Kategórie
Tlačové správy

Premiéra i ministerstvá žiadame o predĺženie programu na obnovu hradov

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k prog­ra­mu ob­no­vy hradov, ktorý žia­da­me predĺžiť.

Program obnovy hradov, ktorého fi­nan­co­vanie sa končí v októbri, má jed­no­značný prínos pre za­mestna­nosť v mar­gi­na­li­zo­va­ných rómskych ko­mu­ni­tách, ako aj pre za­cho­vanie kultúrneho dedičstva.

Predseda Výboru NR SR pre sociálne veci Vladimír Ledecký sa preto obrátil listom na premiéra aj na ministerky práce a kultúry so žiadosťou, aby program predĺžili.

„Program obnovy hradov bol pôvodne ukončený ministerstvom práce v roku 2021. Ešte ako štátny tajomník na mi­nis­ter­stve investícií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie som robil, čo bolo v mojich silách, aby sa program podarilo zachrániť. V spo­lu­práci so štátnou tajomníčkou rezortu kultúry sa nám to napokon podarilo. Síce komplikovane, ale v podpore programu sa pokračovalo,“ uviedol Vladimír Ledecký.

Je však rok 2023 a podľa jeho slov sa nachádzame tam, kde sme boli v roku 2021.

„Program sa končí v októbri a nikto ani len ne­ho­vo­rí o jeho pokra­čo­vaní. Do­da­točné zdroje na jeho do­fi­nan­co­vanie do konca tohto roka je možné nájsť napríklad v starých ne­vy­čer­pa­ných euro­fondoch,“ upozornil Vladimír Ledecký.

V liste predsedovi vlády i ministerke preto žiada o riešenie, a to aspoň v po­do­be predĺženia fi­nan­co­vania programu mini­málne o dva mesiace, teda do konca roka. Okrem toho žiada aj o prípravu novej schémy na ďalšie roky.

„Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby tento zmyslu­plný a dobrý projekt pokračoval aj naďalej,“ povedal predseda par­la­men­tného so­ciál­neho výboru.

Projekt bol podľa tímlídra SASKY pre kul­túru Reného Paráka oboj­stranne výhodný pre rezort kultúry a aj pre rezort práce.

„Preto verím, že sa podarí prebudiť záujem oboch mi­nis­ter­stiev na jeho udržaní ako na efek­tív­nej súčasti sys­te­ma­tickej obnovy a och­ra­ny kul­túr­neho dedičstva. Tento projekt bol ini­cio­vaný no­mi­nan­tom za SASKU v roku 2011 Danielom Krajcerom, vtedajším ministrom kultúry, a úspešne fungoval aj vďaka efek­tív­nemu čer­pa­niu zdrojov z euro­fondov, preto nevidím žiadny rozumný dôvod, aby sa skončil,“ uzavrel René Parák.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *