Kategórie
Tlačové správy

„MOJA OBEC“ už dostupná na stránke Sčítanie.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky sprístupnil na stránke www.scitanie.sk ďalší produkt v rámci diseminácie údajov zo Sčítania obyvateľov, domova bytov 2021 s názvom „MOJA OBEC“.

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádzalo z konceptu kombinácie údajových zdrojov (údajov od obyvateľov a údajov z administratívnych zdrojov) a z hľadiska formy bolo plne elektronickým sčítaním. Obe charakteristiky mali a majú výrazný dopad na proces zberu údajov a ich spracovanie. Projekt cenzu však od začiatku počítal aj s inovatívnymi zmenami pri šírení získaných údajov. Stránka www.scitanie.sk plní nielen informatívnu úlohu, ale je aj hlavným nástrojom šírenia údajov.

Čo je „MOJA OBEC“

„MOJA OBEC“ ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike. Tento formát je pripravený osobitne pre všetkých 2 927 obcí. Vstupnú časť tvorí mapa lokalizujúca obec v rámci územia Slovenskej republiky a jej krajov. Nasledujú údaje o obyvateľoch, údaje o domoch a údaje o bytoch odlíšené farebnými podkladovými blokmi. V prípade Bratislavy a Košíc ide o úroveň mestských častí. Je k dispozícii aj výstup za hlavné mesto Bratislava a za mesto Košice. Záujemca ho nájde na domovskej stránke webu sčítania.

Čo hovorí „MOJA OBEC“ o obyvateľoch

O obyvateľoch je pripravených 21 základných údajov. Ide o počet obyvateľov na trvalý pobyt, hustotu obyvateľstva, počet štátnych občanov a počet cudzincov, vekovú štruktúru, vzdelanostnú štruktúru, 3 najpočetnejšie náboženské vyznania a štruktúru podľa rodinného stavu.

Čo hovorí „MOJA OBEC“ o domoch a bytoch

Údaje o domoch zahŕňajú počet domov, rodinných a bytových domov, počet domov vo vlastníctve fyzickej osoby a vybavenosť domov vodovodnou prípojkou v dome z verejnej siete, plynovou prípojkou, prípojkou na kanalizačnú sieť a počet obnovených domov. Čiže 8 základných údajov. Údaje o bytoch obsahujú 7 základných údajov, menovite počet bytov, počet bytov v rodinných domoch a v bytových domoch, počet obecných bytov, priemernú podlahovú plochu bytu a počet bytov s vodovodom zo spoločného zdroja a počet bytov vykurovaných plynom.

Prečo je „MOJA OBEC“ užitočná

„MOJA OBEC“ slúži pre rýchlu orientáciu v najpoužívanejších údajoch na úrovni obce pre jej samosprávu, pre jej obyvateľov, ale aj pre jej návštevníkov a ďalších užívateľov, zaujímajúcich sa o danú obec. Výstup môže v tlačenej podobe slúžiť aj pre propagačné účely obce.

Pre koho je „MOJA OBEC“ určená

„MOJA OBEC“ slúži primárne obciam, ktoré boli jedným z hlavných partnerov pri zabezpečení Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ale aj masmédiám a širokej verejnosti. Je to nástroj pre prácu a podporu rozvoja obcí v mnohých oblastiach. Je jedinečný vo svojej jednoduchosti svojím praktickým využitím pre zamestnancov samosprávy a štátnej správy, ale aj pre učiteľov, študentov a iných záujemcov z radov laickej verejnosti, založený na výsledkoch SODB 2021.

Aké ďalšie údaje zo SODB 2021 nájdu záujemcovia na stránke www.scitanie.sk

Doteraz bolo uverejnených celkovo 27 dashboardov v rámci tzv. Základných výsledkov, viac ako 130 multidimenzionálych tabuliek v rámci tzv. Rozšírených výsledkov. Tieto údaje sú uverejnené za SR, kraje, okresy a obce. V podobe geopriestorových údajov bolo uverejnených takmer 400 tematických máp, z nich 24 do úrovne gridov (štvorcová sieť 1 km × 1 km). Užívatelia z radov odbornej i laickej verejnosti majú k dispozícii aj softvérový nástroj (SAS Visual Analytics) pre priamu prácu s dátami.

Veľkým ekologickým prínosom SODB 2021 je, že doteraz boli všetky výstupy uverejnené len elektronicky, bez použitia čo i len jediného papiera.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *