Kategórie
Tlačové správy

Každý tretí Slovák určite nepôjde na letnú dovolenku

Mnohí musia oželieť zahraničie.

Home Credit

Letnú dovolenku si tento rok neužije vyše 30 percent Slovákov, ďalší sa ešte roz­ho­du­jú. Je za tým aj zdra­žo­va­nie a vy­so­ká inflácia.

Na druhej strane, 44 percent ľudí sa vyjadrilo, že sa v lete do­vo­len­ko­vať určite chystajú. Štvrtina Slovákov sa vyberie do za­hra­ni­čia, naj­čas­tej­šie na 7 až 10 dní. V tu­zem­sku bude do­vo­len­ko­vať asi 40 per­cent opý­ta­ných, no po­bud­nú tu o nie­čo kratšie – 4 až 6 dní. Ako ďalej ukázal prieskum pre spo­loč­nosť Home Credit [1], väčšina sa chce zmestiť s ná­klad­mi na let­nú do­vo­len­ku pod hra­ni­cu 1 200 eur, pri­čom skoro po­lo­vi­ca opýtaných plánuje minúť pri­bližne rov­na­kú sumu ako vlani, štyria z de­sia­tich sa však mienia uskromniť. Je zau­jí­ma­vé, že 51 per­cent Slovákov, ktorí si kúpili zájazd cez ces­tov­nú kan­ce­lá­riu, využilo „first minute“, kde ich hlavnou mo­ti­vá­ciou boli obavy z ná­rastu cien.

Plány na letnú dovolenku

Tohoročná situácia spojená s rastom cien takmer všetkých tovarov a služieb vplýva aj na to, či vôbec, kam a za koľko sa Slováci počas tohto leta vyberú na do­vo­len­ku.

„Ako nám ukázal najnovší prieskum, aktuálny rast cien je pre 4 z 10 Slovákov dôvodom ne­ces­to­vať tento rok na do­vo­len­ku do za­hra­ni­čia. Ďalších 15 percent sa vy­jad­ri­lo, že pôj­du na krat­šiu dobu, 14 percent si za­bez­pe­čí vlastné stra­vo­va­nie a 9 per­cent pre zdra­žo­va­nie ne­pôj­de na do­vo­len­ku vôbec. Je tu však aj 22 per­cent takých, pre kto­rých súčasná situácia spojená s vyššími cenami nemá na ich do­vo­len­ko­vé plány žiadny vplyv,“ pri­bli­žu­je Jaroslav Ondrušek, ana­ly­tik trhu zo spo­loč­nosti Home Credit.

Čas letných prázdnin je, aj napriek zdra­žo­va­niu, tra­dič­ne su­ve­rén­ne naj­sil­nej­ším do­vo­len­ko­vým ob­do­bím Slovákov. Na let­nú do­vo­len­ku sa v kaž­dom prí­pa­de určite chystá 44 per­cent opý­ta­ných, ďalší sa ešte roz­ho­du­jú a zva­žu­jú kam ísť.

Štvrtina Slovákov pôjde do cudziny, štyria z de­sia­tich si užijú pobyt v tu­zem­sku a kom­bi­ná­ciu Slo­ven­ska aj cu­dzi­ny má v pláne 12 per­cent ľudí. Na dru­hej strane – určite ne­pôjdu do­vo­len­ko­vať traja z de­sia­tich. Pobyty v cu­dzi­ne sú vo vše­obec­nosti dlhšie ako u nás. Za hra­ni­ca­mi sa naj­čas­tej­šie chys­tajú v lete stráviť 7 až 10 dní, v tu­naj­ších des­ti­ná­ciách o niečo menej – 4 až 6 dní.

Väčšina dovolenkujúcich sa plánuje dostať s nákladmi na letnú do­vo­len­ku pod 1 200 eur, mnohí aj hl­bo­ko nižšie. Naj­väč­šia sku­pi­na – tak­mer štvrtina res­pon­den­tov, sa hodlá zmestiť do do­vo­len­ko­vé­ho roz­počtu od 401 do 800 eur.

Pätina Slovákov sa musí ešte viac uskromniť a na celú do­vo­len­ku im postačí menej ako 400 eur. Ďalšia pätina chce utratiť spolu od 1 201 do 2 000 eur. Len 3 per­cen­tá Slo­vá­kov dajú toto leto za do­vo­len­ku viac ako 4 000 eur.

Koľko minieme za celú dovolenku

„V porovnaní nákladov na toho­ročnú a vla­ňaj­šiu do­vo­len­ku, naj­viac – 44 per­cent opýtaných hovorí, že tie ich budú pri­bliž­ne na rov­na­kej úrovni. Trochu vyššie očakáva 25 a vý­raz­ne vyššie 16 per­cent res­pon­den­tov. Naopak menej peňazí plánuje minúť 15 percent ľudí,“ dopĺňa Jaroslav Ondrušek.

Keď sa pozrieme na to, z čoho budú Slováci toto leto hradiť do­vo­len­ky, väč­ši­na (60 %) sa vy­jad­ri­la, že siahne po úspo­rách a tak­tiež z bež­nej výplaty (48 %). Len 4 per­cen­tá opýtaných si budú na do­vo­len­ku po­ži­čia­vať peniaze.

„Jednou z úplne najzásadnejších rád, ktorej sa treba držať, je to, že doba vyu­ží­va­nia tovaru alebo služby, na ktorú si po­ži­čia­va­me, by mala byť určite dlhšia ako doba splá­ca­nia pô­žič­ky. Do­vo­len­ku treba aj fi­nan­čne plá­no­vať s väčším pred­sti­hom a určite nie je žiadúce bez­hla­vo si po­ži­čať tisíce eur na lu­xus­ný pobyt v cu­dzi­ne. Nie­ke­dy sa oplatí uskromniť a myslieť na bu­dúc­nosť. Keď si už po­ži­čať, tak radšej sa oplatí in­ves­to­vať tre­bárs do vy­ba­ve­nia do­mác­nosti, čo vám po­slú­ži dlhé roky,“ radí zá­kaz­nícky om­budsman Home Creditu, Miroslav Zborovský.

Prieskum ďalej ukázal, že šesť z de­sia­tich Slo­vá­kov bude do­vo­len­ko­vať po vlastnej linke, na dru­hej strane – ces­tov­nú kan­ce­lá­riu do­te­raz vy­u­ži­la pä­ti­na opýtaných.

„Tu je zaujímavé, že 51 percent Slo­vá­kov, ktorí si kú­pi­li zá­jazd cez ‚ces­tov­ku‘ využilo ‚first minute‘, a to pre­do­všet­kým z obavy, že do­vo­len­ka bude neskôr drah­šia, až potom tu za­vá­žil dôvod, ktorým bola väčšia po­nu­ka,“ uza­tvá­ra Jaroslav Ondrušek z Home Creditu.


[1] Reprezentatívny prieskum od 27. 5. do 2. 6. 2023 rea­li­zo­va­la agen­tú­ra STEM/MARK ex­klu­zív­ne pre Home Credit Slovakia, a.s.

Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *