Kategórie
Tlačové správy

Najvyšší správny súd je úspešný príbeh

Správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Ko­ši­ciach ho môžu nasle­do­vať.

Dvojročné fungovanie Naj­vyš­šieho správneho súdu SR, na ktorý prešla správna agenda Naj­vyš­šieho súdu SR, hod­notí Rada pre obnovu dôvery v spra­vod­li­vosť strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SASKA) veľmi po­zi­tívne.

Okrem neho boli tento rok zriadené aj špe­cia­li­zo­vané správne súdy v Bra­tis­lave, Ban­skej Bystrici a v Ko­ši­ciach. Zria­de­nie všetkých súdov je výsledkom re­for­my jus­tí­cie z dielne bý­va­lej mi­nis­terky spra­vod­li­vosti Márie Kolíkovej. Správne súd­nic­tvo, v ktorom sa človek sporí so štátom o dô­chod­ky, dane, pokuty či sta­vebné po­vo­le­nia, bolo totiž mimo­riadne za­ťa­žené prie­ťahmi. Práve preto bola re­for­ma jus­tí­cie pod ges­ciou Márie Kolíkovej za­me­ra­ná práve na túto oblasť.

„Najvyšší správny súd svojou roz­ho­do­va­cou čin­nos­ťou uka­zu­je, že jeho zria­denie bolo správnym krokom. Je to inšti­túcia, ktorá nám po­má­ha navrátiť dô­ve­ru v právny štát, ale aj kľú­čová súdna inšti­túcia pre roz­ho­do­vanie v spo­roch so štá­tom, ako aj pri vy­vo­dzo­vaní zod­po­ved­nosti voči sud­com, exe­kú­to­rom, no­tá­rom a pro­ku­rá­to­rom. Zá­ro­veň je to malý ústavný súd, pre­to­že naň prešla aj kom­pe­ten­cia roz­ho­do­vať o vo­leb­ných sťaž­nos­tiach v ko­mu­nál­nych voľ­bách,“ vysvetlila pred­sed­níčka Rady pre obnovu dôvery v spra­vod­li­vosť Mária Kolíková, ktorá pre­ta­vila myš­lien­ku samo­stat­ných správnych súdov do ži­vo­ta.

Najvyšší správny súd za dva roky svojho fun­go­vania potvrdil, že dobrá vôľa a nad­še­nie pre vec sú základom úspechu.

„Najprv ju ukázal predseda súdnej rady a jej čle­no­via, ktorí uro­bi­li včasné a dobré roz­hod­nutia pri vý­be­re sud­cov a sud­kýň. Následne to bol jeho pred­seda, ktorý robil pri jeho spúšťaní malé zázraky. Cieľom bolo vytvoriť súd bez zá­ťa­že. Nikto tu nemal vopred re­zer­vo­vané miesto. S vý­be­rom sudcov bola spo­je­ná ne­jedna po­le­mi­ka, ale výsledky uka­zu­jú, že sme išli správnou cestou. Naj­vyšší správny súd koná rýchlo a máme dôveru v jeho roz­hod­nutia. Ak aj sú o nie­kto­rom z ti­sí­cok roz­hod­nutí dis­ku­sie, ide vý­sos­tne o po­treb­nú od­bor­nú dis­ku­siu, nie o po­dozre­nia z ko­rup­cie. Súd vy­ba­vil všetky veci pre­ne­sené z naj­vyš­šieho súdu, a to vrá­ta­ne dis­cip­li­nár­nych konaní vedených proti sudcom,“ uviedla Mária Kolíková.

Potvrdzuje sa, že podobne, ako v Česku, aj náš Naj­vyšší správny súd je úspešným príbehom.

Nové správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Ko­ši­ciach sú podľa Márie Kolíkovej závislé najmä od vý­be­ru správnych ľudí na po­zí­cie sudcov, ako aj od­bor­ného per­so­nálu.

„Viac, ako plný sudcovský stav k ich prvému dňu fun­go­va­nia, je dô­le­žité mo­rálne a od­bor­né nasta­ve­nie celého tímu. Naj­vyšší správny súd bude vzorom. Verím, že aj každý z nových správnych súdov môže byť ďalším úspešným príbehom,“ vysvet­lila Mária Kolíková.

Dodala, že od tímov nových súdov bude závisieť, či sa im podarí skon­co­vať s prie­ťahmi v naj­viac za­ťa­že­nej oblasti súd­nictva.

„Želáme novým správnym súdom rovnaký úspech, aký do­sia­hol Naj­vyšší správny súd.“

Z dostupných volebných programov pritom vyplýva, že žiadna po­li­tická strana okrem SASKY nemá am­bí­ciu re­for­mu jus­tí­cie pod­po­riť a do­tiah­nuť do konca.

„Len kozmetika justícii a právnemu štátu ne­po­môže. Treba mať od­va­hu robiť aj roz­hod­nutia, ktoré sú ťažšie, lebo len tie môžu pri­niesť roz­ho­du­júcu zmenu. V SASKE od­va­hu na zme­ny máme. A to aj v ob­lasti jus­tí­cie,“ pri­dal na záver spo­koj­nosť člen Rady pre ob­no­vu dô­ve­ry v spra­vod­li­vosť Alojz Baránik.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *