Kategórie
Tlačové správy

Memorandum národa slovenského a slovenská národnosť podľa SODB 2021

7. 6. 2023 si pripomíname výročie Memoranda národa slovenského.

SODB 2021

Tento dokument vychádzal z po­žia­da­viek slo­venského národa. Me­mo­ran­dum bolo schválené a vy­hlá­se­né 6. a 7. júna v roku 1861 v Tur­čianskom sv. Martine. Autorom Me­mo­ran­da bol Štefan Marko Daxner. Jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slo­venského národa a návrh na rovno­právne postavenie Slovákov v Uhorsku.

O 160 rokov neskôr sa pri SODB 2021 k slo­venskej národnosti a ďalšej národnosti slobodne prihlásil vysoký podiel obyvateľov.

K slovenskej národnosti sa podľa výsledkov SODB 2021 prihlásilo 4 567 547 obyvateľov SR, čo pred­sta­vu­je podiel takmer 84 % z cel­ko­vé­ho počtu oby­va­te­ľov Slo­venskej republiky.

Ďalšiu národnosť si k slovenskej uviedlo 55 496 oby­va­te­ľov SR, čo pred­sta­vu­je podiel viac ako 18 % z cel­ko­vé­ho počtu 306 175 oby­va­te­ľov, ktorí si počas SODB 2021 uviedli ďalšiu národnosť.

Viac žien ako mužov

Z celkového počtu 4 567 547 oby­va­te­ľov, ktorí si uviedli slo­venskú národnosť, bolo 2 213 998 mužov (48,47 %) a 2 353 549 žien (51,53 %). Z 55 496 oby­va­te­ľov, ktorí si uviedli ďalšiu národnosť k slo­venskej bolo 26 941 mužov (48,55 %) a 28 555 žien (51,45 %).

Najviac v produktívnom veku

Z celkového počtu 4 567 547 obyvateľov SR, ktorí si počas SODB 2021 uviedli slo­venskú národnosť, patrí takmer 15,5 % oby­va­te­ľov (707 092) do pred­pro­duk­tív­nej vekovej skupiny (0 – 14 rokov), takmer 67,5 % oby­va­te­ľov (3 079 661) do pro­duk­tív­nej vekovej skupiny (15 – 64 rokov) a viac ako 17 % oby­va­te­ľov (780 794) do po­pro­duk­tív­nej vekovej skupiny (65 a viac rokov).

Z celkového počtu 55 496 obyvateľov SR, ktorí si uviedli ďalšiu národnosť k slo­venskej, patrí viac ako 20 % obyvateľov (11 208) do pred­pro­duk­tív­nej vekovej skupiny (0 – 14 rokov), viac ako 62 % obyvateľov (34 507) do pro­duk­tív­nej vekovej skupiny (15 – 64 rokov), a takmer 18 % oby­va­te­ľov (9 781) do po­pro­duk­tív­nej vekovej skupiny (65 a viac rokov).

Takmer 5 % obyvateľov so slo­venskou národnosťou žije mimo územia SR

Z celkového počtu 4 567 547 obyvateľov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí si uviedli slovenskú národnosť, má viac ako 95 % obyvateľov súčasný pobyt na území SR (4 353 371) a takmer 5 % obyvateľov mimo územia SR (214 176). Z 55 496 obyvateľov s trvalým pobytom na území SR, ktorí si počas SODB 2021 uviedli ďalšiu národnosť k slovenskej, má takmer 94 % obyvateľov súčasný pobyt na území SR (52 156) a viac ako 6 % obyvateľov mimo územia SR (3 340).

Slovenská národnosť v krajoch SR

V regionálnom porovnaní je vo všetkých krajoch naj­po­čet­nej­šia slovenská národnosť. K slovenskej národnosti sa naj­vyšší podiel obyvateľov hlási v Ži­linskom kraji (95,05 %; t. j. 657 406 oby­va­te­ľov) a v Tren­čian­skom kraji (94,1 %; t. j. 543 403 obyvateľov).

Nad úroveň 80 % so zastúpením slovenskej národnosti patria Prešovský kraj (88,48 %; t. j. 715 782 obyvateľov), Bratislavský kraj (86,19 %; t. j. 620 162 obyvateľov), Bansko­bystrický kraj (82,01 %; t. j. 513 043 obyvateľov) a tesne aj Košický kraj (80,22 %; t. j. 627 476 obyvateľov). Najnižšie zastúpenie slovenskej národnosti je v Trnavskom kraji (73,08 %; t. j. 413 620 obyvateľov) a v Nitrianskom kraji (70,31 %; t. j. 476 655 obyvateľov).

Slováci na 100 %

Na území Slovenskej republiky sa nachádza 26 obcí, kde je 100% podiel obyvateľov so slovenskou národnosťou. Spomedzi nich majú najviac obyvateľov obce: Petrovce (okres Vranov nad Topľou) – 450 obyvateľov, Seč – 394 obyvateľov a Kochanovce (okres Bardejov) – 272 obyvateľov.

Slováci vo výraznej menšine

Najmenší podiel obyvateľov so slovenskou národnosťou sa nachádza v obciach Radnovce, Žíp, Vieska nad Blhom a Janice. V obci Radnovce má slovenskú národnosť 25 obyvateľov z 990, čo predstavuje podiel 2,5 % z celkového počtu obyvateľov obce. V obci Žíp má slovenskú národnosť 9 obyvateľov z 281, čo predstavuje podiel 3,2 % z celkového počtu obyvateľov obce. V obci Vieska nad Blhom má slovenskú národnosť 6 obyvateľov zo 176, čo predstavuje podiel 3,4 % z celkového počtu obyvateľov obce a v obci Janice má slovenskú národnosť 11 obyvateľov z 296, čo predstavuje podiel 3,7 % z celkového počtu obyvateľov obce.

Žijeme v pokoji na jednom území spolu s inými národnosťami

Tak ako si obyvatelia slobodne v sčítaní mohli udať 160 rokov od vyhlásenia memoranda národnosť slovenskú, mohli si udať slobodne aj ďalšie národnosti. Pre zaujímavosť, obcou s najväčším zastúpením maďarskej národnosti je obec Jestice s 95,24% podielom obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti. Obcou s naj­vyšším podielom obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnosti (66,67 %) je obec Ondavka. V obci Vladiča žije naj­sil­nej­šie zastúpené oby­va­teľ­stvo hlásiace sa k českej národnosti (7,69 %).


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *