Kategórie
Tlačové správy

Vietnamská národnostná menšina

Ako včera informovala Tlačová agentúra Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TASR), viet­namská ko­mu­ni­ta sa stala 14. ofi­ciál­ne uz­na­nou ná­rod­nos­tnou men­ši­nou na Slo­vensku.

SODB 2021

Udelenie štatútu schválila vláda SR 7. 6. 2023. Kabinet zohľadnil odporúčanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá odporúčala uznanie na základe odborného stanoviska Ústavu etnológie a so­ciál­nej antro­po­lógie Slo­ven­skej aka­dé­mie vied.

„Spĺňa kritérium početnosti, na Slo­ven­sku žije už tak­mer 70 rokov a v sú­čas­nosti je etab­lo­va­ná tretia ge­ne­rá­cia, ktorá je plne integ­ro­va­ná v spo­loč­nosti,“ cituje TASR stanovisko.

Prinášame zaujímavé infor­mácie o oby­va­te­ľoch, ktorí sa pri­hlá­si­li k viet­nam­skej ná­rod­nosti a k ďal­šej národnosti.

Viac mužov ako žien

K vietnamskej národnosti a k ďalšej ná­rod­nosti sa v SODB 2021 pri­hlá­si­lo spolu 3 282 oby­va­te­ľov. Na roz­diel od po­pu­lá­cie, ktorá si uviedla napríklad ná­rod­nosť slo­ven­skú, tu výrazne pre­vlá­da­jú muži. Z daného počtu je takmer 60 % mužov a len niečo cez 40 % žien.

Produktívny vek prevláda

Vo veku do 6 rokov si vietnamskú národnosť a ďalšiu ná­rod­nosť uviedlo takmer 4,5 % detí (uviedli ich zákonní zástup­co­via). Vo veku do 14 rokov to bolo tak­mer 14 % po­pu­lá­cie, ktorá sa k tejto ná­rod­nosti hlási. Výrazne pre­vlá­da dos­pe­lá po­pu­lá­cia v pro­duk­tívnom veku od 14 do 65 rokov. Až 84,2 % oby­va­te­ľov, hlásiacich sa k viet­nam­skej ná­rod­nosti a k ďalšej ná­rod­nosti, je v pro­duk­tívnej vekovej skupine. Dôchodcov je mini­mum. Len 2,1 % z tých, ktorí si viet­namskú ná­rod­nosť uviedli, je vo veku nad 65 rokov. V ab­so­lút­nom čísle máme v SR len 68 oby­va­te­ľov v dô­chod­ko­vom veku, ktorí si túto ná­rod­nosť uviedli. Tento fakt je po­cho­pi­teľ­ný vzhľa­dom na to, že ko­mu­ni­ta mig­ruje najmä za prácou.

Prevládajú rodiny

Viac ako 53 % všetkých, ktorí si uviedli viet­namskú ná­rod­nosť, je ženatých alebo vydatých. Na druhom mieste s 38 % je skupina slo­bod­ný/slo­bod­ná a viac ako 5 % oby­va­te­ľov, ktorí si uvá­dza­jú viet­namskú ná­rod­nosť, je rozvedených.

Komunita je vzdelaná

Až 51 % všetkých obyvateľov, ktorí sa hlásia k viet­namskej ná­rod­nosti, má stredo­školské vzde­la­nie. Viac ako 13 % má ukon­če­né vysoko­školské vzde­la­nie prvého, druhého alebo tretieho stupňa. Môžeme teda konš­ta­to­vať, že viac ako 64 % oby­va­te­ľov s viet­namskou ná­rod­nosťou dosahuje vyššie stupne vzdelania. Základné vzde­la­nie má cez 23 % oby­va­te­ľov, ktorí si udali viet­namskú ná­rod­nosť ako prvú alebo ako ďalšiu.

Viac zamestnanci ako podnikatelia

Takmer 50 % obyvateľov, ktorí sa hlásia k viet­namskej ná­rod­nosti je v posta­vení za­mest­nan­ca. Cez 38 % podniká. Pri viac ako 11 % bol tento údaj nezistený.

Najviac v Bratislave a v Košiciach

Najviac obyvateľov, ktorí si udali vietnamskú národnosť a ďalšiu ná­rod­nosť, žije v Bra­tis­lavskom kraji. Z počtu 3 282 oby­va­te­ľov, ktorí si udali viet­namskú ná­rod­nosť, ich v Bra­tis­lavskom kraji žije až 1 104 (takmer 32 %), druhé miesto naj­čas­tej­šieho pobytu oby­va­te­ľov, ktorí si udali viet­namskú ná­rod­nosť v dvoch otázkach o ná­rod­nosti, je Košický kraj. Tu ich žije 591. Naj­menej oby­va­te­ľov s touto ná­rod­nosťou žije v Tren­čian­skom kraji, len 150.

Najviac obyvateľov vietnamskej národnosti si vybralo za svoj domov MČ Bra­tis­lava-Nové Mesto, kde žije až 290 oby­va­te­ľov s touto ná­rod­nosťou. Na druhom mieste sú Košice – sídlisko KVP, kde žije 225 obyvateľov s viet­namskou národnosťou.

V mene Štatistického úradu Slo­venskej re­pub­li­ky bla­ho­že­lá­me celej ko­munite a teší nás, že po­sol­stvo kam­pa­ne, ktorú Šta­tis­tický úrad SR vie­dol pri SODB 2021, a síce „aby sa každý slobodne prihlásil k svojej ná­rod­nosti“, bolo splnené.

Len dopĺňame, že uvádzanie ná­rod­nosti bolo seba­dekla­ra­tórne. Každý oby­va­teľ, ktorý sa sčítal, sa mohol roz­hod­núť, či od­po­veď pri otázkach o ná­rod­nosti uvedie.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *