Kategórie
Tlačové správy

Štátna pomoc má smerovať tam, kde to občania najviac potrebujú

Zastarané hodnotenie rozvoja regiónov ideme modernizovať.

MIRRI SR pripravilo nové moderné hodnotenie rozvoja regiónov, ktoré pomôže ob­jek­tív­nej­šie cieliť podporu naj­menej rozvinutým regiónom.

Modrý Kameň – Pre najmenej rozvinuté okresy (NRO), ktoré majú nárok na mi­mo­riad­nu podporu od štátu, musia platiť jasné a najmä objektívne pravidlá. Aktuálny zákon pozerá na úroveň rozvoja slovenských regiónov výhradne cez optiku evidovanej nezamestnanosti.

„Tento jediný ukazovateľ nám však ne­pos­ky­tu­je dosta­toč­ne reálny obraz, či sa niekde skutočne žije ľahšie,“ zdôraznil minister investícií a re­gio­nál­neho rozvoja Peter Balík počas pra­cov­ného výjazdu v okrese Veľký Krtíš.

Práve tento okres pre pokles evidovanej ne­za­mestna­nosti pred 2 rokmi stratil nárok na dotácie, pretože vypadol zo zoznamu NRO. MIRRI SR vypracovalo nový, modernejší a objektívnejší systém indexu regionálneho rozvoja, ktorý presnejšie zohľadňuje skutočný stav v jednotlivých regiónoch.

Okres Veľký Krtíš bol v decembri 2015 zaradený do zoznamu naj­menej rozvinutých okresov, ktoré dostávajú podporu z osobitnej štátnej dotačnej schémy. Dlhodobá miera ne­za­mestna­nosti v týchto okresoch musela dosahovať viac ako 1,5-násobok celo­re­pub­li­ko­vého priemeru. Ne­za­mestna­nosť v okrese Veľký Krtíš však postupne klesala – v roku 2020 klesla až na úroveň okolo 11 % a okres tak koncom decembra 2020 zo zoznamu NRO vypadol.

„Naši analytici sa na problém hodnotenia úrovne rozvoja regiónov pozreli oveľa komplex­nejšie a cez rôz­no­ro­dé dáta. Skúmali oveľa väčší počet uka­zo­va­te­ľov, okrem ne­zamestna­nosti na­prí­klad aj úroveň vzde­la­nia či dostupnej infra­štruk­túry. Vďaka tomu vy­pra­co­vali objek­tív­nejší a presnejší systém hodnotenia re­gio­nál­neho rozvoja – index regionálneho rozvoja. Využitím takéhoto moderného prístupu by napríklad okres Veľký Krtíš, kde sa dnes nachádzame, stále patril na zoznam tých, ktoré môžu počítať s extra zdrojmi na svoj rozvoj,“ vysvetlil minister Peter Balík.

Podľa ministra je aj napriek významu znižovania miery nezamestnanosti pre rozvoj regiónov potrebné rozšíriť hodnotenie regionálneho rozvoja o ďalšie relevantné oblasti, ktoré majú zásadný vplyv na život ľudí v regiónoch.

„Takýmto prípadom chceme predchádzať, aby regióny dostávali zo strany štátu efektívnu podporu podľa svojich potrieb. MIRRI SR sa preto v ďalšom kroku zameria na to, aby sa takáto modernizovaná metodika dostala čo najskôr aj do legislatívy či ďalších strategických dokumentov. Aj pri okrese Veľký Krtíš sa potvrdilo, že miera dlhodobej nezamestnanosti je len jedným z faktorov, ktoré hovoria o skutočnej kondícii toho-ktorého regiónu,“ doplnil minister.

Podpora MIRRI SR pre okres Veľký Krtíš

Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja pomáha okresu Veľký Krtíš cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) aj cez program cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovensko.

V rámci IROP v dobiehajúcom programovom období je v súčasnosti zazmluvnených 27 projektov v objeme takmer 36 miliónov eur. Vďaka regionálnemu programu sa napríklad podarilo na SOŠ vo Veľkom Krtíši zvýšiť počet žiakov na praktickom vyučovaní vytvorením nových učební a dielní alebo rozšírenie kapacít materskej školy v obci Bušince. Taktiež bol podporený projekt na skvalitnenie životného prostredia mesta, a to revitalizáciou mestského vnútrobloku. V rámci pomoci regiónom s migračnou krízou bolo vyčlenených 240 miliónov eur a z tejto sumy bolo podporených aj 19 obcí okresu Veľký Krtíš. Obce tak spolu získali pomoc vo výške 525 200 eur.

V rámci cezhraničnej spolupráce smerovala podpora aj pre projekt obnovy Mádachovho kaštieľa v obci Dolná Strehová, vybudoval sa nový cestný most cez rieku Ipeľ medzi obcami Drégelypalánk a Ipeľským predmostím.

Pre okres Veľký Krtíš v období rokov 2016 – 2020, v čase, keď bol v zozname NRO, bol poskytnutý regionálny príspevok vo výške viac ako 3 milióny eur. Vďaka nemu sa podarilo nakúpiť sanitky pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou vo Veľkom Krtíši, zmodernizovať materiálno-technické vybavenia odborných učební na Spojenej škole v Modrom Kameni či zriadiť práčovňu ako doplnkovú službu cestovného ruchu v obci Dolná Strehová. Projekty podporené z regionálneho príspevku priniesli do regiónu takmer 80 nových udržateľných pracovných miest.

MIRRI SR vďaka výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov podporilo okres Veľký Krtíš v roku 2021 sumou 1,5 milióna eur. Vďaka výzve sa podarilo vo Veľkom Krtíši a 14 obciach zrekonštruovať a opraviť svoje miestne komunikácie a chodníky.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *