Kategórie
Tlačové správy

Kvalitnejšie elektronické služby štátu pre ľudí a lepšie fungujúce procesy na podporu regiónov prinesú dve novely zákona, ktoré predložila vicepremiérka Remišová

Prinášame zlepšenie kvality elektro­nických služieb štátu pre občanov aj jedno­duchšie strategické plánovanie pre regióny.

Vláda dnes schválila novelu zákona o infor­mačných techno­lógiách vo verejnej správe (ITVS) a tiež novelu zákona o podpore regio­nálneho rozvoja, ktoré predložila vice­premiérka a ministerka regio­nálneho rozvoja a infor­matizácie Veronika Remišová. Obe novely ešte musí schváliť parlament.

Moderný štát musí prinášať fungujúce služby, ktoré si občania dokážu vybaviť jedno­duchým spôsobom aj elektronicky. Prispeje k tomu novela zákona č. 95/2019 z dielne Ministerstva investícií, regio­nálneho rozvoja a infor­matizácie SR (MIRRI SR), ktorá prináša zásadné zlepšenie kvality elektro­nických služieb štátu pre občanov, znižuje byro­kratickú záťaž a posilňuje kyber­netickú bezpečnosť infor­mačných techno­lógií verejnej správy.

Novela okrem iného zavádza jedno­značný postup pri riešení a nahlasovaní kyber­netických bezpeč­nostných incidentov, vďaka čomu budú inštitúcie schopné rýchlejšie reagovať na kyber­netické útoky a odstraňovať ich. Pred­chádzať incidentom v oblasti kyber­netickej bezpeč­nosti pomôže aj pravi­delná kontrola zraniteľ­nosti systémov verejnej správy.

Novela zároveň ukladá štátnym inštitúciám povinnosť používať jednotný dizajn pre webové sídla a elektro­nické služby, aby boli pre občana pre­hľadnejšie a používa­teľsky prístup­nejšie. Upravuje tiež zákon o e-Govern­mente, čo prinesie napríklad jedno­duchšie pravidlá pre vytváranie elektro­nických formulárov.

Vláda dnes takisto schválila novelu zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regio­nálneho rozvoja, ktorá prináša zvýšenie miery strate­gického plánovania pre regióny a lepšie pre­pojenie regio­nálneho rozvoja na proces imple­mentácie európskych štruktu­rálnych fondov.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *