Kategórie
Tlačové správy

Takmer 50 miliónov na podporu cezhraničnej spolupráce

Zlepšujeme život ľudí v slo­ven­sko-ra­kús­kom po­hra­ni­čí.

V programe cez­hra­nič­nej spolu­práce Interreg SK-AT je v novom programovom období vyhlásené prvé kolo výziev za takmer 50 miliónov eur, vďaka ktorým sa podporia projekty zamerané napríklad na pod­po­ru využívania moderných a ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií, zmier­ňo­vanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny či za­bez­pe­če­nie rovnakého prístupu pre všetkých v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

„Dobré vzťahy so susedmi sú kľúčovým pred­pokla­dom pre udržanie prosperity a mieru v Európe. To sa nám darí aj vďaka euro­fon­do­vým programom cez­hra­nič­nej spolu­práce Interreg. Cez program určený na rozvoj slo­ven­sko-ra­kús­keho po­hra­ni­čia budeme spolu s našimi rakúskymi partnermi podporovať projekty, ktoré prinesú komplexné riešenia a služby pre lepší život ľudí v pohraničí. Naším cieľom je podporovať vzájomnú spoluprácu, vymieňať si cenné poznatky a know-how, posilňovať väzby a budovať partnerstvá za účelom lepšieho zvládania výziev, ktorým cez­hra­ničný slo­ven­sko-ra­kús­ky región čelí,“ povedal minister investícií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík.

Výzva je otvorená do konca septembra a pod­mienkou pre pri­hlá­sené projekty je, aby ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slo­ven­ska aj z Ra­kús­ka, aby mali definované spoločné výzvy, ciele a riešenia s cez­hra­ničným presahom a aby prinášali pozitívny dopad na programové územie. Viac pod­rob­ností o výzve možno nájsť na webovej stránke programu.

V predošlom programovom období 2014 – 2020 sa z Interregu s Rakúskom podporilo takmer 50 projektov. Jedným z príkladov vzájomnej spolupráce je projekt Vysomarch, prostredníctvom ktorého bolo prepojené cez­hra­nič­né územie medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklo­lávky cez rieku Morava.

Ďalším úspešným príkladom je projekt Bridges for Birth, kde vďaka cez­hra­nič­nej spolu­práci bola vytvorená možnosť prevozu novo­ro­den­cov v urgentných prípadoch z krajinskej nemocnice Landesklinikum Hainburg do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Dôležitosť en­vi­ron­men­tál­neho po­ve­do­mia podporuje projekt Ecoregion SKAT, ktorý disponuje dvomi národnými parkmi – Národný park Donau-Auen a Národný park Neusiedler See-Seewinkel, s cieľom prebudiť záujem o prírodu, posilniť sociálne väzby v kolektíve a rešpekt k okoliu. Prostredníctvom tohto projektu bude na Slovensku obnovená národná kultúrna pamiatka kaštieľ v Čunove. Za po­zor­nosť stojí tiež ďalší inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v rakúskom Sankt Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov. Jeho výsledkom je vznik medicínskeho Centra aktívneho starnutia v Bratislave, ktoré slúži od roku 2021 slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum. Zároveň sa v rámci projektu skúmajú mechanizmy procesu starnutia a účinky vzdelávania.

Do programového územia Interreg SK-AT patria na slo­ven­skej strane Bratislavský a Trnavský samo­správny kraj. Na rakúskej strane do programu patria regióny Nordburgenland, Niederösterreich-Süd, St. Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil a Viedeň.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *