa jeho názoru, chladnému po­zo­ro­va­te­ľovi pri­ná­leží ra­cio­na­lita. No prie­merný človek sa vďaka svojej naivite ne­riadi rozumom, ale vierou, a jeho naivná viera vyžaduje ne­vyh­nutnú ilúziu a emo­cio­nálne pô­so­bivé zjed­no­du­šenia, ktoré posky­tuje tvorca mýtov, aby jedno­du­chého človeka udržal v chode. Nejde o to, ako by sme si mohli myslieť, že indok­tri­nácia (vnútená pre­vý­chova – pozn. red.) je s de­mo­kra­ciou nezlu­či­teľná, ale skôr o to, ako si všimol celý rad mysliteľov, že je podstatou de­mo­kracie. Vo vo­jen­skom štáte, vo feu­dál­nom štáte alebo v tom, čo by sme dnes nazvali to­ta­lit­ným štátom, ne­zá­leží veľmi na tom, čo si ľudia myslia, pre­tože ich máte vo svojej moci a môžete kon­tro­lo­vať, čo robia. Keď však štát stráca svoju moc, keď nemôže pomocou sily kon­tro­lo­vať ľudí a keď je počuť ich hlas, je to odrazu problém. Ľudia sa môžu stať takými zve­da­vými, takými aro­gan­tnými, že ne­nájdu dostatok pokory, aby sa pod­ria­dili ob­čian­skej vláde, a preto treba kon­tro­lo­vať, čo si ľudia myslia. A zau­ží­vaným spô­so­bom, ako to urobiť, je uchy­ľovať sa k tomu, čomu sa v úprim­nejších dobách ho­vo­rilo pro­pa­ganda – vý­ro­ba súhlasu. Vytváranie ne­vyh­nut­ných ilúzií. Rôzne spôsoby, ako ve­rej­nosť buď mar­gi­na­li­zovať alebo ju nejakým spô­so­bom pri­viesť do stavu apatie.“

Ross Reynolds, Kuow Listerner – supported Radio, Seatle, Washington: Vo vy­ro­be­nom súhlase píšete, že pri­márnou úlohou mas­mé­dií v USA je mo­bi­li­zovať pod­poru ve­rej­nosti pre zvláštne záujmy, ktoré ov­lá­da­jú vládu a súkromný sektor. Čo vlastne tieto záujmy zna­me­najú?

Noam Chomsky: „Ak chcete pochopiť, ako fun­guje aká­koľ­vek spo­loč­nosť, musíte v prvom rade zistiť, kto má také posta­venie, že môže robiť roz­hod­nutia, ktoré určujú, ako má spo­loč­nosť fun­govať. Spo­loč­nosti sa odlišujú, ale v tej našej sú dôležité roz­hod­nutia o tom, čo sa udeje – roz­hod­nutia o in­ves­tí­ciách, pro­dukcii, distri­búcii atď. – v rukách re­la­tívne kon­cen­tro­vanej siete hlavných kor­po­rácií, kon­glo­me­rátov a in­ves­tič­ných spo­loč­ností. To sú zároveň tí, ktorí zastávajú naj­dô­le­ži­tejšie miesta vo vláde. To sú tí, ktorí vlastnia mas­mé­diá, a to sú tí, ktorí musia mať také posta­venie, aby mohli roz­ho­do­vať. Majú úžasné do­mi­nan­tné posta­venie v tom, čo sa v živote odohráva; v tom, čo sa deje v spo­loč­nosti. Vládnu v rámci eko­no­mic­kého systému prostred­níctvom zákonov. Ovládajú zdroje a túžba po uspo­ko­jení záujmov veľmi výrazne ovplyv­ňuje po­li­tický a ideo­lo­gický systém.“

Redaktor: Keď hovoríme o výrobe súhlasu, čí súhlas sa vlastne vyrába?

Noam Chomsky: „Začnime s tým, že existujú dve roz­lič­né sku­piny. Potom sa dá ísť do de­tai­lov. Ale v základe existujú dva ciele pro­pa­gandy. Jedným z nich je to, čomu sa nie­kedy hovorí po­li­tická trieda. Asi 20 % po­pu­lácie – re­la­tívne vyspelí a viac-menej bystrí ľudia – hrá určitú úlohu v roz­ho­do­vaní. Môže sa istým spôsobom po­die­ľať na spo­lo­čen­skom živote. Či už ako eko­no­mickí mana­žéri alebo mana­žéri kul­túry, ako uči­telia, spi­so­va­telia a po­dobne. Môžu hla­so­vať, môžu hrať určitú úlohu v eko­no­mic­kom, po­li­tic­kom a kul­túr­nom živote. Ich súhlas je teda roz­ho­du­júci. Takže toto je sku­pina, ktorú treba dôkladne in­dok­tri­no­vať. Potom je tu asi 80 % po­pu­lácie, ktorej hlavnou úlohou je plniť rozkazy a ne­mys­lieť. Nič si nev­ší­mať. A tí na to väčšinou doplatia.“

Ron Linnville, “TV Dinner” Public Access TV, Rochester, New York: Načrtli ste model – filtre, cez ktoré sa pro­pa­ganda dostáva k ve­rej­nosti. Mohli by ste to v struč­nosti opísať?

Noam Chomsky: „Je to v podstate inšti­tu­cio­nálna ana­lýza hlavných mas­mé­dií. Ho­vo­ríme v prvom rade o celo­ná­rod­ných mas­mé­diách, ktoré istým spô­sobom vytvárajú program, ktorého sa ostatné viac-menej pridŕžajú do tej miery, že môžu venovať ešte viacej po­zor­nosti národným a medzi­ná­rod­ným uda­lostiam. Takže elitné mas­mé­diá akoby vytvárali program dňa – to zna­me­ná The New York Times, The Washington Post, hlavné televízne kanály atď. vytvá­rajú hlavný rámec. Lokálne mas­mé­diá sa ich štruk­túre viac-menej prispô­so­bujú. A toto robia rôznym spôsobom: se­lek­to­vaním tém, trie­de­ním uda­lostí, zdô­raz­ňo­vaním a vytvá­ra­ním kon­textu, fil­tro­vaním infor­mácií, udržia­vaním diskusie v istých dimenziách. Určujú, vyberajú, upravujú, kon­tro­lujú, ob­me­dzujú, aby slúžili vlád­nucim elitným záujmom v spo­loč­nosti. The New York Times sú určite naj­dô­le­ži­tejšie noviny v USA a bolo by možné tvrdiť, že aj naj­dô­le­ži­tejšie noviny na svete. Zohrávajú významnú úlohu vo for­mo­vaní toho, ako súčasný svet vnímajú po­li­ticky aktívne triedy. Dejiny, to je to, čo sa na­chá­dza v ar­chí­voch The New York Times. The New York Times je miestom, kam ľudia prídu, aby zistili, čo sa udialo. Preto je nesmierne dô­le­žité, aby dejiny spra­cú­vali vhodným spôsobom. Niečo sa vy­nechá, po­lo­žia sa určité otázky; iné sa, naopak, ig­no­rujú. Všetko sa uspo­riada podľa istého kľúča. A podľa čích záujmov sa dejiny spra­cú­vajú? Myslím si, že odpo­vedať na to nie je veľmi ťažké. Pýtame sa, čo by ste od týchto mas­mé­dií oča­ká­vali za pred­po­kladu ne­kon­tro­ver­zne spra­vo­va­ného voľ­ného trhu. A keď sa na ne pozrieme, objavíme množstvo dô­le­ži­tých fak­to­rov, ktoré určujú ich pro­dukty. A to je to, čomu ho­vo­ríme filtre. Jedným z nich je napríklad vlastníctvo – kto ich vlastní. Na­po­kon, ktoré mas­mé­diá vytvárajú program dňa, aké spo­lo­čenské inšti­túcie to sú? V prvom rade ide o hlavné kor­po­rácie, naozaj obrovské kor­po­rácie; tie sú potom navzájom po­pre­pá­jané. Nie­kedy ich vlastnia ešte väčšie kor­po­rácie – kon­glo­me­ráty, čiže napríklad Westinghouse, Gi atď.“

Študent Nanaimo, B.C., Kanada: Zaujímalo by ma, ako konkrétne elita ovláda mas­mé­diá. Ako?

Noam Chomsky: „To je, ako by sme sa chceli opýtať, ako elita ovláda General Motors. Prečo sa takto otázka nedá položiť? Pretože GM je inšti­tú­ciou elity, nemusia ju ovládať. Oni ju jedno­ducho vlastnia.“

Študent: Ale na určitej úrovni… Napríklad spo­lu­pra­cu­jem so štu­den­tskými novinami, takže poznám reportérov a všetko okolo toho.

Noam Chomsky: „Elita neovláda štu­den­tské noviny. Keby ste však v štu­den­tských novinách uve­rej­nili niečo, čo by porušilo kon­ven­cie, mali by ste hneď na krku miestnych biznis­menov a uni­ver­zita by sa zľakla. No, samo­zrejme, je možné, že by si to aj nikto nevši­mol, ale len čo sa dostanete do bodu, že si vás neprestanú všímať, začínajú tlaky. Pre­tože to sú ľudia, ktorí majú moc, ktorí vlastnia krajinu a ktorí ju nepustia zo svojej moci.“

Moderátor: V Severnej Amerike je sedem veľkých filmových štúdií a viac než 1 800 denníkov, 11 000 ča­so­pisov, 1 000 rozhla­sových staníc, 2 000 TV staníc, 2 500 knižných vy­da­va­teľ­stiev. 23 kor­po­rácií vlastní a ovláda vyše 50 % akcií v každom mas­mé­diu. V nie­kto­rých prí­pa­doch majú prakticky monopol. Sú to napríklad Bertelsmann, Capital Cities/ABC, COX Comunications, CBS, Harcourt Brace Jovanovich, Hearst, Ingersoll a ďalšie.

Noam Chomsky: „Masmédiá neudržuje v chode ich auditórium (čitatelia, poslucháči, diváci – pozn. red.). Peniaze dostávajú od tých, ktorí pro­pa­gujú svoje výrobky. A majme na pamäti, že hovoríme o elitných mas­mé­diách. Tie sa teda snažia predať dobrý pro­dukt, ktorý zvýši ceny za re­klamu. To zna­me­ná, že mas­mé­diá chcú, aby ich auditórium bolo čo naj­elit­nejšie a naj­vplyv­nejšie. To zvyšuje ceny za re­klamu. Takže máme tu kor­po­rácie, ktoré pre­dá­vajú relatívne pri­vi­le­go­vané auditórium iným podnikom. Z toho vyplýva taký obraz sveta, taká predstava sveta, ktorá us­po­ko­juje potreby, záujmy a predstavy pre­dá­va­júcich, ku­pu­júcich a pro­duktu. Keď sa do tohto systému pokúsia vstúpiť ľudia, ktorí nemajú takýto pohľad na svet, je pravde­po­dobné, že postupne budú zo systému vy­lú­čení. Na­po­kon, žiadna inšti­túcia si predsa nebude dobro­voľne vytvárať me­cha­niz­mus seba­zni­čenia. To inšti­tú­cie ne­robia. Snažia si, či už vylúčiť, odsunúť na okraj alebo eli­mi­novať všetky alter­na­tívne predstavy a hlasy, vy­jad­ru­júce ne­súhlas, pretože sú dys­fun­kčné pre sa­motnú inšti­túciu.“

Noam Chomsky (po exkurzii v New York Times): „Existujú však aj iné masmédiá, ktorých základná spo­lo­čenská úloha je trochu iná: ide im o di­ver­ziu. To práve platí o ‚sku­toč­ných mas­mé­diách‘. O tých, ktoré sa za­me­ria­vajú na oby­čaj­ných ľudí. Ich cieľom je len ich ohlu­po­vanie. Znie to zjedno­du­šene, ale ich hlavným cieľom je odvrátiť po­zor­nosť tých 80 či koľko per­cent ľudí. Dosiahnuť, aby sle­do­vali národnú fut­ba­lovú ligu. Aby sa zau­jí­mali o matku, ktorej sa na­ro­dilo dieťa s dvo­ma hla­vami, alebo o ho­ci­čo iné, čo im pred­hodia. Alebo aby sa zau­jí­mali o astro­lógiu či fun­da­men­ta­liz­mus. O čo­koľ­vek, len aby to odvrátilo ich pozornosť od toho, čo je dô­le­žité. Kvôli tomu je nutné re­du­kovať ich schopnosť myslieť. Zoberme si napríklad šport. To je podľa mňa ďalší príklad in­dok­tri­nač­ného systému, pre­tože ľuďom ponúka niečo, na čo môžu upriamiť svoju po­zor­nosť, A pri­tom to nie je dôležité. Potom si ľudia ne­ro­bia sta­rosti o veci, ktoré sú dô­le­žité pre ich život a ktoré by mohli ne­ja­kým spô­so­bom ovplyvniť. Je sku­točne šo­ku­júce, ako sú obyčajní ľudia schopní uplat­ňovať v športe inte­li­gen­ciu. Keď napríklad po­čú­vate roz­hla­sové vy­sie­lanie, kam môžu poslu­cháči te­le­fo­novať, majú tie naj­ex­klu­zív­nejšie in­for­mácie, rozumejú naj­zá­had­nejším prob­lémom a tlač s týmto ne­po­chybne pra­cuje. Spo­mí­nam si, že som bol už na strednej škole a odrazu som sa sám seba pýtal, prečo mi záleží na tom, či mužstvo z našej školy vyhrá fut­ba­lový zápas. Nikoho z nich som nepoznal, nemali so mnou nič spo­loč­né. Prečo som im teda držal palce? Veď to ne­dáva ni­jaký zmy­sel, ide však o to, že svoj význam to má. Takýmto spô­so­bom sa totiž buduje ira­cio­nálny vzťah pod­ria­de­nosti au­to­rite a sku­pi­nová súdržnosť. Platí to aj pre sú­ťažné športy. Ale keď sa nad tým zamyslíme, zbadáme, že to všetko má svoju funkciu. Preto sa na pod­poru športu venuje toľko energie a pod­niky sú ochotné do toho dávať peniaze.“

Študent, Wyominská univerzita, Leramie, Wyoming: Už hodinu a 40 minút tu nariekate, ako elita a vláda ovládajú ľudské myslenie, aby sa radikáli ako vy ne­dos­tali na ve­rej­nosť. Ale vy ste tu. Ne­vi­díme, že by na vás čakali agenti CIA. Boli ste v re­dak­cii nový. Všetci sme počuli, že ste odtiaľ a určite vám tam uve­rej­nia tieto komentáre. V mno­hých krajinách by vás za to, čo ste dnes po­ve­dali, zastrelili. Takže, čo na­rie­kate? Predsa môžete hovoriť. Ne­vi­díme, že by niekto kon­tro­loval niečiu myseľ.

Noam Chomsky: „Nepovedal som ani slovo o tom, že by ma niekto nepustil na ve­rej­nosť. U nás to pre­bieha trochu inak. Existuje tu systém spra­co­vá­vania, ovlá­dania a po­dobne, ktorý vytvára istý obraz sveta. Spo­me­nul som vám jeden príklad a spo­me­niem vám tisícky ďalších. Nejde o mňa; ide o to, že ve­rej­nosť sa odsúva na okraj a robí sa všetko pre to, aby sa neplietla do cesty ‚elite‘, ktorá chce spra­co­vať svoje zá­le­ži­tosti bez cudzích zásahov.“

Karine Kleinhaus, “American Focus”, Student Radio, Washington, D.C.: V recenzii vašich vybraných spisov bolo napísané: „Keďže bol odsunutý na okraj, stal sa prísnym a drsným.“ Dom­nie­vate, sa že takáto cha­rak­te­ris­tika vašej neskoršej tvorby je presná, a že ste obetou procesu, ktorý sám opisujete?

Noam Chomsky: „Nebudem hovoriť o vlastnej drsnosti. Ja sám si to nemyslím, to musia posúdiť iní. No to, že ma odsunuli, to je pravda. A je to presný opak toho, čo sa všeo­becne tvrdí. Hoci dnes sa dá aj do hlavných mas­mé­dií získať prístup omnoho ľahšie ako pred dvad­sia­timi rokmi.“

Bill Moyers, žurnalista: Venujete sa ne­po­pu­lár­nym pravdám a vďaka tomu ste veľmi osa­mo­tený. Toto mas­mé­dium venuje málo po­zor­nosti tým, čo majú odlišný názor. Netýka sa to len vás. Väčšina ľudí s od­liš­ným názorom ne­do­stane v tomto mas­mé­diu nikdy priestor.

Noam Chomsky: „V podstate je to po­cho­pi­teľné, pre­tože keby do­pus­tili, aby sa spo­chyb­nili určité ‚výhodné pravdy‘, prestali by plniť svoju spo­lo­čen­skú fun­kciu. Všimnite si, že toto ne­platí, keď pre­kro­čím hra­nice. Čiže skoro v každej kra­jine na svete mám do mas­mé­dií jedno­duchý prístup. Dôvodov je viac. Jedným z nich je sku­toč­nosť, že hovorím v prvom rade o USA. To pre nich nie je také hrozné.“

Jeff Greenfield odpovedá na otázku, prečo Noam Chomsky nebol nikdy v jeho TV programe Nočná linka, i keď je jedným z naj­význam­nej­ších inte­lek­tu­á­lov na svete. Možno je jedným z tých významných inte­lek­tu­á­lov, ktorí ne­vedia rozprávať v te­le­vízii. Keď máte 22-mi­nú­tový program a niekto po­tre­buje 5 minút len na to, aby sa roz­ho­vo­ril… Neviem, či to platí aj pre Chomského. Ak áno, tak je pre nás ne­pou­ži­teľný. Keď zaplatíte program, musíte si byť istý, že ten človek vie vystu­povať v te­le­vízii.

Noam Chomsky: „To je pre ame­rické mas­mé­diá ty­pické, že musíte spĺňať po­žia­davku struč­nosti. Musíte byť schopný povedať niečo medzi dvoma rekla­mami či v 600 slovách. Toto je veľmi dô­le­žité, pre­tože takáto ‚krása struč­nosti‘, schopnosť povedať zopár viet medzi dvoma rekla­mami zna­me­ná, že môžete opa­ko­vať iba kon­ven­čné myš­lien­ky. Predstavte si, že som v Nočnej linke. Mám povedzme dve minúty a poviem, že Kaddáfí je te­ro­rista, Choméjní je vrah, Rusi napadli Afga­nistan atď. Ne­po­tre­bu­jem žiaden dôkaz a všetci len pri­ky­vujú. Ale predstavte si, že by som po­ve­dal niečo, čo by ne­bolo len odrap­ká­vaním kon­ven­čných právd. Keby som povedal niečo úplne neo­ča­ká­vané alebo kon­tro­ver­zné. Keby som povedal: ‚Naj­väčšie známe te­ro­ris­tické ope­rácie sú riadené z Wa­shing­tonu.‘ Alebo keby som povedal: ‚USA oku­po­vali Južný Vietnam. Naj­lepší politickí vodcovia sú tí, ktorí sú leniví a sko­rum­po­vaní. Keby sme ap­li­ko­vali norim­berské zákony, každého po­voj­no­vého ame­ric­kého pre­zi­denta by museli obesiť. Vzde­lá­vanie je systém vnu­co­vania ne­ve­do­mosti. Vo svete nie je v podstate o nič viac morálky než za čias Džin­gis­chána.‘ Viete, ľudia budú celkom logicky oča­ká­vať, že im vysvetlíte, čo máte na mysli. Prečo ste to povedali. Ešte nikdy o tom ne­po­čuli, a ak ste to po­ve­dali, musíte mať na to ne­jaký dôvod a musíte mať veľa dôkazov, lebo je to po­riad­ne prek­va­pivé vy­hlá­se­nie. A dôkazy ne­mô­žete pred­ložiť, ak vás zvä­zuje sku­toč­nosť. To je ge­nia­lita tohto štruk­tu­rál­neho ob­me­dze­nia. Keby ľudia z pro­gramov Nočnej linky alebo MacNiel a Lehrer boli lepší pro­pa­gan­disti, poskytli by ľuďom s od­liš­nými názormi väčší priestor a tí by na­ko­niec pô­so­bili, ako keby prišli z Nep­túna.“

Wiliam F. Buckley Jr., „Firing Line“, (Syndicated) 1969: Som rád, že ste ochotný de­ba­to­vať o viet­nam­skej otázke, najmä keď si uve­do­mím, aké to asi od vás vy­ža­duje seba­ov­lá­da­nie. Vra­víte, že „vojna je jedno­ducho zvrhlosť; odsú­de­nia­hodný čin sla­bo­chov a chu­dákov“.

Noam Chomsky: „‚Vrátane všetkých, aj mňa, vrátane každého,‘ to je tá istá veta…“

W. F. Buckley: Iste, iste, pretože vy zaraďujete každého do spo­loč­nosti vinníkov.

Noam Chomsky: „Pripadá mi hrozné, s akým odstupom a ne­zú­čast­ne­nos­ťou sa nor­málni ro­zumní ľudia v našej spo­loč­nosti i v iných spo­loč­nostiach dokážu po­ze­rať na to, čo sa tu deje. Toto je podľa mňa ešte straš­nejšie než Hitler a ďalší jemu po­dobní, ktorí sa občas z ni­čoho nič objavia. Ľudia by ne­mohli robiť to, čo robia, keby ne­bolo ľahostaj­nosti a apatie. Preto si myslím, že práve nor­málni ro­zumní a zod­po­ved­ní ľudia by mali tiež niesť bre­meno viny, ktoré veľmi ľahko hodili na plecia tým, ktorí sa zdajú ex­tré­mis­tic­kejší a ná­sil­níc­kejší.“

Lynn Desjardinsová: Čo si myslíte o spôsobe, akým mas­mé­diá infor­mo­vali o vojne v Perzskom zálive?

Noam Chomsky: „Ísť do vojny je vážna vec. V to­ta­lit­nej spo­loč­nosti diktátor jedno­ducho povie: ‚Ideme do vojny‘ a všetci hneď po­cho­dujú. V de­mo­kra­tickej spo­loč­nosti teo­re­ticky platí, že ak sa po­li­tické ve­de­nie roz­hod­ne pre vojnu, pred­loží dosta­točný počet dôvodov, pre­tože vojna je veľmi ka­tas­tro­fická zá­le­ži­tosť – ako to na­po­kon potvrdila aj táto vojna (vojna v Perzskom zálive) – a úlohou mas­mé­dií je poskytnúť dô­le­žité infor­mácie napríklad o mož­nos­tiach mie­ro­vého rie­še­nia, ktoré, nech sú už aké­koľ­vek, treba pred­ložiť. Tak isto je potrebné vytvoriť fórum na dis­kusiu o tomto nao­zaj strašnom roz­hod­nutí – ísť do vojny, čo v tomto prípade zna­me­ná zabiť tisíce ľudí, zničiť dve kra­jiny atď. To sa nikdy nestalo.“

Noam Chomsky: „Nikdy – čím chcem povedať, že na 99,99 % bola z dis­kusie vy­lú­čená mož­nosť mie­ro­vého rie­še­nia. Vždy, keď sa objavil George Bush a po­ve­dal, že sa ne­bude vy­jed­ná­vať, hneď na druhý deň ho stovka úvod­níkov osla­vo­vala za to, že uro­bil všetko, čo sa dalo, pre diplo­maciu. Keď povedal, že ne­mô­žeme od­meniť agresora, mas­mé­diá na­miesto toho, aby sa mu vysmiali, ako sa to stalo v ci­vi­li­zo­va­ných častiach sveta, v kra­ji­nách tre­tieho sveta, na­miesto toho mas­mé­diá po­ve­dali: ‚Aký zásadový muž.‘ Ro­zu­miete, človek, ktorý obsadil Panamu, naj­vyššia hlava štátu, od­su­dzuje agresiu vo svete. Človek, ktorý bol počas agresie v Timore vo vedení CIA, hovorí, že agresiu ne­možno od­meniť, a mas­mé­diá mu zatlieskali. Výsledkom je mas­me­diálna vojna. Ľudia nechcú vojnu, až kým to nie je ne­vyh­nutné. A mali právo vedieť, že to ne­vyh­nutné nie je. Mas­médiá to ľuďom odo­preli, a to zna­me­ná, že sme išli do vojny na spô­sob to­ta­lit­ného štátu. O nič iné tam nešlo.“

Noam Chomsky: „A čo tak dosiahnuť, aby boli masmédiá zod­po­ved­nejšie a de­mo­kra­tic­kejšie? Nuž, je to dosť malá možnosť. Je to, ako keby sme sa opý­tali, či je možné, aby boli de­mo­kra­tic­kejšie nad­ná­rodné spo­loč­nosti. Jediný pôsob, akým to dosiahnuť, je zbaviť sa ich. Ak máte pred sebou kon­cen­tro­vanú moc, ne­mô­žete naozaj ovplyvniť štruk­túru moci. Nechcem povedať, že ne­mô­žete urobiť vôbec nič. Napríklad cirkev môže vystúpiť na zhro­maž­dení akcio­nárov a urobiť krik okolo in­ves­tícií v Južnej Afrike. Nie­kedy to má istý okrajový účinok. Ovplyvniť štruk­túru moci, to by vlastne zna­me­nalo so­ciálnu re­vo­lúciu, a ak nie ste pri­pra­vený na pre­sun moci, to by vlastne zna­me­nalo so­ciálnu re­vo­lúciu; a ak nie ste pri­pra­vený na so­ciálnu re­vo­lúciu, teda nie ste pri­pra­vený na pre­sun moci, mas­mé­diá si za­cho­vajú svoju do­te­rajšiu štruk­túru a budú re­pre­zen­tovať svoje súčasné záujmy. To ne­zna­mená, že človek by sa o nič nemal snažiť. Ne­pre­káža mi oso­čo­vanie, pre­ká­žajú mi klamstvá. Inte­lek­tuáli sú veľmi schopní klamári. Očier­ňo­vanie je úžasnou tech­nikou, na ktorú sa nedá reagovať. Ak vás niekto označí za anti­se­mitu, ako mu od­po­viete? Že nie ste anti­se­mita? Alebo vám povedia, že ste rasista či nacista či čo­koľ­vek iné. V takom prípade vždy pre­hrá­vate. Ten, kto na vás hádže špinu, vždy vyhrá. Nemáte mu ako od­po­vedať. Ne­mys­lím si, že štát by mal mať právo určovať, čo je histo­rickou pravdou, a trestať ľudí, ktorí sa od nej od­chy­ľujú. Tvrdím, že ak veríte v slo­bodu slova, tak v ňu veríte práve s ohľa­dom na názory, ktoré sa vám ne­páčia. Goebbels bol za slo­bo­du slova, ak išlo o ná­zory, s kto­rými súhlasil. Tak isto Stalin. Ak ste za slo­bo­du slova, tak s ohľa­dom na tie názory, ktoré sú vám odporné, lebo inak by ste za slo­bo­du slova ne­boli. Môžete k tomu zaujať tieto dve sta­no­viská a vy sa musíte roz­hod­núť, ktoré si vy­be­riete. Čo sa týka mojej obrany abso­lútne útočných, ofen­zív­nych ľudí, tak abso­lútne ne­po­chy­bujem, že každý povie: ‚Bránite názory tohto človeka.‘ Nie, nebrá­nim jeho názory, bránim jeho právo, aby ich vyslovil. Je v tom zásadný roz­diel, ktorý okrem fašis­tických kruhov chápu mnohí už od 18. sto­ro­čia. Je zlou službou pamiatke holo­kaustu, ak prijmeme cen­trálnu dok­trínu ich vrahov.“

Žena na besede: Som iba obyčajná matka, ktorá rozmýšľa tak, že nechcem jedného dňa držať v náručí mŕtve vnú­čatá a po­ze­rať, ako sa deje čosi strašné, a cítiť, že som nič neu­ro­bila. To, čo robíte, je opodstat­nené. Kde je, podľa vás, to naj­vhod­nejšie miesto, kam môžete vložiť svoju energiu? Neviem totiž, ako postu­povať, pre­tože je toho príliš veľa, do čoho by sme sa mali pustiť.

Noam Chomsky: „Veci sa menia takým spô­so­bom, že na tejto zmene pracuje mnoho ľudí. Viete, pracujú vo svojom okolí alebo na pra­co­vis­kách, alebo kde­koľ­vek sú. Oni vytvárajú základňu pre ľu­dové hnutia, ktoré usku­toč­nia zmeny. V de­ji­nách sa všetko dialo týmto spô­sobom. Či zru­šenie otroctva, či de­mo­kra­tické re­vo­lúcie, alebo si len spo­me­niete, všetko tak fun­go­valo. Z kníh o his­tórii o tom získate falošnú predstavu. V knihách je vždy zopár vodcov: George Washington, Martin Luther King atď. Nechcem povedať, že tí ľudia neboli dô­le­žití. Ale oni neboli hnutím za ob­čian­ske práva. M. L. King sa dostal do kníh, lebo dolu na juhu pra­co­valo množstvo ľudí, ktorých mená sa nikdy nedozviete, ktorých mená upadli do za­bud­nutia, ktorých možno aj zabili. Keď sú aktívni ľudia, ktorým na nie­čom záleží, ktorí svoje životy zasväcujú spo­lo­čen­ským zmenám či čo­mu­koľ­vek po­dob­nému, potom sa môžu objaviť ľudia ako ja a môže sa zdať, že sme pro­mi­nenti. Ale to len preto, že nie­kto iný pracuje. Moja práca, či už to zahŕňa stovky dis­kusií do roka alebo 20 hodín týž­denne strá­ve­ných písaním listov alebo kníh, nie je za­me­raná na inte­lek­tuálov a po­li­tikov. Obracia sa na tých, ktorým sa hovorí oby­čajní ľudia. A ja od nich oča­ká­vam presne to, čím sú. Aby sa sna­žili chápať svet – a konať v súlade s impulzmi svojej slušnosti. Aby sa sna­žili zmeniť svet k lepšiemu. Mnoho ľudí je toto ochotných robiť, len musia veci ro­zu­mieť. Vlastne, pokiaľ viem, v tomto iba po­má­ham ľuďom roz­ví­jať kurzy inte­lek­tu­álnej seba­ob­rany.“

Ed Robinson, Non-Corporate News, Public Access TV, Lynn Mass: Čo ste tým mysleli, aký to má byť kurz?

Noam Chomsky: „Nemyslím tým chodenie do školy, lebo tam to ne­dosta­nem. Zna­mená to, že si musíme vytvoriť ne­zá­vislé mys­lenie. A pra­covať na ňom. Nuž, a to je pre sa­mot­ného človeka mimo­riadne ťažké. Črtou nášho systému je, že kaž­dého izo­luje, že každý sedí pred te­le­ví­zorom sám. A za takých okol­ností je veľmi ťažké mať predstavy alebo myš­lien­ky. Sám proti sebe bo­jo­vať ne­mô­žete. Niektorí to dokážu, ale to sú len veľmi vzácne prípady. Treba to urobiť cez or­ga­ni­zácie. Takže kurzy inte­lek­tu­álnej seba­ob­rany by mali patriť ku kon­textu po­li­tických a iných or­ga­ni­zácií. Je dobré všimnúť si inšti­túcie. To, čo robia. A použiť to ako kľúč. My sa snažíme bojovať s tým, čo sa oni snažia pre­sadiť. Ak sa oni snažia ľudí izo­lo­vať, od­deliť ich a po­dobne, my sa snažíme do­siah­nuť opak. Sna­žíme sa dať ľudí dohro­mady. Ľudí s po­dob­nými záuj­mami. Možno roz­lične orien­to­va­ných, ale v jadre so spo­loč­nými hod­no­tami. Mali by mať rov­naký záujem po­má­hať ľuďom, aby sa naučili brániť proti von­kajšej moci. Prevziať vládu nad vlastným ži­vo­tom a podať ruku tým, ktorí potre­bujú pomoc.“

Žena v diskusii: Existujú nejaké publikácie, ktoré si ja ako bio­lo­gička môžem pre­čítať a tým obísť filter našej tlače?

Noam Chomsky: „Na aké masmédiá sa môžete obrátiť, to vám ne­po­viem, pre­tože odpo­veď ne­exis­tuje. Správne od­po­vede sú tie, ktoré vy uznáte za správne. Možno že aj to, čo vám teraz ho­vo­rím, je nesprávne, je to možné, nie som Pán Boh. To si vy musíte pre­myslieť. Môžem vám síce povedať, čo je možno viac-menej pravda, ale ne­exis­tuje žiaden dôvod, prečo by ste mi mali ve­no­vať po­zor­nosť.“

Žena v diskusii: Aký majú momentálne dopad alter­na­tívne mas­mé­diá a aký by mali mať?

Noam Chomsky: „Ak sú ľudia schopní urobiť niečo kon­štruk­tívne, je to preto, lebo majú nejaký spôsob vzá­jom­ného kon­taktu. Vždy som to po­ci­ťoval ako niečo veľmi po­zi­tívne a malo by sa to pre­sa­dzovať, na­koľko to bude možné. Myslím, že prídu aj ťažké časy. Došlo k takej silnej kon­cen­trácii zdrojov a moci, že alter­na­tívne mas­mé­diá, hoci sú mimo­riadne dô­le­žité, budú musieť tvrdo bo­jo­vať. Je pravda, že sme do­siahli nie­koľko menších úspechov, ale to iba preto, že ľudia boli ochotní do nich in­ves­tovať neu­ve­ri­teľné množstvo energie. Zoberme si napríklad Z-magazín. Je to celo­ná­rodný ča­so­pis, ktorého celú redakciu tvoria dvaja ľudia bez aké­ho­koľ­vek prí­levu peňazí. Tiež South and Press to dokázali. Je to opäť malá sku­pinka ľudí bez fi­nan­čných zdrojov a vy­dá­vajú veľa dobrých kníh. Je však takmer ne­možné uve­rej­niť na ich knihu re­cen­ziu. Tam, kde existuje poslu­cháčmi pod­po­ro­vaný rozhlas, môžu ľudia každučký deň získavať odlišný pohľad na svet ako ten, ktorý po­dá­vajú hlavné mas­mé­diá. Nie­lenže o ňom počujú, môžu sa ho zúčastniť, môžu prispieť vlastnými myš­lien­kami, môžu sa niečo naučiť. Viete, tak sa ľudia stávajú sku­točne ľuďmi. Sku­točne ľudskými bytosťami, ktoré sa po­die­ľajú na spo­lo­čen­skom a po­li­tic­kom systéme. Nemám sklony k falošnej skrom­nosti. Sú veci, ktoré viem urobiť a viem ich urobiť dosť dobre. Napríklad analýzy, štúdie, výskum. Teda viem, ako sa to robí, a myslím, že do značnej miery viem, ako beží svet. Asi tak ako každý človek. To sa uka­zu­je ako uži­točný zdroj pre tých, ktorí niečo aktívne or­ga­ni­zujú a snažia sa an­ga­žovať spô­sobom, ktorý tento svet aspoň trochu zmení k lep­šiemu. A ak môže byť človek v takej veci nápo­mocný, alebo sa na nej priamo zúčastní, je to uspo­ko­ju­júce.“

Reportér: Stále častejšie vidíme našich volených predsta­vi­teľov a pri­tom stále menej vieme, čo robia. Je to vina mas­mé­dií.

Noam Chomsky: „To je veľmi presné. V sku­toč­nosti sa prezi­den­tské voľby vzdia­lili od bodu, keď ich ve­rej­nosť berie na­toľko vážne, aby sa zú­čast­nila aktu voľby. Zna­mená to, že po­li­tický systém fun­guje čoraz vý­raz­nejšie bez účasti ve­rej­nosti. Ľudia nie­lenže čoraz zried­ka­vejšie ra­ti­fi­kujú roz­hod­nutia, ktoré im pred­kla­dajú, ale nedajú si ani tú námahu, aby sa k nim vy­jad­rili. Pred­po­kla­dajú, že roz­hod­nutia sa aj tak robia ne­zá­visle od ich hla­so­vania. Keď máte voľby zaran­žo­vané celým prie­myslom volebnej kam­pane, ona za­ru­čuje, aké slová vyjdú ľuďom z úst. Kan­di­dáti sa roz­ho­dujú, čo budú hovoriť, na základe testov, ktoré im sta­novia podľa toho, aký účinok to bude mať na oby­va­teľ­stvo. A ľudia akosi ne­ba­dajú, že to je v de­mo­kra­cii hlboko opo­vrhnu­tia­hodné.“

Muž v diskusii: Aký systém by podľa vás mal nahradiť kapitalizmus?

Noam Chomsky: „Nuž, myslím si, že to, čo sa pred mno­hými sto­ro­čiami nazývalo mzdovým otroctvom, je neú­nosné. Nemyslím si, že ľudia by mali byť nútení predávať sami seba, aby prežili. Systém pro­pa­gandy je taký úspešný preto, že musíme pra­co­vať. Len veľmi málo ľudí má toľko času, energie a za­nie­tenia, aby sa do­ká­zali pre­bo­jo­vať spod vplyvu te­le­víz­nych ko­men­tá­torov a po­dobne. Je to veľmi jedno­duché. Prídete domov, ste unavený, mali ste veľmi ťažký deň, ne­bu­dete predsa tráviť deň vypra­co­vá­vaním výskumu, ale zap­nete si te­le­vízor a po­viete si: ‚Tak, a je to.‘ Alebo si pre­čí­tate no­vi­nové ti­tulky, zap­nete si šport a tak ďalej. Takto fun­guje systém indok­tri­nácie. Samo­zrejme, že jestvuje aj čosi iné. Len je potrebné snažiť sa, aby ste to objavili. Moderná indus­triálna ci­vi­li­zácia vy­vi­nula určitý systém vhodných mýtov. Hnacou silou modernej indus­triálnej ci­vi­li­zácie je indi­vi­duálny ma­te­riálny zisk, ktorý je ofi­ciálne akcep­to­vaný, až do­konca je chvály­hodný, keďže, ako hovorí kla­sická poučka: ‚Súkromné zlo pri­náša ve­rej­né dobro.‘ Je už dávno jasné, že spo­loč­nosť, ktorá je za­lo­žená na ta­komto prin­cípe, sa časom sama zničí. S utrpením a ne­spra­vod­li­vosťou, ktoré spô­so­buje, môže pretrvať iba dovtedy, kým bude možné predstierať, že ničivé škody, ktoré ľudia vytvá­rajú, nie sú až také veľké. Že svet je jeden veľký ne­ko­nečný zdroj, a že svet je bezodný kôš na od­padky. V tomto štádiu dejín sú dve možnosti: Buď celé ľudstvo vezme svoj osud do vlastných rúk a začne sa starať o spo­ločné záujmy v súlade s hod­no­tami so­li­da­rity, súcitu a ochoty pomáhať druhým, alebo v opačnom prípade, už ne­bu­deme mať čo vziať do vlastných rúk. Pokiaľ je určitá trieda vo vládnucom posta­vení, prispô­so­buje po­li­tiku svojim záujmom. Pod­mienky pre­žitia, nieto ešte spra­vod­li­vosť, však vy­ža­dujú ra­cio­nálne spo­lo­čenské plá­no­vanie v záujme spo­lo­čen­stva ako celku. Ide o to, či pri­vi­le­go­vaná elita má ovládať masovú ko­mu­ni­káciu a či, ako tvrdí, musí túto moc vyu­ží­vať, a to najmä na pre­sa­dzo­vanie ne­vyh­nut­ných ilúzií, pod­vá­dzanie hlúpej väčšiny a jej odstrá­nenie z ve­rej­nej sféry. V krát­kosti, ide o to, či slo­bo­da a de­mo­kracia sú hod­no­tami, ktoré je potrebné chrániť, alebo či sú hrozbou, ktorej sa treba vyhnúť. V tejto, možno zá­ve­reč­nej fáze existencie sú de­mo­kracia a slo­bo­da viac než len hod­no­tami, ktoré treba chrániť. Je možné, že sú pod­mien­kou pre­žitia.“


Spracované podľa rovno­menného te­le­víz­neho do­ku­mentu.

Článok bol pôvodne uve­rej­nený na stránke Kruh života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *