Kategórie
Tlačové správy

Rastúce náklady, nízke príjmy, klimatická zmena a riziko detskej práce

Svetový deň pre fair trade pripomína problémy pestovateľov.

Carlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADACarlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADA
Carlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADACarlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADA.

Už od roku 2002 si každý rok druhú májovú sobotu pripomíname Svetový deň pre fair trade, ktorý je venovaný podpore spravodlivého obchodu. Jeho zmyslom je poukázať na ťaživú situáciu pestovateľov z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, ktorí sa v dnešnej dobe stretávajú napríklad s infláciou, prudko rastúcimi výrobnými nákladmi alebo naopak s poklesom úrody v dôsledku klimatickej zmeny. Chudoba pritom často vedie k využívaniu detskej práce. Tá bola napríklad pri výrobe kávy hlásená v 17 krajinách.

„Svetový deň pre fair trade nám dáva príležitosť upozorniť na veci, ktoré sú očiam väčšiny ľudí bežne skryté: na to, že tí, ktorí pestujú a vyrábajú tovar našej každo­dennej spotreby, žijú často vo veľmi núdznych, ne­dôs­toj­ných pod­mien­kach. V do­dá­va­teľskom reťazci, na konci ktorého sme my – zá­kaz­ní­ci, majú pestovatelia z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky veľmi slabú pozíciu. My sa sna­ží­me upozorňovať na to, že ako spo­tre­bi­te­lia ne­mô­že­me ignorovať riziká, ktoré sú s takým nastavením svetového obchodu spojené, ako je napríklad porušovanie ľudských práv alebo ničenie životného prostredia,“ hovorí Lubomír Kadaně, riaditeľ neziskovej organizácie Fairtrade Česko a Slovensko.

V súčasnosti sú pestovatelia z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky pod zvýšeným tlakom v dôsledku dopadov celo­sve­to­vej eko­no­mickej krízy po pan­dé­mii COVID-19, ale aj kvôli aktuálnej geo­po­li­tickej situácii. Tá sa výrazne premietla do život­ných nákladov nielen u nás. Údaje zhromaždené organizáciou Fairtrade International ukazujú, že náklady na pestovanie a vývoz plodín z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky od roku 2021 výrazne vzrástli: hnojivá o 70 %, pohonné hmoty o 39 % a palety a plastové obaly o viac ako 20 %. Pestovatelia sa stretávajú s infláciou, prudko rastúcimi výrobnými nákladmi a naopak s poklesom úrody v dô­sled­ku kli­ma­tickej zmeny. Mnohí pestova­telia v dô­sled­ku toho opúšťajú svoje farmy a hľadajú obživu inde.

„Mladí ľudia v komunitách, kde sa pestuje napríklad káva, dnes v jej pestovaní nevidia budúcnosť. Skutočnosť, že sa ľudia nedokážu v poľnohospodárstve uživiť, je pre toto odvetvie tragická a pred­sta­vu­je riziko pre budúcnosť celo­sve­to­vé­ho kávového sektora,“ uvádza Monika Firl, manažérka pre kávu z Fairtrade International.

Podľa dostupných údajov produkujú drobní pestovatelia 60 % svetovej produkcie kávy, avšak takmer polovica z nich žije v chudobe, takmer štvrtina v extrémnej chudobe. A hoci ceny kávy na burze v roku 2022 boli relatívne vysoké, zisky z jej predaja sa nakoniec kvôli nízkym výkupným cenám nepodarilo dostať k samotným pestovateľom. Štúdie ukázali, že pesto­va­te­ľom zvy­čaj­ne ostáva pri­bliž­ne 1 % z malo­ob­chod­nej ceny kávy, čo pri šálke kávy za 4 $ pred­sta­vu­je pri­bliž­ne 0,04 $ na šálku. Chudoba vedie často k vy­uží­va­niu detskej práce; tá bola hlásená pri výrobe kávy v 17 krajinách. Zárobky pestovateľov kávy sa od začiatku 80. rokov reálne znížili na polovicu.

„Nejde ale iba o kávu, ale aj drobní pestovatelia ďalších plodín ako sú napríklad banány alebo kakao sú v po­dob­nej situ­ácii. Realita je tiež taká, že celá domácnosť pestovateľa kakaa v Pobreží Slonoviny si teraz za deň zarobí prie­mer­ne len 6,8 € ,takže na­prí­klad čo­ko­lá­du by si sami mohli dopriať len veľmi ťažko,“ pripomína aj Lubomír Kadaně.

Chudoba je jednou z príčin toho, že celo­sve­to­vo je podľa údajov Medzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie práce (ILO) nútených viac ako 160 miliónov detí pracovať na­miesto toho, aby chodili do školy. Z tohto množstva v 70 % prípadoch ide o deti pracujúce práve v poľno­hospo­dárstve. Odhaduje sa, že na kakaových plantážach v západnej Afrike je takto nútených pracovať cez 2 milióny detí.

Svetový deň pre fair trade sa vo svete oslavuje od roku 2002. Na Slovensku sa tento deň pri­po­mí­nal prvý­krát v roku 2020. Od tohto roku sa vrcholom osláv v SR stal každo­ročný piknikový happening. Bežne má podobu komunitného pikniku, ktorý tento rok organizujú dobro­voľ­ní­ci a dobro­voľ­níčky na viac ako 20 miestach re­pub­li­ky; a schádza sa na ňom vyše 600 ľudí. Ide tak o naj­väčšiu slo­venskú akciu na podporu zodpovednej spotreby.


Autorka: Kateřina Šimonová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *