Kategórie
Tlačové správy

Apríl je mesiac pečene

Je to až neuveriteľné, ale z 1 600 vy­šetrených Slovákov, má viac ako polovica steatózu pečene!

Prvé výsledky projektu Sirius priniesli šokujúce zistenia. Čím to je, že Slo­váci majú stuko­vatenú pečeň? Sme ne­poučiteľní? Čo robíme nesprávne?

Svetový deň pečene si každý rok pripomíname 19. 4. Pečeň je naj­väčší vnútorný orgán v našom tele. Všetko čo jeme, pijeme, pre­chádza pečeňou, takže tento orgán má pre zdravie človeka zásadnú úlohu. Súvisí tiež s imunitou, trávením, meta­bolizmom, ukladaním vstrebaných živín a vylu­čovaním.

Ochorenia pečene sa na Slovensku dostávajú na po­predné miesta chorobnosti a úmrtnosti. Slovensko je prvé vo výskyte cirhózy pečene na svete. Podľa údajov z časo­pisu The Lancet Gastro­enterology & Hepa­tology (2020) je Slovensko prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene – ne­skorého štádia chronických ochorení pečene. Choroba pečene je naj­častejšia príčina úmrtia dospelých na Slovensku vo veku 25 – 45 rokov.

Nárast ochorení pečene je aj celo­svetový problém. Slovensko je v rámci Európy v skupine krajín, ktorá má naj­vyššiu úmrtnosť na cirhózu pečene. Ne­alkoho­lové stukovatenie pečene (NAFLD) je v súčasnosti celo­svetovo naj­rozšírenejším chronickým ochorením pečene. Odhaduje sa, že NAFLD trpí 30 % ľudí a rastie spolu ruka v ruke s obezitou. Nárast pre­valencie obidvoch týchto stavov je do značnej miery práve výsledkom životného štýlu, ktorý podporuje energetickú ne­rovnováhu jednotlivca nad­mernou konzu­máciou nízko­nutričných energeticky bohatých potravín a sedavého spôsobu života.

Doterajšie výsledky screeningového projektu Sirius ukazujú, že z približne 1 600 vyšetrených pacientov je frekvencia výskytu steatózy pečene až na úrovni 53 %. To sú veľmi vysoké čísla. U 14 % vyšetrených pacientov sa navyše vyskytla fibróza pečene.

Dôvod je v spôsobe života

Nezdravé stravovanie, málo pohybu a celkovo pohodlný a konzumný život. Už sme zabudli na to, aké je to tešiť sa z víťazstva pri športovej aktivite. Nedávame si športové ciele, ktoré chceme zdolať. Máme priveľa práce na to, aby sme doma navarili. Radšej si kúpime polo­tovar a ten zohrejeme v mikro­vlnke. Lenže aj pohyb a zdravé jedlo by mali navodzovať pozitívne emócie. Ale my sme smutní, hneváme sa na celý svet. Na vonkajšie okolnosti. Ne­doká­žeme sa tešiť z maličkostí a robiť si tak každý deň krajším a šťastnejším. Radšej siahneme po alkohole alebo po niečom sladkom. A toto je zača­rovaný kruh, ktorého výsledkom je stukovatená pečeň – medzi­stupeň, ktorý môže viesť k závažným a fatálnym následkom.

Kým nás nič nebolí, nič sa nedeje

Slováci sú ako pacienti charakte­ristickí tým, že pokiaľ ich nič nebolí, nič im nie je. Tento prístup však odďaľuje diagnostiku a môže zhoršiť zdravotný stav pečene. Pečeň nebolí a jej choroby nemajú v skorých štádiách nápadnejšie a už vôbec nie typické príznaky. Naj­významnejším klinickým prejavom ne­alkoholovej stukovatenej pečene je únava, ktorá môže byť výrazná a nemusí súvisieť s aktivitou ochorenia. Ďalším bežným príznakom býva tlak pod pravým rebrom. Až u polo­vice pacientov je NAFLD klinicky nemá a diagnostikuje sa pri sono­grafickom náleze alebo ako vedľajší nález pri vyšetrení iných ťažkostí a zdravotných problémov. U väčšiny pacientov je diagnostikovaná v 5. alebo 6. dekáde života, ale je možné ju nájsť aj u mladších ľudí a tiež u detí. Pri fyzikálnom vyšetrení má asi 75 % pacientov s NAFLD zväčšenú pečeň, inak dominujú príznaky sprie­vodných ochorení (obezita, hypertenzia). Vždy je potrebné aspoň stanoviť BMI a zmerať obvod pásu.

Kľúč je v úprave svojho života

Musíme si uvedomiť, že NAFLD je medzi­stupeň, ktorý vedie k zápalovým procesom a závažným následkom. Čo máme robiť inak? Žiť pomalšie, jesť kvalitnú stravu, hýbať sa.

A kto nám môže pomôcť? Na koho sa obrátiť?

Pýtate sa, na koho sa obrátiť, ak si chcete dať vyšetriť pečeň? Ideálne na interné, hepa­tologické alebo gastro­enterologické oddelenie. Najprv ale zájdite za svojím všeobecným lekárom. Ten má veľmi dobrý prehľad o svojich pacientoch, vrátane ich životného štýlu a teda vie, čo je a čo nie je dobré v spôsobe ich života. Môže urobiť základné vyšetrenie a na základe závažnosti odporučiť pacienta na ďalšie špecia­lizované ošetrenie. Na Slovensku funguje aj pacientská organi­zácia Šanca pre pečeň. Je to občianske združenie pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere vírusového a ne­alkoholického pôvodu. Celo­ročne organizujú pre svojich členov a širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov – odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientmi. Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelá­vania a rozši­rovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva so zameraním na proble­matiku chorôb pečene.

Pomôžu aj fosfolipidy

Voľnopredajný liek Essentiale 300 mg

Pomôcť pečeni postihnutej NAFLD môžeme aj pomocou fosfolipidov. Siahnite po voľno­predajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne (základné) fosfo­lipidy – prírodné látky blízke fosfo­lipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfo­lipidy obsahujú ne­nasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispie­vajú tak k rege­nerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú meta­bolické a deto­xikačné procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfo­lipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a mini­málne vedľajšie účinky.


Článok spracovala Andrea Hinková z agentúry Accelerate.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *