Kategórie
Tlačové správy

Prinášame zásadnú novelu o kryptomenách

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k no­ve­le zá­ko­na o zda­ňo­va­ní in­ves­tícií a krypto­mien, o kto­rom sa rokuje na ak­tu­ál­nej schôdzi parlamentu.

V najbližších dňoch bude parlament roz­ho­do­vať o no­ve­le zákona o zda­ňo­va­ní in­ves­tí­cií a krypto­mien z dielne poslancov zo SASKY. Do dru­hé­ho čítania ho par­la­ment po­su­nul v máji s pod­po­rou 115 hlasov. Podľa SASKY prinesie novela občanom lepšie a spra­vod­li­vej­šie pod­mienky pri in­ves­to­va­ní, viac príjmov do štát­neho roz­počtu a pod­porí rozvoj ka­pi­tá­lo­vé­ho trhu na Slo­vensku.

„SASKA dlhodobo kritizuje aktuálny stav v oblasti zda­ňo­va­nia in­ves­tí­cií a krypto­mien, ktoré je veľmi ne­pre­hľad­né a v po­rov­na­ní so za­hra­ni­čím ne­kon­ku­ren­cie­schopné. Novela zákona o zda­ňo­va­ní in­ves­tí­cií a krypto­mien má za cieľ túto situáciu zlepšiť. Táto novela zákona sa netýka iba veľkých investorov, ale aj bež­ných občanov, ktorí chcú svoje úspory ochrániť pred in­flá­ciou alebo sa za­bez­pe­čiť na dô­cho­dok. Prečo by mal byť rozdiel medzi in­ves­to­va­ním do za­hra­nič­ných a slo­venských po­die­lo­vých fondov?“ pýta sa pred­kla­da­teľ Peter Cmorej, poslanec SASKY.

Dôležitým cieľom novely je zrovnoprávniť zdaňovanie rôznych typov finančných nástrojov. Pozme­ňu­jú­ci návrh zavádza časový test 3 roky, a teda obdobie držania, po kto­rom je zisk z pre­da­ja os­lo­bo­de­ný od dane aj pre také in­ves­tí­cie, na ktoré sa dnes časový test ne­vzťa­huje. Ten sa má vzťa­ho­vať aj na tu­zem­ské po­die­lo­vé fondy, ktoré v sú­čas­nosti pod­lie­hajú zráž­kovej dani 19 %. Zákon sa venuje aj tzv. dlho­do­bé­mu in­ves­tič­nému spo­re­niu, ktoré je po 15 rokoch os­lo­bo­de­né od dane. Doteraz sa tento typ sporenia vzťahoval iba na bur­zovo ob­cho­do­vané cenné papiere. Po novom by sa mal vzťa­ho­vať na všetky finančné nástroje.

Samostatnou kapitolou je zdaňovanie zisku z pre­da­ja krypto­mien. Tie u nás okrem dane z príjmu pod­lie­ha­jú aj ne­zmy­selným zdra­votným odvodom. Výsled­kom je celkové za­ťa­že­nie na úrovni 33 – 39 %.

„Ide pravdepodobne o naj­vyššiu úroveň zdanenia krypta na svete, ktoré môžeme pokojne pri­rov­nať k zákazu. Príjmy do roz­počtu z tohto odvetvia sú u nás prakticky nulové – našim krypto­nad­šen­com ani ne­na­pad­ne zda­ňo­vať svoje projekty na Slo­vensku,“ uviedol poslanec Peter Cmorej.

Novela zákona chce zrušiť povinnosť platiť zo zisku z krypta zdravotné odvody a zda­ňo­vať sa už nemá ani výmena jednej krypto­meny za druhú. Krypto­aktíva držané viac ako rok majú byť zda­ňo­va­né sadzbou 7 %. Daňové priznanie už ne­bu­de­te musieť podať, ak si za krypto kúpite na­príklad kávu. Výmena krypta za služby alebo majetok bude os­lo­bo­de­ná do sumy 2 400 € ročne.

„SASKA je strana, ktorá má slobodu v roz­ho­do­va­ní vo svojej DNA. Rovnako je to aj v otáz­kach in­ves­to­va­nia. Každý má mať právo roz­hod­núť sa, do čoho bude in­ves­to­vať bez toho, aby ho štát ‚trestal‘ dra­ko­nickým zda­ňo­va­ním ziskov,“ uviedol tímlíder SASKY pre ve­rej­né fi­nan­cie Marián Viskupič.

Dodal, že aj táto novela zákona je dôkazom, že SASKA prináša odborné riešenia v ná­roč­ných témach, ktoré môžu Slo­vensku priniesť mnoho pozitívneho.

Čo má priniesť novela zákona o zda­ňo­va­ní in­ves­tí­cií a krypto­mien:

  • časový test 3 roky pre investície, ktoré doteraz neboli os­lo­bo­de­né od dane
  • oslobodenie tuzemských podielových fondov od zráž­kovej dane (po 3 rokoch)
  • zrušenie zdravotných odvodov v prí­pa­de krypto­mien
  • nebude sa zdaňovať výmena jednej krypto­meny za druhú
  • zisk z kryptomien bude po roku držania pod­lie­hať dani 7 %
  • zlepšenie dostupnosti alternatívnych in­ves­tič­ných fondov zní­že­ním mini­málnej in­ves­tí­cie na 50-tisíc € a zvý­še­ním li­mi­tu kva­li­fi­ko­va­ných in­ves­to­rov na 30 %

Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

2 odpovede na “Prinášame zásadnú novelu o kryptomenách”

Dobry den,

takze zdravotnym odvodom by po pripadnom schvaleni novely podliehali vynosy z akcii aj nadalej?

Dakujem

SASKA tvrdí: „Novela zákona chce zrušiť povinnosť platiť zo zisku z krypta zdravotné odvody.“ Aj: „Zrušenie zdravotných odvodov v prí­pa­de krypto­mien.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *