Kategórie
Tlačové správy

Pomoc regiónom už ide podľa nových férových pravidiel

V najmenej rozvinutých okresoch sme minulý rok vytvorili 500 nových pracovných miest. Veľkou pomocou pre obce a mestá sú dotácie špeciálne určené na opravu miestnych ciest a chodníkov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Pomáhame ľuďom v regiónoch. V najmenej rozvinutých okresoch sme vlani z regionálnych príspevkov, ktoré riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), podporili 243 projektov. Na pomoc malým podnikateľom, cestovnému ruchu a lepšie služby pre ľudí sme rozdelili 17,5 milióna eur. Vďaka podporeným projektom vznikne v najmenej rozvinutých regiónoch vyše 500 udržateľných pracovných miest.

Podpora najmenej rozvinutých okresov
Podpora najmenej rozvinutých okresov.

„Lepší život ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska a služby na európskej úrovni sú našou prioritou. Pozornosť obzvlášť sústredíme na podporu najmenej rozvinutých okresov, kde ľudia každodenne čelia väčším problémom ako inde. Preto podporujeme také projekty, ktoré do týchto regiónov prinesú nové pracovné miesta, lepšie služby a napomáhajú rozvoju lokálnej ekonomiky. Viac ako polovica projektov, ktoré vlani získali náš regionálny príspevok, pomôže malým a mikro podnikom,“ povedala ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

„Túto úlohu berieme vážne – v porovnaní s predošlými vládami sme podporu najmenej rozvinutých okresov navýšili o takmer 40 %. Za tri krízové roky sme pomohli vytvoriť v týchto okresoch tisíc udržateľných pracovných miest, len vlani ich pribudlo viac ako 500,“ zdôraznila ministerka investícií.

Na podporu projektov v najmenej rozvinutých okresoch MIRRI SR z regionálnych príspevkov rozdelilo v roku 2022 spolu 17,5 milióna eur. Z toho takmer 12 miliónov eur išlo na 159 projektov rozšírenia a modernizácie výroby podnikateľských subjektov.

„Malí podnikatelia sú kostrou lokálnej ekonomiky, a preto pomoc sústredíme z veľkej časti práve na ich podporu a tvorbu nových pracovných miest,“ doplnil štátny tajomník Dušan Velič.

Podporené malé a mikro podniky pôsobia v širokej škále odvetví hospodárstva – od spoločností zaoberajúcich sa obrábaním kovov a spracovaním dreva, cez stavebníctvo a potravinársku výrobu, až po stravovacie, ubytovacie a ďalšie služby v cestovnom ruchu. Podporu získali napríklad: nákup CNC obrábacieho centra pre strojársku výrobu v Huncovciach, ktoré využijú aj študenti strednej odbornej školy v Matejovciach; obstaranie technológie na výrobu brikiet z drevného odpadu v Kokave nad Rimavicou a inovatívnej technológie na sušenie kvasníc v pekárenskej výrobe v Lučenci; ďalej na nákup technológie na výrobu biologicky rozložiteľných obalov v Rožňave či nákup vybavenia pre tradičnú pekárenskú výrobu v Pečovskej Novej Vsi a v Rimavskej Sobote. Podpora taktiež išla na rekonštrukciu priestorov pre zážitkový turizmus v národnej kultúrnej pamiatke Weinova pradiareň v Kežmarku, či na mobilnú predajňu potravín pre viaceré obce v okrese Stará Ľubovňa, kde nie je stála predajňa, napríklad v Hromoši, Matysovej, Legnave, Starine a v ďalších.

Medzi podporenými podnikateľskými subjektmi tvoria osobitnú skupinu spoločnosti založené miestnymi samosprávami. Spolu 19 komunálnych podnikov získalo z MIRRI SR celkovú podporu vyše 1,2 milióna eur. Napríklad: komunálny podnik v obci Gemer získal financie na rozšírenie doterajšej výroby cestovín aj o výrobu pizze. Obecný podnik v Nižnej Slanej zas plánuje prevádzku na výrobu betónových prefabrikátov a obec Plavnica sa v novom miestnom sociálnom podniku chce špecializovať na stavebné práce.

MIRRI SR z regionálnych príspevkov v roku 2022 podporilo 17 projektov rozvoja v cestovnom ruchu. Vďaka regionálnemu príspevku ponúkne hrad v obci Divín nové služby pre turistov – na nádvorí bude javisko a postaví sa hradná recepcia, hrad sa tiež nanovo osvetlí a vybaví bezpečnostným kamerovým systémom. Ďalej sa tiež rozšíri a zmodernizuje stála expozícia mestského múzea Lučenec a občianske združenie Halúzka z Nižnej Olšavy pripraví tvorivé dielne, workshopy, výstavy o ľudovej kultúre a remeslách.

Osobitný prínos pre rozvoj regiónov majú investície do školstva a vzdelávania. V tejto oblasti získalo príspevok 17 projektov zameraných na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, rozšírenie kapacít či rekonštrukciu základných a materských škôl. Financie idú napríklad na zriadenie škôlky vo Vyšnej Kamenici, modernizáciu dielní odborného výcviku SOŠ v Revúcej alebo na vybudovanie bezbariérového vstupu do cirkevnej základnej školy v Kežmarku.

Do najmenej rozvinutých okresov išli financie aj na zvýšenie kvality občianskej vybavenosti v mestách a obciach. Regionálne príspevky spolu vo výške 2 milióny eur získalo 31 projektov, medzi iným na obnovu verejných priestranstiev, rekonštrukciu verejných budov či na zvýšenie kvality sociálnych služieb. Podporili sme napríklad nákup vybavenia pre potravinovú banku v Michalovciach či tepelné čerpadlá v zariadení pre seniorov v Sabinove a ďalšie.

O regionálny príspevok sa mohli uchádzať právnické aj fyzické osoby – podnikatelia, pôsobiaci v jednom z 20 najmenej rozvinutých okresov Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja. Všetky projekty, ktoré získali regionálny príspevok možno nájsť na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (Dokumenty) .

„Je pre nás veľmi dôležité, že vlani išla podpora do najmenej rozvinutých okresov už podľa nového zákona, ktorý sme presadili v parlamente. Ten stopol prideľovanie podpory na základe straníckeho trička a po kamarátskych linkách, ako sa to dialo veľakrát v minulosti. Neraz sa stávalo, že peniaze smerovali na projekty s nulovým prínosom pre rozvoj regiónu – napríklad na cestu k domu miestneho funkcionára. Toto je vďaka našej zmene zákona minulosťou a o dotáciách už nerozhodujú politickí nominanti na okresnom úrade, ale výbor zložený zo zástupcov samospráv, krajov, neziskových organizácií, akademického sektora či odborníkov nášho ministerstva,“ upozornila Remišová.

Regionálne príspevky poskytuje MIRRI SR na základe zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Vďaka legislatívnym zmenám, ktoré v roku 2021 presadil rezort regionálneho rozvoja, je v súčasnosti prideľovanie regionálnych príspevkov adresnejšie, rýchlejšie a spravodlivejšie.

„Okrem regionálnych príspevkov sme najmenej rozvinutým okresom pomohli aj špeciálnymi dotačnými schémami. Veľký ohlas mali dotácie na opravu miestnych komunikácií a chodníkov. Vďaka dvom výzvam v celkovej výške 20 miliónov eur si môže chodníky a cesty opraviť viac ako 150 obcí a miest. Je to obrovské plus, pretože do miestnych komunikácií štát neinvestoval celé desiatky rokov, a až my pomáhame samosprávam tento problém aktívne riešiť,“ dodala vicepremiérka Remišová.

V súčasnosti patria k najmenej rozvinutým okresy: Kežmarok, Sabinov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov, Svidník, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov a Stará Ľubovňa. Ich zoznam vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe miery evidovanej nezamestnanosti.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *